Co je to úvěrové riziko?

Co je to úvěrové riziko?

Co to je kreditní riziko

Kreditní riziko, nebo také úvěrové riziko, je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Nejznámějším a nejvíce používaným bankovním produktem nesoucím kreditní riziko je bankovní úvěr. Toto riziko patří k nejvýznamnějším rizikům a proto mu banka věnuje významný prostor.

Co je to riziko

Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby.

Kdy se pojišťovna vystavuje kreditnímu riziku

být nedůvěřivý k nabídce investic slibujících mimořádné zisky, opřené o „důvěrné“ informace, se kterými nemá zkušenost nebo jim dobře nerozumí podrobně se informovat o poplatcích, odměnách finančních partnerů a jiných nákladech spojených s investováním.
Archiv

Co je to riziko trvalé ztráty kapitálu

Spočívá v tom, že výše závazků v tržním vyjádření je větší než tržní hodnota veškerých aktiv neboli jinak řečeno, že banka není schopna pokrýt své ztráty z vlastního kapitálu. Jinými slovy, banka musí udržovat takovou výši vlastního kapitálu, která by tuto situaci vyloučila.
Archiv

Co je to riziko likvidity

„Rizikem likvidity“ se rozumí riziko, že pojišťovny a zajišťovny nejsou schopny vypořádat své investice a další aktiva za účelem vyrovnání svých finančních závazků v okamžiku, kdy se stávají splatnými (viz. Čl. 13 směrnice 2009/138/ES – Solventnost II).

Co je operační riziko nebo událost operačního rizika

Podle opatření ČNB zní definice následovně. „Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.

Jak se píše riziko

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ riziko rizika
vokativ riziko rizika
lokál riziku rizikách / rizicích
instrumentál rizikem riziky

Co to je zranitelnost

Zranitelnost (Vulnerability) je slabé místo, chyba, nebo mezera v bezpečnostním prostředí, bezpečnostních opatření nebe nějakého aktiva. Jde o zneužitelnou slabinu systému nebo aktiva, kterou je možno zneužít a vynutit si cestu k získání neoprávněného přístupu.

Jaké velikosti musí pojištěný dosáhnout aby byl považován za velké pojistné riziko

Klient s obratem vyšším než 320 mil Kč a současně s více než 250 zaměstnanci patří podle zákona do pojištění velkých rizik, přičemž mu nemusejí žádná velká rizika nebezpečí požáru, výbuchu, nebo jiných pojistných nebezpečí vůbec hrozit, dokonce jsou ta rizika pojistných nebezpečí tak malá, že je nebude ani v pojistné …

Co je to finanční riziko

Co je finanční riziko Stručně řečeno, finanční riziko je riziko ztráty peněz nebo cenných aktiv. V kontextu finančních trhů můžeme riziko definovat jako částku, o kterou můžeme při obchodování nebo investování přijít. Riziko tedy nepředstavuje skutečnou ztrátu, ale to, o co lze případně přijít.

Co je to kapitál

Co je kapitál Kapitálem rozumíme vše, co vynakládáme na to, aby vznikly další hodnoty. Vůbec nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitál obecně jsou dříve vytvořené prostředky, které se nespotřebují, ale použijí jako vstup do další výroby pro dosažení budoucího zisku.

Co to je likvidita

V oblasti financí likvidita znamená schopnost „přeměnit se“ (na peníze nebo obchodovatelný majetek) a určuje, jak rychle můžeme investici či jinou komoditu přeměnit na hotové peníze. Likvidní tedy zjednodušeně znamená snadno obchodovatelný.

Co je cílem řízení operačních rizik

Řízením operačního rizika se rozumí − obdobně jako u dalších rizik − stanovení celkového přístupu finanční insti- tuce k riziku a fungování odpovídajících vnitřních systémů a procesů instituce.

Co je to riziko BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) má za cíl rizika odhalit a pokud možno minimalizovat. Co je to vlastně riziko Každý ho vnímá jinak, ale nejčastěji je vyjadřováno jako kombinace pravděpodobnosti a následku (rozsahu) možného zranění nebo poškození zdraví (nebo poškození majetku).

Co je to PČP

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, tak i ostatní jevy (např. lexikum, gramatiku, zejména tvarosloví) spisovné formy češtiny.

Co patří do velkých pojistných rizik

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.

Co spadá do velkých pojistných rizik

V pojišťovnictví je definováno to proti čemu se klient pojišťuje pojmem „pojistné nebezpečí“ nebo jen „nebezpečí“. Zatímco riziko označuje míru (velikost) nebezpečí. Riziko je tak buďto malé, nebo velké. Velké riziko by tak mělo znamenat, že se jedná např. o velké riziko nebezpečí požáru, výbuchu, záplavy atd.

Jak Delime Uverova rizika

Úvěrová rizika dělíme na komerční a teritoriální (politická). Do komerčních, která lze standardně pojistit u komerčních pojišťoven, patří riziko nesplácení úvěru z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle dlužníka.

Co je to vlastní jmění

Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) do základního kapitálu společnosti a složky, které vznikly během hospodaření podniku.

Co patří do vlastních zdrojů

Tvoří ho:základní kapitál, který se skládá z peněžních i nepeněžních vkladů společníků, zapisuje se do obchodního rejstříku,kapitálové fondy – např.fondy ze zisku, do nichž ze zákona patří povinný rezervní fond nebo ostatní fondy, které si stanoví sama společnost,

Co je to Liquidita

Co je likvidita Likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Obecně řečeno: čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit. Čím rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat.

Co to je solventnost

Solventnost (z lat. solvere, rozvazovat) čili platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých lhůtách. Opak je insolvence čili platební neschopnost.

Jaké je nejvýznamnější podnikatelské riziko pojišťovny

faktory rizika a můžeme je chápat jako příčiny rizika či jeho kořeny. Mezi nejvýznamnější z nich dle Vebera, J. patří: ✓ změny poptávky, které vedou k poklesu prodeje, ✓ změny cen jednotlivých vstupů (např.

Jak řídit rizika

Abychom předcházeli rizikovým situacím, stačí v minimalistickém pojetí pravidelně vykonávat 4 aktivity, s jejichž pomocí zvýšíme úspěšnost projektu.Sbírat rizika a issues.Evidovat rizika a issues.Řešit rizika issues.Vyhodnocovat / revidovat rizika a issues.

Jak se dělá matice rizik

Doporučení pro vytváření matice rizik (mapy rizik)Nadefinujte si osy pro hodnocení rizika – nejčastěji dopad rizika a pravděpodobnost výskytu rizika.Doporučujeme nastavit 5 stupňů pro dopady rizika a 5 stupňů pro pravděpodobnost.Rozdělte si rizika do čtyř zón.Zelená zóna – nízká rizika, akceptovatelná