Jak určit vzájemnou polohu kružnic?

Jak určit vzájemnou polohu kružnic?

Jak určit vzájemnou polohu přímky a roviny

Pokud je přímka s rovinou rovnoběžná, je třeba zjistit, zda přímka v rovině náhodou neleží. Zvolíme jeden bod přímky a zkoumáme, zda v rovině leží, nebo neleží. Pokud ano, tak celá přímka leží v rovině, pokud ne, tak je přímka s rovinou rovnoběžná různá.

Jaká může být vzájemná poloha přímek v prostoru

Pokud pracuji s přímkou v prostoru, mohou nastat tři situace: Přímka a rovina jsou rovnoběžné – Žádný společný bod. Přímka a rovina nejsou rovnoběžné – Jeden společný bod. Přímka leží v rovině – Nekonečně mnoho společných bodů.

Jak vypočítat střed kružnice

Kružnici s nulovým poloměrem tvoří jediný bod – její střed. Rovnice (x – m)2 + (y – n)2 = r2 se nazývá středovou rovnicí kružnice se středem S[m; n] a poloměrem r.

Jak vypočítat průsečík dvou přímek

X = Q + sv, pro nějakou hodnotu parametrů t, s. Pokud hledáme průsečík těchto přímek, hledáme hodnoty parametrů t a s, pro které obě přímky určují stejný bod. Řešíme tedy rovnici P + tu = Q + sv.

Jak najít kolmou rovinu

Kolmost dvou rovin

Dvě roviny jsou kolmé, pokud je jejich odchylka rovna 90°. Dvě roviny jsou kolmé, pokud jedna z nich obsahuje přímku, která je kolmá k druhé rovině.

Co to znamená vzájemná poloha

Pokud známe směrový vektor nebo normálový vektor, pak můžeme určit vzájemnou polohu přímek. Přitom platí: Pokud jsou směrové vektory kolineární (lineárně závislé), pak jsou přímky rovnoběžné nebo shodné. Pokud nejsou směrové vektory kolineární (lineárně závislé), pak jsou přímky různoběžné.

Jaká je vzájemná poloha přímek

U dvou přímek v rovině můžeme rozlišovat celkem čtyři různé stavy. Přímky mohou být rovnoběžné, různoběžné, kolmé nebo shodné.

Jak zjistit zda bod leží na přímce

Body A, B, C leží na jedné přímce, právě tehdy, když je vektor AB nenulovým reálným násobkem vektoru AC, tj. existuje nějaké reálné číslo k, pro které platí AB = kAC.

Jak zjistit poloměr kružnice

Střed kružnice opsané trojúhelníku je průsečík os stran trojúhelníku, poloměr se rovná vzdálenosti středu od libovolného vrcholu.

Jak se značí poloměr kružnice

Všechny body kružnice mají stejnou vzdálenost od jejího středu. Úsečku SA nazýváme poloměr kružnice. Poloměr značíme malým písmenem r.

Jak vypočítat vzdálenost dvou bodů

Vzdálenost bodů A [xA], B [xB] na číselné ose je rovna absolutní hodnotě rozdílu reálných čísel xA a xB . Vzdálenost |AB| dvou bodů A [xA ; yA ; zA ], B [xB ; yB ; zB] v prostoru je dán vzorcem: Vzdálenost dvou bodů A, B je rovna velikosti ( délce ) úsečky AB.

Jak se počítá směrnice přímky

Směrnice přímky je číslo měřící strmost dané přímky. Matematicky směrnici spočítáme jako "změna y dělená změnou x" (přesněji změna y-ové souřadnice dělená změnou x-ové souřadnice při přechodu mezi dvěma libovolnými body ležícími na dané přímce).

Kdy je přímka kolmá k rovině

Přímka a rovina jsou k sobě kolmé právě tehdy, když je přímka kolmá ke všem přímkám roviny. Přímka kolmá k rovině se nazývá kolmice k rovině.

Co je Průsečnice rovin

Průsečnice rovin

Pokud jsou dvě roviny různoběžné, tak mají společných nekonečně mnoho bodů. Tyto body tvoří přímku a ta se nazývá průsečnice.

Co je to Poloprimka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem. Tento bod se nazývá počáteční. Polopřímku s počátečním bodem A procházející bodem B značíme ↦ A B \mapsto AB ↦AB. Každý bod rozděluje přímku na dvě opačné polopřímky se společným počátečním bodem.

Jak najít kolmý vektor v prostoru

3) dva vektory a , b jsou na sebe kolmé právě tehdy, když jejich skalární součin je roven nule. Vektorový součin je další operace s vektory. Už víme, že výsledek skalárního součinu dvou vektorů je číslo, výsledkem vektorového součinu je vektor.

Jak zjistit poloměr vepsané kružnice

Střed kružnice vepsané leží na průsečíků os úhlů (je stejně daleko od všech stran trojúhelníku). Poloměr kružnice vepsané určíme pomocí kolmice na libovolnou stranu trojúhelníku procházející středem. Vzdálenost paty této kolmice od středu představuje poloměr kružnice vepsané.

Co je průměr a poloměr kružnice

V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice. Obdobně pak lze mluvit o poloměru koule, válce atd. Poloměr představuje polovinu průměru.

Jak se vypočítá poloměr kružnice

Délka C obvodu (perimetru) kruhu se vypočítá pomocí vzorce:C=2πr, kde r je poloměr kruhu.Poloměr lze rovněž vyjádřit pomocí průměru, a to dosazením vzorce 2r=d.:C=πd.A=πr2, kde r je poloměr kruhu, nebo odpovídajícím způsobem: A=π4d2, kde d je průměr kruhu.A=Cd4.

Jak se značí výška

Výšky se označují malým písmenem v s dolním indexem příslušné strany.

Jak určit vzdálenost bodů

Vzdálenost bodů A [xA], B [xB] na číselné ose je rovna absolutní hodnotě rozdílu reálných čísel xA a xB . Vzdálenost |AB| dvou bodů A [xA ; yA ; zA ], B [xB ; yB ; zB] v prostoru je dán vzorcem: Vzdálenost dvou bodů A, B je rovna velikosti ( délce ) úsečky AB.

Jak se pocita vzdalenost

Měřítko mapy udává poměr vzdálenosti na mapě ku vzdálenosti ve skutečnosti. Měřítko mapy 1:100 000 znamená, že 1 cm na mapě znamená 100 000 cm ve skutečnosti. Při výpočtu je důležité si uvědomit, že 1 km = 1000 m = 100 000 cm. Na mapě s měřítkem 1:100 000 vzdálenost 1 cm na mapě představuje 1 km reálné vzdálenosti.

Co je to směrnice přímky

Směrnice přímky je číslo měřící strmost dané přímky. Matematicky směrnici spočítáme jako "změna y dělená změnou x" (přesněji změna y-ové souřadnice dělená změnou x-ové souřadnice při přechodu mezi dvěma libovolnými body ležícími na dané přímce).

Jak zjistit rovnici přímky

Obecná rovnice přímky v rovině má tvar ax+by+c=0 , kde a,b,c jsou nějaká reálná čísla taková, že alespoň jedno z čísel a a b není rovno 0. Body ležící na této přímce jsou právě ty bodyX=(x,y), jejichž souřadnice splňují uvedenou rovnost.

Jak zjistit jestli bod leží na přímce

Body A, B, C leží na jedné přímce, právě tehdy, když je vektor AB nenulovým reálným násobkem vektoru AC, tj. existuje nějaké reálné číslo k, pro které platí AB = kAC.