Jak pripravit vodík v laboratori?

Jak pripravit vodík v laboratori?

Jak laboratorně připravíme vodík a kyslík

Postup: Do kuželové baňky nalijeme 10 ml roztoku H2O2 a přiložíme doutnající špejli. Přidáme práškový katalyzátor MnO2, začne unikat plyn. Opět přiblížíme doutnající špejli. Závěr: Vodík jsme nachytali do zkumavky a po přiložení zkumavky k plameni se ozval výbuch.
ArchivPodobné

Jak se připravuje vodík

Rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách se využívá k přípravě vodíku v laboratoři. Nejčastěji se k tomu využívá reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Reakcí amfoterních kovů s roztoky hydroxidů vznikají rozpustné hydroxokomplexy a vodík, nejtypičtější je reakce hliníku s roztokem hydroxidu sodného.

Jak lze připravit kyslík v laboratoři

Smícháním chlorového bělidla a peroxidu vodíku dojde k reakci, při které vzniká voda, sůl a také kyslík. Přiblížením žhavé špejle provedeme důkaz přítomnosti kyslíku, který je nezbytný pro hoření.

Kdo první připravil vodík

Vodík objevil roku 1766 Angličan Henry Cavendish[1,2,7]. V dněšní době je velmi důležitým chemickým prvkem.

Jak můžeme dokázat přítomnost kyslíku

Do zkumavky nalijte asi 1 ml peroxidu vodíku a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu. Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku – pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne.

Jak můžeme dokázat přítomnost vodíku

Vodík je nutno jímat do zkumavky otočené dnem vzhůru. Dokážeme jej přiložením ústí zku- mavky k plameni (zvuková zkouška). Vodík shoří, přičemž se ozve charakteristický zvuk (viz následující audio- a videozáznamy).

Jak se přepravuje vodík

V současné době se vodík nejčastěji přepravuje jako stlačený plyn v tlakových nádobách vyrobených z kompozitních uhlíkových vláken. Běžný tlak v takových nádobách dosahoval do nedávné doby hodnoty 200 bar.

Jak funguje motor na vodík

Vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor. U zážehového typu motoru se vodíkové palivo vstřikuje do sání nebo do spalovacího prostoru a zažehne zapalovací svíčkou. U vznětového motoru se vodíkové palivo vstřikuje pod vysokým tlakem do spalovacího prostoru.

Který plyn podporuje hoření

Kyslík, který tvoří 21 % zemské atmosféry, je nezbytný k životu a umožňuje hoření. Je to nejhojnější ze všech prvků na zemi, tvoří 85 % pozemských oceánů a jako složka většiny hornin a minerálů 46 % pevné zemské kůry. Kromě toho tvoří 60 % lidského těla.

Jak reaguje vodík s kyslíkem

Vodík hoří, ale hoření nepodporuje. S fluorem reaguje explozívně už při -200 °C, s chlorem za laboratorní teploty při osvětlení, s bromem a jodem málo ochotně za tvorby halogenovodíků. S kyslíkem tvoří výbušnou směs zvanou třaskavý plyn.

Jaká je teplota varu vodíku

-252,9 °CVodík / Bod varu

Jak dokázat vodík

Vodík je nutno jímat do zkumavky otočené dnem vzhůru. Dokážeme jej přiložením ústí zku- mavky k plameni (zvuková zkouška). Vodík shoří, přičemž se ozve charakteristický zvuk (viz následující audio- a videozáznamy).

Co podporuje kyslík

Je tvořen dvouatomovými molekulami O2. Veškerý kyslík obsažený v atmosféře je produktem fotosyntézy, je základem udržení života na zemi. Kyslík sám je nehořlavý, podporuje hoření.

Co je kyselina chlorovodíková

Chlorovodík (HCl) je bezbarvý plyn, který se vyrábí reakcí vodíku s chlorem. Je velmi dobře rozpustný ve vodě na kyselinu chlorovodíkovou, která patří mezi silné kyseliny. Dodává se jako 35% vodný roztok.

V čem se přepravuje vodík

Vodík. Pro skladování a přepravu vodíku se používají tlakové láhve vyrobené z legovaných chrom-molybdenových ocelí. Při plnícím tlaku 20 MPa lze v tlakové lahvi s vodním objemem 50 litrů uskladnit 8,9 m3. Pro větších odběry lze láhve dodávat ve svazcích.

Jak se tankuje vodík

Vodík se následně musí pro účely tankování na čerpacích stanicích stlačit předepsaným tlakem, protože se do vozidel s palivovými články vstřikuje ve formě stlačeného plynu. Mezi klíčové prvky vybavení tankovacích stanic na H2 tak patří kompresní jednotka.

Proč nejsou auta na vodík

Je to dáno tím, že u vodíkového vozu je prostorově náročný pohonný systém. S tím souvisí i další nevýhoda, kterou je vyšší hmotnost vozu ve srovnání s komerčními vozy. Dalším velkým a poměrně významným mínusem vodíkových vozů je jejich vysoká pořizovací cena, která se pohybuje okolo dvou milionů korun. Tip!

Jak často pít vodíkovou vodu

Vodíková voda je čistá, bez chuti a zápachu, pouze s malými bublinkami plynu. Doporučujeme pít ji denně. Je vhodná i pro děti, starší lidi, těhotné a kojící ženy. Dosud nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

CO potřebuje oheň k hoření

Předpokladem vzniku ohně je palivo, oxidant (například kyslík ze vzduchu) a zahřátí paliva na bod vznícení. Oheň se zažehne, pokud je hořlavá látka vystavena teplu nebo jinému zdroji energie. Tím pádem je tlak ohně větší dole než nahoře. Později se sám udržuje díky teplu, které produkuje.

Jaký plyn je ve vzduchu nejvíce zastoupený

78 % dusík. 21 % kyslík. 0,04 % oxid uhličitý 1 % vzácné plyny.

Jak zkapalnit vodík

„Zkapalňování vodíku bohužel vyžaduje velké množství energie,“ říká Jell. „Plyn se musí nejprve ochladit na teplotu minus 253 stupňů Celsia. “ Tankovací stanice je také potřeba vybavit speciálními, izolovanými kryogenními kontejnery na LH2, aby se během skladování vypařilo co nejmenší množství vodíku.

Jak se uchovává vodík

Vodík lze fyzicky uchovávat v plynné nebo kapalné formě. Bod varu vodíku je −252,9°C. Kvůli svému kryogennímu bodu varu vyžaduje kapalný vodík buď chlazení na velmi nízkou teplotu pro bezpečné skladování, nebo musí být organicky vázán (např. tekutý organický nosič vodíku – LOHC).

Proč dýcháme

Dýchání (respirace) patří k základním procesům, při kterých dochází k výměně plynů v organismu. Kyslík je během respirace přijímán a oxid uhličitý, který vzniká jako produkt oxidačních dějů, je naopak eliminován.

Kdy je kyslík jed

Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % (za normálního atmosférického tlaku) však dochází k většinou nenávratnému poškození plic.

Jak dlouho nechat působit kyselinu solnou

Aplikuje se nanesením na hadřík nebo přímo nalitím, kyselina se musí nechat působit několik minut, a pak opláchnout čistou vodou a samozřejmě vytřít do sucha. Při práci s kyselinou může dojít k poleptání sliznic, kůže, zasažení očí a nadýchání se výparů.