Kdo rozhoduje o přijímání uprchlíků?

Kdo rozhoduje o přijímání uprchlíků?

Odkud uprchlíci přicházejí

Sedm z deseti lidí, kteří hledají útočiště mimo své domovské země, pochází z pouhých pěti zemí – Sýrie, Venezuely, Ukrajiny, Afghánistánu a Jižního Súdánu. Více než třetinu všech nuceně vysídlených tvoří děti. Tři čtvrtiny uprchlíků se nacházejí v rozvojových zemích.
Archiv

Kde podat žádost o mezinárodní ochranu

Takovou žádost lze podat pouze na území České republiky (nikoliv tedy například prostřednictvím ambasády), a to cizinecké policii na zákonem o azylu stanovených místech, konkrétně na hraničním přechodu, v přijímacím středisku, na odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie (za podmínky, že se cizinec …

Který úřad rozhoduje o žádostech o azyl

Ministerstvo vnitra posuzuje každou žádost individuálně, pokud jsou naplněny zákonné důvody pro udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, pak ji musí udělit.
Archiv

Kdo je válečný uprchlík

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Kam uteklo nejvice ukrajincu

Aktuální počty uprchlíků z Ukrajiny

Ze zemí, které s Ukrajinou nesousedí, se nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků nachází v Německu, a to těsně přes jeden milion (dočasnou ochranou disponuje 922 tisíc z nich). Na celkovém třetím místě je s přibližně 500 tisíci případy přiznané dočasné ochrany Česko.

Co to je migrovat

Lidská migrace je pohyb lidí z jedné oblasti do druhé s úmyslem se v nové oblasti dočasně či trvale usadit. Pohyb lidí obvykle probíhá na dlouhé vzdálenosti, přičemž překračuje hranice jednotlivých států, ale vnitřní migrace je také možná. Součástí migrace mohou být jednotlivci, rodiny anebo větší skupiny.

Kdo má právo na azyl

Každý, kdo prchá ze své země před pronásledováním nebo vážnou újmou, má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Co je to doplňková ochrana

Doplňková ochrana je formou mezinárodní ochrany, kterou může cizinec získat, obává-li se návratu do země svého původu, avšak nesplňuje podmínky pro udělení azylu. Doplňková ochrana má svůj původ v právu Evropské unie a v České republice mají cizinci možnost ji získat od roku 2006.

Jak požádat o azyl v ČR

Prohlášení je možno učinit na hraničním přechodu, v přijímacím středisku, v záchytných zařízeních pro cizince, ve zdravotnickém zařízení v průběhu hospitalizace nebo ve vězení. Cizinec má povinnost dostavit se do 24 hodin od prohlášení do přijímacího střediska, kde podá žádost o azyl.

Jak dlouho trvá dočasná ochrana

Může vám být přiznána dočasná ochrana. Pokud jste měli na Ukrajině trvalý pobyt a zemi opustili kvůli válce po 24. únoru 2022 včetně, můžete mít nárok na dočasnou ochranu v kterékoli zemi EU. Dočasná ochrana trvá nejméně jeden rok a podle situace na Ukrajině může být prodloužena.

Co to je migrant

KDO JE MIGRANT OSN definuje jako migranty ty osoby, které pobývají mimo zemi svého původu déle, než jeden rok. Nezohledňuje přitom důvody, kvůli kterým došlo k odchodu ze země. Z tohoto úhlu pohledu nejsou za migranty považováni turisti nebo například osoby na pracovních cestách.

Co je to azylant

Azylant – cizinec, kterému byl udělen azyl, tedy forma mezinárodní ochrany. Azyl stát poskytuje lidem v souvislosti s jejich pronásledováním podle kritérií Ženevské konvence. V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant. Často bývá nesprávně zaměňován s pojmem migranta.

Jak dlouho tu budou Ukrajinci

Vzhledem k vývoji konfliktu nyní nelze předpokládat, že by se uprchlíci mohli v blízké době vrátit zpět do svých domovů, a vláda proto schválila možnost toto pobytové oprávnění prodloužit až do konce března 2024. „Česká republika se řadí mezi země, které Ukrajině pomohly nejvíce ze všech.

Kde je v Česku nejvíc Ukrajinců

V přepočtu na počet obyvatel se pak nejvíce osob s dočasnou ochranou nachází v okresech Tachov, Plzeň-město a Cheb. Zhruba jedna třetina z celkového počtu udělených dočasných ochran zanikla.

Jaký je rozdíl mezi legální a nelegální

Nelegální drogy jsou zakázané zákonem. Jejich držení nebo distribuce může mít právní následky. Legální drogy jsou látky, které společnost dlouhodobě využívá v rámci tradice, z léčebných nebo praktických důvodů (rozpouštědla, ředidla). Jejich nebezpečnost je někdy mnohem větší než u nelegálních drog.

Kdy je emigrant Uprchlikem

Uprchlíci jsou tedy lidé, kterým hrozí doma přímé nebezpečí – jsou to lidé ohroženi válkou nebo jinými ozbrojenými konflikty, již nejsou ve své zemi v bezpečí. Jsou to lidé z oblastí zasažených válkou, tedy například ze Sýrie, Afghánistánu, Somálska, Jižního Súdánu nebo Myanmaru.

Jak funguje azyl

Žadatelem o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. Každý uprchlík je tedy nejprve žadatelem, ale ne každý žadatel bude nakonec uznán uprchlíkem.

Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování

Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Jaký je rozdíl mezi azylem a doplňkovou ochranou

Rozdíl mezi azylem a doplňkovou ochranou

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy mezinárodní ochrany je v délce trvání. Zatímco azyl se uděluje na neurčito, zpravidla do doby, než nebezpečí pomine, doplňková ochrana trvá jeden až dva roky. Také důvody pro udělení ochrany se u obou druhů liší.

Kam miri uprchlíci z Ukrajiny

V přepočtu na obyvatele se nejvíce ukrajinských uprchlíků nachází ve státech střední a východní Evropy. Oficiálně, tedy čistě na základě počtu vydaných víz, hostí relativně nejvíce běženců Česko (konkrétně 43 na 1 tisíc obyvatel). Srovnatelný počet uprchlíků vzhledem k populaci evidují Polsko a Estonsko.

Na co mají nárok Ukrajinci

pro dospělou osobu, která se řadí mezi zranitelné osoby 4 860 Kč (7 290 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením) pro dítě 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 až 10 let)

Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem

Uprchlík se od migranta liší v tom, že jeho situace v zemi původu je často buď přímo životu nebezpečná či jinak nesnesitelná, že překročí státní hranice a hledá bezpečí v okolních zemích.

Kde je nejvíce ukrajincu

Nejvíce speciálních víz, konkrétně 1,58 milionu, dosud udělilo Polsko. Ze zemí, které s Ukrajinou nesousedí, se nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků nachází v Německu, a to těsně přes jeden milion (dočasnou ochranou disponuje 922 tisíc z nich).

Jaké drogy se nejčastěji užívají

V ČR má zkušenost s užitím nelegální drogy někdy v životě 1/3 populace ve věku 15–64 let. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6–36,9 %), následované extází (4,3–5,8 %), halucinogenními houbami (4,4–4,7 %), pervitinem (2,1–3,3 %), LSD (2,0–3,1 %) a kokainem (1,9–2,4 %).

Jaké jsou legální drogy

Mezi legální drogy patří alkohol, tabákové výrobky, léky, nátěrové barvy a ředidla. S legálními drogami se setkáváme v obchodních řetězcích, drogeriích, obchodech s barvami a laky, s potravinami, dále v lékárnách, na čerpacích stanicích a v restauracích.