Jak najít akcie z kuponovky?

Jak najít akcie z kuponovky?

Jak zjistit akcie na jméno

Identitu vlastníků takových obchodních společností je proto nutno hledat v dokumentech uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku. Z přílohy k účetní závěrce, která je součástí účetní závěrky, lze zjistit vlastníky (akcionáře), kteří vlastní alespoň 20 % podíl v dané obchodní společnosti.

Kde najít akcie

CDCP přináší možnost získat online výpis z tzv. nezařazeného účtu cenných papírů (tedy bývalého účtu zaniklého Střediska cenných papírů) na svých internetových stránkách www.cdcp.cz.
Archiv

Jak zjistím zda mám akcie

Kdo neví, zda a jaké akcie ještě vlastní, měl by si proto na webu depozitáře cdcp.cz podle rodného čísla zjistit, zda mu eviduje účet majitele cenných papírů. Co je na tomto – nezařazeném – účtu, pozná z výpisu depozitáře.

Kde najdu zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů.

Jak zjistit hodnotu akcie

Kdo chce znát cenu akcie, zjistí si ji na burze. Cena akcie je prostě dána její podnikatelskou hodnotou, jak ji vidí akcionáři a obchodníci na burzách.

Co dělat s kuponovou knížkou

Můžete se sice obrátit na účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů, který původní Středisko cenných papírů nahradil, a nechat si vystavit nový výpis. To ovšem něco stojí. Výpis z evidence zaknihovaných akcií navíc neobsáhne firmy, které už v evidenci nejsou, přesto mohou ještě mít hodnotu.

Co to jsou zaknihované akcie

Zaknihovaná akcie je cenný papír, který existuje pouze v nehmotné podobě jako zápis v elektronické evidenci. Pro jakou podobu akcie se akciová společnost při založení a.s. rozhodne, je čistě na jejím uvážení.

Co je zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická podoba), tedy neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Akcie je evidují v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). V minulosti zaknihované akcie využívalo jen málo firem, odrazoval je zdlouhavý a nákladný proces.

Jak zjistit férovou cenu akcie

Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu.

Co je jmenovitá hodnota akcie

Nominální hodnota (jmenovitá hodnota) je u akcií a dluhopisů cena, která je uvedena při jejich vystavení. Není to však tržní hodnota daného cenného papíru.

Jak probíhala privatizace

Privatizace v postkomunistických zemích

let minulého století – přerozdělování „socialistického vlastnictví“ do soukromých rukou. Tyto změny probíhaly bez dostatečných právních podkladů a získání majetků v rámci privatizace tudíž bylo možné na základě mocenského postavení a/nebo využití právního vakua.

Co to jsou kmenové akcie

Kmenové akcie se liší od ostatních finančních instrumentů tím, že nemají den splatnosti, jsou v oběhu tak dlouho, jak existuje společnost. Kmenové akcie nemají horní limit výplaty dividend.

Jak se dělí akcie

Dělení akcií nebo štěpení akcií neboli SPLIT je rozmělnění jmenovité hodnoty akcie na více akcií, když součet jmenovitých hodnot těchto akcií odpovídá jmenovité hodnotě původní akcie. Například jedna akcie Apple za 700 dolarů byla 9. června 2014 rozdělena na 7 akcií po 100 dolarech.

Jak vypadá Zaknihovaná akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická podoba), tedy neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Akcie je evidují v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). V minulosti zaknihované akcie využívalo jen málo firem, odrazoval je zdlouhavý a nákladný proces.

Co to jsou hodnotové akcie

Název označuje ty akcie, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu. To znamená, že v rámci segmentu, ve kterém se emise pohybuje, nebo vzhledem k celému trhu jsou podhodnocené.

Jak se určuje cena akcie

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Co to je jmenovitá hodnota

Nominální hodnota (nebo také jmenovitá hodnota) je peněžní hodnota přiřazená bankovkám, mincím, ale i pohledávkám, závazkům nebo majetku atd. Nominální hodnota je na ceninách obvykle přímo uvedena – na bankovkách, poštovních známkách a dalších. Nominální hodnota se často liší od tržní.

Kdy se privatizovat ČEZ

A dále u komise pro vyhodnocení předložených privatizačních nabídek, tam je termín do 31. března 2001. Čili to je k bodu privatizace ČEZ.

Kdo vede seznam akcionářů

Akciová společnost, která vydala akcie na jméno, je dle zákona o obchodních korporacích povinna vést seznam všech svých akcionářů. Plnění této povinnosti je v působnosti představenstva.

Co to je kusové akcie

Akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas, nicméně stanovy mohou připustit vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů. Kusová akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.

Co je to akcie na jméno

Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno. Akcie na jméno je vydávána na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). V listinné podobě se převádí rubopisem a jejím fyzickým předáním.

Jak dlouho se musí držet akcie

Od daně z příjmů jsou osvobození také investoři, kteří akcie vlastní minimálně tři roky. Přitom nezáleží na výši příjmů z prodeje. Rozhodující je doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů.

Co to znamená zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická podoba), tedy neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Akcie je evidují v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). V minulosti zaknihované akcie využívalo jen málo firem, odrazoval je zdlouhavý a nákladný proces.

Jak vypočítat hodnotu akcie

Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál – Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

Co jsou růstové akcie

Růstové akcie jsou akcie společností, které dosáhly lepších výsledků než jiné společnosti, pokud jde o tržby a zisky. Proto je ocenění růstových akcií obecně vyšší než akcií společností se stabilním nebo jen mírně rostoucím prodejem a ziskem.