Kde v ČR jsou vysoké pece?

Kde v ČR jsou vysoké pece?

Jaké jsou produkty vysoké pece

Vysoká pec je neustále shora plněna železnou rudou, koksem a vápencem. Koks slouží hlavně jako palivo pro roztavení železné rudy, vápenec váže nečistoty obsažené v železné rudě. Další zpracování surového železa na ocel se nazývá zkujňování. Tím se ze surového křehkého železa v pevném stavu stává elastická ocel.

Jak dlouho je v provozu vysoká pec

Vysoká pec je 30-40 m vysoká stavba z oceli, která je z ohnivzdorného materiálu. Vysoké pece pracují nepřetržitě 10 let, poté probíhá oprava. Suroviny pro výrobu železa jsou: železné rudy, koks a vápenec.
Archiv

Co je to vsázka do vysoké pece

Směs surovin s obsahem železa (drť železné rudy, aglomerát a nebo pelety) a přísady (tavidla), se společně nazývají “vsázka”. Vsázka a doprovodný koks se zavážejí vrchem pece buď skipy, nebo mechanickými dopravními pásy.
Archiv

Kde se taví železo

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami.

Co se vypouští z vysoké pece

Surové železo stéká ke dnu vysoké pece, odkud se jednou za čtyři až šest hodin vypouští. Struska, vznikající při redukci rudy reakcí příměsí (hlušiny) se struskotvornými přísadami, se s železem nemísí, plave na něm a chrání železo před oxidací horkým vzduchem. Struska se vypouští horní výpustí.

Jaký plyn se Vhani do vysoké pece

Jako palivo se ve vysoké peci využívá koks. Dnes se však stále častěji používají i pomocná paliva, mezi které patří například zemní plyn, ropné frakce, či práškové uhlí.

Čím se plní vysoká pec

Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk.

Jak fungují vysoké pece

Ve vysoké peci se palivo (koks), rudy a tavidlo (vápenec) postupně přivádějí přes horní část pece, zatímco horký proud vzduchu (někdy obohacený kyslíkem) se vhání do spodní části pece přes sérii trubek zvaných dyšny, takže chemické reakce probíhají v celé peci, když materiál klesá dolů.

Kde se vyrábí železo v ČR

V Česku se ročně vyrobí asi pět milionů tun surové oceli, a to hlavně v Třineckých železárnách a ArcelorMittal Ostrava, kde se ocel vyrábí tradiční cestou ze železné rudy, šrotu a koksu ve vysokých pecích a kyslíkových konvertorech.

Kdy se taví železo

Zatímco čisté železo taje při 1535 °C, slitina železa s uhlíkem obsahující 4,3 % uhlíku taje již při 1130 °C.

Kde se v ČR vyrábí surové železo

V Česku se ročně vyrobí asi pět milionů tun surové oceli, a to hlavně v Třineckých železárnách a ArcelorMittal Ostrava, kde se ocel vyrábí tradiční cestou ze železné rudy, šrotu a koksu ve vysokých pecích a kyslíkových konvertorech.

Jak často se plní vysoká pec

Každá vysoká pec pracuje nepřetržitě několik let (10 i více). Shora se pec plní nepřetržitě vsázkou tj. směsí železné rudy, koksem a struskotvornými přísadami. Do spodní části pece je neustále vháněn horký vzduch obohacený kyslíkem.

Kde se těží železo v ČR

V České republice v Ejpovicích, Krušných horách a v Jeseníkách. Železná ruda hnědé barvy a obsahují značné množství krystalové vody, vyskytující se kompaktní i sypké formě. Obsah železa v limonitu je 59,8 %, obsah krystalové vody 14,43 %.

Odkud se dováží železná ruda do ČR

Hlavním dodavatelem železné rudy zůstává Ukrajina (5,2 milionu tun v roce 2018), menší množství se dovezlo z Brazílie (220 tisíc tun), Libérie (139 tisíc) a Jihoafrické republiky (108,5 tisíce tun).

Který kov má nízkou teplotu tání

Nejvyšší teplotu tání za normálního tlaku má wolfram 3 370 °C naopak jednu z nejnižších má např. rtuť –39 °C.

Kde se vyrábí litina

Litina se vyrábí v kuplovnách, nístějových a elektrických pecích. Nístějové pece – např. Siemens-Martinská pec – byly probrány v předchozí kapitole stejně tak jako elektrické pece. Litina na rozdíl od oceli má vyšší obsah uhlíku – nad 2%.

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a oceli

Surové železo se získává z oxidické železné rudy tavením. Naproti tomu ocel je umělou slitinou železa a uhlíku (a dalších prvků), jakož i litiny a surového železa.

Kde se těží rudy v ČR

V Česku se dosud uranová ruda těžila poblíž Dolní Rožínky u Žďáru nad Sázavou, jde o jedinou probíhající těžbu v Evropské unii.

Odkud se dováží Železná Ruda do ČR

Hlavním dodavatelem železné rudy zůstává Ukrajina (5,2 milionu tun v roce 2018), menší množství se dovezlo z Brazílie (220 tisíc tun), Libérie (139 tisíc) a Jihoafrické republiky (108,5 tisíce tun).

Jaké jsou železné rudy

Železná ruda

jsou to minerály s vysokým procentuálním obsahem železa, ze kterých se železo vyrábí ve vysoké peci. V současné době jsou to nejčastěji minerály hematit a magnetit. Dají se také využít limonit a siderit.

V jaké teplotě se taví zlato

Zlato
Teplota tání 1064,18 °C (1 337,33 K)
Teplota varu 2856 °C (3 129,15 K)
Skupenské teplo tání 12,55 kJ/mol
Skupenské teplo varu 340 kJ/mol

Jaké teplotě se taví zlato

Vysoká teplota tání (1 063 °C) jej předurčuje k roli katalyzátoru řady chemických reakcí. Intuitivně zná tyto základní parametry zlata každý.

Jaký je rozdíl mezi oceli a litinou

„Litina" je obecný termín, kterým se označuje řada slitin železa, ale obvykle se jím rozumí nejběžnější šedá litina. I když by se mohlo zdát, že litina je jen odlévaná forma čistého železa, ve skutečnosti se jedná o slitinu obsahující 2 až 4% uhlíku spolu s menším množstvím křemíku a manganu.

Kde a jak se vyrábí ocel

Ocel se vyrábí ve specializovaném hutním provozu, který se nazývá ocelárna. Ocel se ve značné míře recykluje a další surovinou pro ocelárny je železný šrot.

Jak se pozná litina

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí.