Kdo odpovídá za projektovou dokumentaci?

Kdo odpovídá za projektovou dokumentaci?

Kdo je zodpovědný za projekt

Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. Jak je v ustanovení uvedeno, projektant odpovídá mimo jiné za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. Samozřejmě těmito slovy je řečeno byla-li stavba provedena podle jím zpracované dokumentace.
Archiv

Za co odpovídá projektant

§ 159Projektová činnost ve výstavbě

(1) Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Jak dlouho platí projektová dokumentace

Nejdelší lhůta odpovědnosti za vady díla nebo projektové dokumentace je pět let po převzetí stavby objednatelem. Projektant tedy odpovídá za vady, které má jeho dílo, tj.

Jak získat projektovou dokumentaci

Pokud jste stavebníkem a vlastníkem stavby, či účastníkem řízení, je stavební úřad povinen Vám zhotovit kopie dokladů, včetně projektu stavby. Tato povinnost vychází z ustanovení § 38 zákona 500/2004 Sb. („správní řád“).

Kdo odpovídá za stavbu

Stavebním dozorem označujeme ve stavebním zákoně kontrolu provádění stavebních prací. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o osobu, která tuto činnost provozuje pro stavebníka, který staví svépomocí. Dozor je veden z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace, platných předpisů a norem.

Kdo může zastavit stavbu

Stavební řízení – přerušení

Úřad také stavebníka upozorní, že může stavební řízení zastavit. Stavební úřad dokáže pozastavit řízení, pokud nebude dokumentace staveb zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 174/94 Sb.

Co dělá stavební projektant

Stavební inženýr projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce a komplexně zajišťuje, řídí a organizuje úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Co je to projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou také být zhotoveny ve formě digitálního souboru.

Jak podat žádost na stavební úřad

V úvodu žádosti popíše žadatel požadovaný záměr, kde uvede výstižný název a místo záměru – obec, ulici, číslo popisné či evidenční. Dále žadatel uvede pozemky, kde má být záměr umístěn. Pozemky se označují údaji dle katastru nemovitostí, kterými jsou katastrální území, parcelní číslo, druh a výměra pozemku.

Co je stavební úřad

Stavební úřad je v České republice úřad, který je pověřen vykonáváním činností vyplývajících ze stavebního zákona. Mezi tyto činnosti patří vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, poskytování informací ohledně územně plánovací dokumentace.

Co to je pasport stavby

Pasportem se nazývá zjednodušená stavební dokumentace. Obsahuje popis stavby a výkresy. Stavba se zaměří a poté je vypracován projekt v papírové i digitální podobě. Pasport se předá na stavební úřad, kde vydají potvrzení o existenci a legalizaci stavby.

Co musí splňovat stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný, osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm. d).

Kdo je investor stavby

Funkce a postavení investora v investiční výstavbě. Investor je osoba, která vynakládá finanční prostředky (kapitál v peněžní nebo nepeněžní formě) na výstavbu, a to za účelem zisku, nebo ve veřejném nebo v soukromém zájmu.

Kdo může nařídit odstranění stavby

Dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") stavební úřad nařídí vlastníku stavby nebo zařízení odstranění stavby nebo zařízení postavené bez stavebního povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním.

Co kontroluje stavební úřad

Pracovníci stavebního úřadu při kontrole zjišťují:

zda řádně vedete stavební deník, zda stavbou neohrožujete život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, zda svůj domek stavíte šetrně k sousedství a neobtěžujete okolí.

Kdo může být projektant

Oficiálně je termín projektant definován ve Stavebním zákonu (zák. č. 183/2006 Sb.) který (zjednodušeně podáno) říká, že „projektantem“ může být jak autorizovaný architekt, tak autorizovaný (nejen stavební) inženýr, ale také autorizovaný technik (třeba středoškolák s praxí).

Jak dlouho trvá vypracovat projekt na dům

2 roky. Samotné zpracování všech dokumentací trvá zhruba 1 rok. K tomu ale také hodně času strávíte povolováním na úřadech a pak následnou realizací stavby. Orientačně tedy můžete počítat s tím, že od prvních skic až po předání klíčů od nového domu uplynou přibližně 2 roky.

Jak číst v projektové dokumentaci

Vše co je za vámi se značí čerchovaně se dvěma tečkami. Každý výkres má své měřítko, nejčastěji je to 1:50, tedy 2 cm na výkrese odpovídají 1 metru ve skutečnosti. U pohledů bývá měřítko 1:100, u situace pak 1:200 až 1:5000, detaily jsou podrobnější, v měřítku 1:10, měřítka najdete v rozpisce.

Kam zaúčtovat projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace byla zaúčtována 518/321, zhotovení stavby 042/321, 416/401, 021/042. Neměnnost ocenění majetku vyplývající z bodu 4.4. ČÚS č. 710 se netýká případů oprav nesprávností.

Jak dlouho se čeká na stavební povolení

Stavební úřad má sice na vyřízení žádosti šedesát dní (ve složitých případech 90 dní), celková doba vyřizování stavebního povolení se však pohybuje okolo šesti měsíců (v závislosti na složitosti řízení), a to především vlivem toho, že než je podána žádost na stavební úřad, je třeba mí zpracovánu veškerou potřebnou …

Na co všechno je potřeba stavební povolení

Stavební povolení vyžadují stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo když zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Při menších zásazích je potřeba činnost nahlásit, drobné úpravy staveb lze provádět bez povolení.

Kdo je nad stavebnim uradem

Ústředním orgánem státní správy ve věcech stavebního řádu je Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě podezření, že se úředníci při výkonu své úřední činnosti dopustili některého z trestných činů, přísluší posouzení takového jednání z trestněprávního hlediska pouze orgánům činným v trestním řízení.

Kdo je nadřízený orgán stavebního úřadu

Pokud jste účastníkem územního řízení, můžete podat proti stavebnímu povolení odvolání. Odvolání zašlete stavebnímu úřadu, který rozhodnutí vydal. Doporučujeme odvolání zaslat na vědomí i nadřízenému orgánu. Nadřízeným orgánem bude většinou krajský úřad.

Kdo může zhotovit pasport stavby

Pasport může zpracovat kdokoli, ale neplatí to vždy

Ze zákona není žádné omezení. Pasport není vybraná činnost ve výstavbě, jako třeba projekt domu pro stavební povolení. Setkal jsem se několikrát se situací, kdy stavební úřad požadoval, aby na pasportu bylo autorizační razítko od autorizovaného inženýra.

Jak zlegalizovat černou stavbu

JAK PŘI LEGALIZACI ČERNÉ STAVBY POSTUPOVAT Vhodné je začít na příslušném odboru územního plánování, kde získáte souhlas, že je stavba v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Pokud zde uspějete, následuje příslušný stavební úřad, kde získáte informace, jaké dokumenty musíte ke konkrétní stavbě předložit.