Kdy končí povinnost platit výživné?

Kdy končí povinnost platit výživné?

Kdy končí alimenty na dítě

Obecně se výživné platí až do dokončení studií, tedy do doby, kdy je dítě schopno samo se živit. I zde se ale najdou výjimky – například pokud potomek studuje ještě ve 30 letech, můžeme polemizovat o tom, zda už není schopen uživit se sám, a v takovém případě je možné obrátit se na soud se žádostí o zrušení výživného.
Archiv

Jak zrušit výživné

V takovém případě je vhodné podat k soudu návrh na zrušení výživného. Návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště dítěte a je vhodné jej doplnit relevantními skutečnostmi. Těmi mohou být kupříkladu potvrzení o studiu, doklady o komunikaci s dítětem, poslední rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno.
Archiv

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost rodičů vůči dětem

Rodiče jsou povinni živit své děti do doby, než jsou samy schopné obstarat si obživu. Připravuje-li se dítě na budoucí povolání (studuje v prezenčním programu), pak vyživovací povinnost zásadně trvá, dokud dítě nenabude 26 let.
Archiv

Jak se zbavit vyživovací povinnost

V zásadě platí, že vyživovací povinnost zaniká tehdy, kdy dítě nabude schopnost samostatně se živit. Proto nelze spoléhat na hranici 18 let, když nezletilé dítě před dovršením 18 let může vstoupit do svazku manželského, či např. nastoupit do zaměstnání, čímž získá svůj vlastní příjem.

Co všechno se počítá do výživného

Výživné se počítá jen z oficiálních příjmů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte (a jeho majetkové poměry), které zpravidla rodič (nejčastěji matka) vyčísluje. Mnohdy se matka omezí jen na složenky, které se dítěte týkají (školkovné, obědy, kroužky, pojištění a podobně).

Na co je určeno výživné

Výživné určené soudem zahrnuje částku, která slouží k uspokojování potřeb vyživované osoby (nejčastěji dítěte). Mezi tyto potřeby patří náklady na výživu jako takovou (tedy stravování), ale i náklady na ošaceni, školní pomůcky, léky, zájmovou činnost apod. To vše soud při svém rozhodování zohledňuje.

Kdy začít platit alimenty

Zákonem není stanoven věkový limit, do kdy trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Tedy ani dovršením zletilosti nebo věku 26let neznamená, že na výživné dítě nemá nárok. Vyživovací povinnost však nelze považovat za nekonečnou a jak již bylo výše uvedeno, jediným kritériem je způsobilost sám se živit.

Jak určit výši výživného

Kdo určuje výživné Výživné určuje soud. Buď o výživném rozhoduje přímo, nebo schvaluje dohodu rodičů o něm. Přímo bude rozhodovat o výživném v případě, kdy zde není shoda rodičů na výši výživného, stejně jako v případech, kdy oprávněná osoba (nebo její zástupce) žádá o zvýšení výživného.

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného. Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Co má pokrýt výživné

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.

Co vše se má platit z alimentů

Alimenty, neboli výživné jsou peníze, které jsou určeny pro zajištění kvalitního a plnohodnotného života potomka. Primárně jsou určeny pro zajištění živobytí, bydlení, stravy, oblečení, školy, sportovních a dalších aktivit atd… Obecně platí, že dítě by mělo mít stejnou úroveň jako jeho rodiče.

Jak dlouho zpetne lze žádat o alimenty

S rozsudkem lze vymáhat až 10 let zpětně

Pokud máte k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci, je možné vymáhat výživné zpětně až za 10 let. Záleží samozřejmě na tom, jak dlouho už výživné není hrazeno a kdy vznikla povinnost jej platit.

Kdy je možné snížit výživné

Dle českého práva soud může změnit rozhodnutí o výživném pouze tehdy, pokud došlo ke změně poměrů na straně rodičů nebo dítěte. Nejčastějšími důvody pro změnu výživného jsou: nástup dítěte do mateřské školy, základní školy, střední školy apod. zvýšené výdaje spojené s volnočasovými aktivitami dítěte.

Co se stane kdyz nebudu platit alimenty

Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné.

Jak vymáhat výživné

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Jak se vyhnout placení alimentů

Nejčastější způsoby, jak se otcové snaží vyhnout placení alimentů83 % případů: Přestávají komunikovat, snaží se zmizet.68 % případů: Uměle snižují výdělek vyplácením „na ruku“63 % případů: Účelově se nahlašují na pracovní úřad.40 % případů: Zbavují se majetku.21 % případů: Oznámí, že odjíždí pracovat do ciziny.

Co hrozi za neplaceni výživného

Jedná se o trestný čin podle § 196 trestního zákoníku. A nejlepší bude citovat. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Co se stane když nebudu platit alimenty

Pokud máte k dispozici rozsudek o výživném a váš bývalý partner neplatí alimenty více než 4 měsíce, jedná se o trestný čin, který je možné postihnout. Stačí jen podat trestní oznámení pro neplacení výživného, a to na služebně Policie ČR nacházející se v místě vašeho trvalého bydliště.

Kdo platí alimenty když je otec ve vězení

Fakt, že nastoupí dlužník výživného do výkonu trestu nic nemění na jeho povinnosti výživné i nadále hradit. Rozhodně také nástup do výkonu trestu nezbavuje dlužníka, tedy rodiče dítěte povinnosti uhradit dosud dlužné výživné.