Jak se píše nebo Li?

Jak se píše nebo Li?

Jak se správně píše Je li

Pokud bych sestavovala žebříček častých chyb, které nacházím v nejrůznějších textech, do první desítky bych určitě zařadila psaní spojku -li. k tomuto spojení je vždy nutný spojovník: Bude-li pršet, nikam nepůjdu. Píšu-li rychle, píšu nečitelně.
Archiv

Jak se píše Máte li

Správná odpověď na tuto otázku je pouze jedna: „zdali“. Přesto můžeme na tvar se spojovníkem „zda-li“ narazit až nečekaně často, zejména v úřední či obchodní korespondenci.
Archiv

Kdy se píše nebo

Pomocí spojky nebo vyjadřujeme volbu mezi dvěma eventualitami. Podstatné je, že eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je lhostejno, která z nich bude platit, které dáme přednost (v konečném důsledku mohou nastat i obě). V takovýchto případech se čárka před nebo neklade: Podejte nám zprávu písemně nebo telefonicky.
Archiv

Jak se píše buď a nebo

Pokud jde o spojku souřadicí ve spojeních buď(to) – (a)nebo, buď(to) – buď(to), čárku nepíšeme. Pokud se jedná o spojku s čistě vylučovacím významem, který nám dává na výběr, ve spojení buď(to), (a)nebo čárku píšeme vždy!

Jak se správně píše nebolí

Ve spisovném jazyce je užívána pouze podoba spojky souřadicí neboli, která plní funkci významově identifikační a můžeme ji nahradit slovem „čili“. Před touto spojkou se tedy čárka nepíše. Správně je tedy jen varianta neboli.

Jak se píše chceš li

Spojka -li se připojuje zpravidla ke slovesu stojícímu na začátku věty. Viz úvodní věty našeho článku anebo další příklady: Nebude-li pršet, nezmokneme. Bude-li mrznout, zmrzneme. Chceš-li tu knihu, zaplať.

Jaký je rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou

Spojovník je krátká vodorovná čárka (-, na klávesnici je obsažena), která se v češtině užívá, pokud chceme vyjádřit, že spojené výrazy tvoří těsný významový celek. Na rozdíl od pomlčky se nikdy neodděluje mezerami z obou stran.

Jak Nebo jako

V tomto případě jasně a srozumitelně hovoří Slovník spisovné češtiny: spojku jak v podobných spojeních označuje jako obecněčeskou, tedy nespisovnou. To jest nikoli za hovorovou: to by připouštělo její užití v běžně mluvené oficiální komunikaci, tj. v prostěsdělovacím stylu.

Jak se píše prosím ve větě

Tuto zdvořilostní vsuvku můžeme, ale také nemusíme oddělovat od ostatního textu čárkami. Verze bez čárek je považována za slohově neutrální, variantou s čárkami klademe na slovo prosím větší důraz. Přijďte prosím nejpozději v pět.

Kdy se píše čárka před a nebo

Spojka anebo je podle SSČ spojkou vylučovací, proto před ní píšeme čárku, jestliže uvádí alternativy, které se navzájem vylučují. Vylučovací vztah je často podpořen užitím buď u prvního členu spojení: Je odpočinek právem, anebo povinností člověka

Jak psát správně dvojtečky

V českém rozložení klávesnice se dvojtečka nalézá pod klávesou „L“ napravo, píše se se shiftem. V anglickém rozložení se nalézá hned napravo od klávesy „L“ a i zde se píše se shiftem. Alternativně ji lze zapsat pomocí číselného kódu znaku na numerické klávesnici sekvencí kláves Alt + 5 8 .

Kdy se píše jet a jeď

a Má dovolenou , a hlavně pojede k moři .
chvost jet na chvostu pelotonu
i Jel tam i s rodinou .
jak Jak , ty s námi nepojedeš
jed být plný jedu

Jak se píše jet nebo jeď

jeť nebo jeď opatrně – Ontola

V infinitivu (a příčestí trpném) je sice -t-, ale jinak je ve všech tvarech -d-. Správně je tedy jeď opatrně.

Jak se píše částka Kč

Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)).

Kdy se píše spojovník

Spojovník (‑) je krátká vodorovná čárka (pozor na záměnu s pomlčkou –⁠⁠⁠ viz Pomlčka). Nenaznačuje‑li spojovník neúplné slovo, píše se bez mezer mezi výrazy, které spojuje. V češtině tento znak užíváme tehdy, chceme‑li vyjádřit, že jím spojené výrazy tvoří těsný významový celek.

Kdy je čárka před Než

Pro kladení čárky před spojku než není rozhodující počet slov, který po ní následuje. Záleží na tom, zda tato slova tvoří větu, nebo nikoli. V prvním případě je čárka namístě: Starosta udělal pro tuto věc víc, než mu předpis ukládal. Následuje‑li po spojce než pouze větný člen, a to jiný než přísudek (srov.

Jak nahradit spojku nebo

má význam v určitém smyslu slučovací. Nikdy však nejde o slučování ve smyslu spojky a a i, nýbrž pouze o rovnocennost dvou eventualit. V takových případech pak můžeme spojku nebo nahradit příslovci eventuálně, popřípadě, někdy i spojkou i; např. jede se tam vlakem nebo (eventuálně, popřípadě) autobusem.

Jak se píše mimo jiné

V tomto případě je pravopisně správná pouze varianta mimo jiné, psána jako dvě samostatná slova. K psaní dohromady nás může chybně navádět představa, že se jedná o tzv. příslovečnou spřežku, tento výraz však spřežkou není.

Jak to tak to čárka

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku.

Kde se píše čárka před nebo

Čárka se před a, i, nebo, či nepíše, pokud jsou věty nebo větné členy v poměru slučovacím. Pokud jsou v jiném poměru, čárka se před nimi píše. Příklady: Dáš si chleba s medem, nebo s marmeládou (poměr vylučovací)

Jak správně psát čárky

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Výrazy řazené za sebou coby výčet oddělujeme čárkami. Čárka se mezi větnými členy nepíše, pokud jsou spojeny spojkou a, i, nebo, či v poměru slučovacím. V ostatních případech se čárkou oddělují.

Co se píše za středníkem

Stejně jako další interpunkční znaménka se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera.

Kdy se píše dvojtečka

Dvojtečka se používá pro uvozování výčtu a přímé řeči (citace), pro signalizaci vysvětlení/odůvodnění (ve smyslu výrazů totiž, tj., a to, neboť atp.), pro označení poměru a dělení, pro zápis měřítka map, k vyjádření sportovního skóre, pro zápis časových údajů nebo mezi popiskem a vlastním údajem ve formulářích, nejsou‑ …

Jak se píše jet autem

( o člověku ) pohybovat se s použitím nějakého dopravního prostředku. jet autem / vlakem.podnikat cesty. jet stopem.( o dopravním prostředku ) pohybovat se po zemi , zprav .vydávat se na cestu; odjíždět.( o dopravním spoji ) zajišťovat dopravní obslužnost.(hovor.)(sport.)sunout něco po povrchu.

Jak se píše jeď

(Ono to souvisí s tím, že kmen slovesa jet /… jest jed, jedu, jedeš, jede.