Jak se preje k chanuce?

Jak se preje k chanuce?

Co se preje k chanuce

Chanuka gelt

Obvykle se dává pár drobných mincí, ačkoliv prarodiče nebo jiní příbuzní mohou dát více peněz jako chanukový dárek. V Izraeli jsou chanukové peníze známé jako dmej Chanuka‎‎. Vyrábí se tam také čokoládové mince ve zlatém nebo stříbrném pozlátku, které mohou být použity při hře s drejdlem.

Jak dlouho trvá Chanuka

Chanuka je známá také jako svátek světel, trvá osm dní, podle našeho gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do půlky prosince. Podle židovského kalendáře začíná 25. dnem měsíce kislev.

Kdy se zapaluje Chanuka

Chanuka se slaví obvykle krátce před Vánocemi, ale protože židovský kalendář počítá čas jinak, nejde vždy o stejné datum podle gregoriánského kalendáře. Letos například Chanuka začíná 21. prosince.
Archiv

Jak se slaví Chanuka

Chanuka, které se také říká Svátek světel – se slaví osm dní. Jejím hlavním symbolem je postupné zapalování osmi svíček nebo olejových lampiček v přesném pořadí na tradičním židovském svícnu a žehnací motlitby. Postupem doby ale přibylo několik dalších obyčejů, které připomínají klasické Vánoce.
ArchivPodobné

Kdy je šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem.

Co je to Drejdl

Drejdl (v jidiš דריידל‎, hebrejsky סביבון‎, sevivon) je hračka připomínající káču, s níž si děti hrají během židovského svátku Chanuka. Na každé ze čtyř jeho stěn je natištěno hebrejské písmeno.

Jak se zapaluje menora

Jenže židé potřebovali, aby jim ta malá nádoba vydržela co déle. Stal se však zázrak a tento olej vydržel celých sedm dní, během kterých stihli vyrobit nový olej. Proto dnes zapalujeme svícen s osmi rameny, jeden za každý tento den, plus osmý jako symbol toho, že se má světlo šířit dál.

Co to je bar micva

„Syn příkazu – dcera příkazu“. Znamená každého dospělého muže/ženu, který(á) je povinen (povinna) plnit všechna přikázání a povinnosti. Od raného středověku se koná slavnostní náboženský obřad, při němž je chlapec o prvním šabatu po svých 13.

Co se dělá o šabatu

Dále je šabat v Tóře označen jako den odpočinku. Druhým požehnáním šabatu je tedy menucha – odpočinek. Jakákoliv tvořivá činnost je na šabat zapovězena. Nejde však při tom jen o odpočinek fyzický, ale spíše o navození určitého duchovního stavu.

Jak se slaví sabat

Šabat je nejdůležitějším svátkem judaismu. Začíná v pátek před západem slunce obřadem kabalat šabat (přijetí šabatu), po němž se koná večerní modlitba a slavnostní večeře. Od této doby jsou zakázány určité druhy práce a věřící se má věnovat odpočinku a studiu.

Jak probíhá židovská svatba

Židovská svatba není pouze jedním aktem, ale sestává ze dvou částí – kidušin (קידושין‎, zásnuby) a nisu'in (נישואין‎, sňatek). Původně se konaly tyto dva obřady odděleně, nisu'in do roka po kidušin, ve středověku však byly obě části spojeny a doplněny o některé prvky, takže se dnes obřad koná v jeden den.

Co jsou to bar micva

Bar micva (hebrejsky בר מצוה‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Jak casto je šábes

Připravují se na něj celý den. Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat.

Co znamená šabat Salom

JIČÍN – Občanské sdružení Baševi doplnilo do letošního programu v synagoze navíc i koncert s názvem „Šabat šalom! “ Tento pozdrav v hebrejštině se používá během pátku. Přeje se jím pokojný den odpočinku – Šabat.

Co je to Ketuba

Ketuba (hebrejsky כתובה‎, plurál כתובות‎, ketubot) je psaná svatební smlouva, kterou uzavírají ženich a nevěsta při židovské svatbě.

Proč Židovky nosí paruku

Musela se celá ponořit třikrát i s hlavou a vlasy. Proto si ortodoxní Židovky začaly vlasy stříhat nakrátko, aby tento náboženský příkaz snáze splnily. Na veřejnosti pak nosily paruky. O absolvování očisty někdy vystavovala správkyně mikve písemné potvrzení."

Jak se jmenuje Bůh judaismu

Boží jméno je v písemné formě, jak ji zachycuje Bible, vyjádřeno souhláskami JHVH. Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.

Kdy končí šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat, nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv všední činnost.

Kdy končí šabat

To je také důvod, proč například židovský den odpočinku, šabat, začíná již v pátek po setmění a končí po setmění dne následujícího.

Co je to Mezuza

Mezuza (pl. mezuzot) je pergamenový obdélník, na němž jsou napsány příslušné biblické pasáže (Deut. 6:4-9 a 11:13-21). Na jeho zadní straně je slovo Šadaj, jedno z Božích jmen a akronym výrazu šomer dlatot jisrael – „ten, který chrání dveře Izraele“.

Co je to Tfilin

Tfilin (hebrejsky תפילין‎, od tfila, doslova modlitba) jsou modlitební řemínky a jeden z nejstarších znaků judaismu. Někdy jsou označovány také jako fylaktéria (přes pozdnělat. phylacterium z řec. phylacterion ochrana, záštita, amulet), což je však pejorativní a nesprávné pojmenování křesťanského původu.

Co je to charedim

Charedim (hebrejsky חֲרֵדִים‎, sg. charedi) označuje příslušníky nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec. Slovo charedim je odvozeno od slova charada (strach, třes, bázeň), které bývá interpretováno jako „Ten, kdo se třese ve strachu při Jeho slovu.

Kdo to jsou Chasidé

chasidismus – (z hebr. chasid = zbožný) – původně středověké židovské hnutí „zbožných“ rozšířené hlavně mezi Židy v Německu a navazující na tradice mystiky a kabaly, jehož představitelem byl Jehuda Chasid, autor zákl. díla Knihy zbožných.

Co je to Jehova

Jméno Jahve, Jehova, je Boží jméno, pod kterým se Bůh nechal poznat Mojžíšovi, ale není to jediné jméno, kterým je Bůh v Písmu nazýván a oslovován svým lidem. Je také nazýván jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, El, Elohim, El Elyon, El Šadaj, Adonaj, Nejvyšší, Svatý aj.

Co je to Jahve

Jahve Vlastní jméno Boha Izraele. V původním hebr. textu bible je zpravidla zapsáno v podobě božího tetragramu (řec. tetra – čtyři, gramma – písmeno; hebr.