Kdo má vyživovací povinnost?

Kdo má vyživovací povinnost?

Kdo má k dítěti vyzivovaci povinnost

Kdo má vyživovací povinnost vůči dětem Vyživovací povinnost rodičů k dětem vzniká vždy ze zákona. Pokud se rodiče nedohodnou na výživném, stanoví konkrétní rozsah vyživovací povinnosti soud. Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem svým dětem, nejen k tomu, které mají svěřeno do své péče.
Archiv

Kdy vzniká vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem vzniká ve chvíli, kdy se narodí, a zaniká v momentě, kdy se dokážou samy uživit. Zároveň je dobré vědět, že výživné se nevztahuje pouze na děti, ale i vůči matce ze strany otce.
Archiv

Kdo má nárok na výživné

Kdo je povinen platit výživné na dítě Každý rodič má vůči svému potomkovi, který není schopen se sám živit, zákonnou povinnost poskytovat mu výživu. Nejčastěji se setkáváme se stanovením výživného rodiči, který nemá dítě svěřené do své péče. Pečující rodič totiž díl své výživy často nahrazuje osobní péčí.
Archiv

Kdy nemusím platit výživné

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání.

Kdy je nárok na výživné

Na výživné vzniká nárok tomu, kdo není z objektivních důvodů samostatně schopen uspokojit své základní potřeby. Aby bylo přiznáno výživné, musí příčina této neschopnosti pocházet už z období manželství.

Co hrozi za neplaceni výživného

Jedná se o trestný čin podle § 196 trestního zákoníku. A nejlepší bude citovat. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Kdy má manželka nárok na výživné

Vznik práva na výživné pro rozvedeného manžela je možný až v okamžiku nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, přičemž je důležité upozornit, že právo na přiznání výživného pro rozvedeného manžela není vázáno na případnou dříve přiznanou vyživovací povinnost manželů.

Kdo se považuje za vyživovanou osobu

Vyživovaná osoba je podle zákona buď nezaopatřený člověk (např. nezletilé děti, studující) nebo ten, který žije ve společné domácnosti a podílí se na nákladech na bydlení.

Co má vliv na výši alimentů

Na výši výživného má vliv zejména podíl na osobní péči o dítě a výše příjmů rodičů. Má tedy vliv, zda je rozhodnuto o výlučné péči jednoho z rodičů, střídavé nebo společné péči Výlučná péče jednoho z rodičů může znamenat, že se druhý rodič do života dítěte vůbec nezapojuje a čas s dítětem tráví např.

Co všechno se počítá do výživného

Výživné se počítá jen z oficiálních příjmů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte (a jeho majetkové poměry), které zpravidla rodič (nejčastěji matka) vyčísluje. Mnohdy se matka omezí jen na složenky, které se dítěte týkají (školkovné, obědy, kroužky, pojištění a podobně).

Jak se vyhnout placení výživného

Nejčastější způsoby, jak se otcové snaží vyhnout placení alimentů83 % případů: Přestávají komunikovat, snaží se zmizet.68 % případů: Uměle snižují výdělek vyplácením „na ruku“63 % případů: Účelově se nahlašují na pracovní úřad.40 % případů: Zbavují se majetku.21 % případů: Oznámí, že odjíždí pracovat do ciziny.

Jak vymáhat výživné

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Na co se vztahuje výživné

Vyživovací povinnost se také vztahuje (vyjma hrazení výživy) na úhradu ostatních hmotných a kulturních potřeb (např. bydlení, školní potřeby, kroužky, sport, vzdělání, podpora školného, kulturního a duševního rozvoje dítěte). Výživné určené na děti má také především za cíl podpořit a zajistit všestranný rozvoj dítěte.

Jak dlouho se platí výživné na manželku

Standardně nárok na výživné pro bývalého manžela zaniká uplynutím doby, na níž bylo soudem přiznáno, nebo když oprávněný manžel nabude schopnost sám se živit – jestli oprávněny získá pravidelný příjem, nebo za okolností kdy uzavře nový sňatek anebo vstoupí do registrovaného partnerství.

Na co má nárok manželka po rozvodu

Obecně platí: oba manželé mají nárok na stejně velký podíl společného jmění. Složitější situace nastávají, pokud má jeden z manželů majetek, který do společného jmění nespadá. Třeba když manželka zdědila byt, který se později rekonstruoval ze společných peněz.

Co je to vyživované dítě

Vyživovaným dítětem se rozumí nejen vlastní dítě, ale i osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vlastní vnuk, nebo vnuk druhého z manželů. Daňové zvýhodnění tak může uplatnit prarodič. Taková situace často nastává, pokud rodiče nedosahují minimálního příjmu na uplatnění slevy.

Jaká je nezabavitelná částka

Samotné podmínky exekuce se ani v roce 2023 nezměnily. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo zvýšení životního minima v roce 2023 a zvýšení normativních nákladů na bydlení. Základní nezabavitelná částka na dlužníka stoupla z původních 9 138,75 Kč na současných 13 638 Kč.

Z jakého příjmu se počítá výživné

Pro výši výživného na dítě je podstatný čistý měsíční příjem rodičů, jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry. Soud tak ne vždy vychází z příjmu vyplývajícího z vašeho daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výživné se tak mnohdy odvíjí od zjištěného čistého příjmu.

Co spadá do výživného

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného. Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Co kdyz nebudu platit alimenty

Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

Kdy vymahat alimenty

Zákon stanovuje, že výživné lze vymáhat již od vzniku dluhu, tedy okamžikem, kdy výživné není uhrazeno. Žádná minimální částka není určena. Na základě dosavadních zkušeností však doporučujeme vymáhat dlužné výživné nejméně za dva měsíce.

Kdo z rodicu má narok na slevu na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy pouze jeden z domácnosti, tedy buď vy, nebo váš partner/partnerka. Jste-li rozvedení, zákon počítá s tím, že slevu na dani uplatní rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti.

Co exekutor nesmí zabavit 2023

Naopak nesmí zabavit:Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu.Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.Studijní a náboženskou literaturu.Dětské hračky.Osobní fotografie a korespondenci.Snubní prsten.Zdravotnické potřeby a léky.

Co má pokrýt výživné

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.