Jak funguje Skonto?

Jak funguje Skonto?

Jak se účtuje Skonto

Účtování bonusů a skont

Na straně dodavatele jsou bonusy účtovány do provozních nákladů – účet 548, skonta pak obvykle do nákladů finančních – účet 568. U odběratele se bonusy účtují jako provozní výnosy – účet 648 a skonta jako finanční výnosy – účet 668.
ArchivPodobné

Jak zaúčtovat slevu na dani

příjemce slevy, účtuje na účet MD 501, a tudíž poskytnutí slevy tyto náklady, se kterými sleva souvisí, snižuje, tj. sleva je zaúčtována MD 321 / DAL 501. Pokud by se sleva vztahovala k položkám materiálu na skladě, ponižuje se přímo hodnota materiálu MD 321 / DAL 112.
Archiv

Co je Skonto platba

Skonto je nástroj, jehož pomocí můžete získat co nejrychlejší úhradu od odběratele. Odběratele motivujete slevou za platbu ihned hotově nebo před datem splatnosti. Díky skontu se vám bude finanční tok ve firmě řídit mnohem snadněji, ovšem ne za předpokladu, že máte v účetnictví binec.

Co to je dobropis

Dobropis je písemný doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou, ale ještě neuhrazenou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Jde svým způsobem o „zápornou“ fakturu.

Jak funguje Zpetny bonus

Takzvané zpětné bonusy (slevy), které naše členské společnosti coby dodavatelé léčiv vyjednávají s odběrateli – nemocničními zařízeními – jsou obchodním nástrojem zakotveným v bilaterálních smlouvách. Mohou být vázány na určitý objem odebraných léků, bonifikují včasné proplácení faktur a podobně.

Co se účtuje na 342

Účtuje se zde daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u zaměstnanců, družstevníků a pracujících spoolečníků – daň z mezd.

Jak se účtuje daň z příjmu

Účet 341 slouží pro účtování daně z příjmů účetní jednotky – daně z příjmů právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob u podnikatele fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví. Na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná se účtuje na konci roku skutečná výše daně před snížením o zaplacené zálohy.

Odkud je Sconto

Sconto
Datum založení 1990
Adresa sídla Schönefeld, Německo
Charakteristika firmy
Mateřská společnost Krieger Handel Holding

Jak má vypadat opravny daňový doklad

Náležitosti daňového opravného dokladuStejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na faktuře.Evidenční číslo opravované faktury.Evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu.Důvod opravy.Rozdíl mezi opraveným a původním základem daněRozdíl mezi opravenou a původní daní

Co dělat s Dobropisem

Pro účely účetnictví je nutné mít dobropis podepsaný (případně orazítkovaný) klientem, kterému budou vráceny peníze. Na dobropisu musí být zároveň uvedeno datum, kdy klient podpis dokladu provedl. Takto doplněný dobropis by Vám klient měl alespoň elektronicky zaslat, aby mohl být zaevidován ve Vašem účetnictví.

Kdo přijde o bonus při nehodě

I běžný prodej automobilu může vytáhnout původnímu majiteli nečekaně peníze z kapsy navíc. Na vině je povinné ručení a bonus za bezeškodní provoz. To, že vůz, co způsobil nehodu, už nevlastníte, vám v některých případech nepomůže. Expertka z České asociace pojistitelů E15.cz potvrdila, že i takový paradox je možný.

Co je to bonus pov

Bonus z povinného ručení je procentuálně vyjádřená sleva na pojistném. Počítá se do něj celková délka sjednaného povinného ručení bez pojistných událostí v měsících. Důležité je tedy to, jak dlouho má pojistník, ať už fyzická osoba, nebo firma, povinné ručení sjednané.

Jak zaúčtovat splatnou daň

Splatnou daňovou povinnost zaúčtujete v agendě Interní doklady na účty 591/341 u daně z běžné činnosti. Zápornou daňovou povinnost účtujete obráceně, tedy ve prospěch nákladových účtů a jako snížení závazku z titulu daně z příjmů. Připomínáme, že u daňového přiznání fyzických osob se rozlišují tzv. dílčí základy daně.

Co se účtuje na účet 538

Pro účtování o správních poplatcích, spotřebě kolků, dálničních známkách, mýtu, poplatcích obcím apod. se používá účet 538 – Ostatní daně a poplatky. V praxi se občas setkávám s tím, že na účtu 538 je kromě kolků zaúčtována i odměna notáři např. za sepsání společenské smlouvy.

Kdy je daň Splatna

V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku. Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Co to je odložená daň

003 – Odložená daň. Odložený daňový závazek představuje výši daně z příjmů, kterou bude muset účetní jednotka zaplatit v budoucích obdobích z titulu těchto přechodných rozdílů. Naproti tomu odložená daňová pohledávka nám představuje výši daně z příjmů, o kterou se v budoucnosti daň z příjmů pravděpodobně sníží.

Kdo vlastní Sconto

SCONTO Nábytek, součást německého koncernu Höffner se sídlem v Berlíně, patří k největším prodejcům nábytku v Evropě. Rodina Kriegerova, vlastník nábytkářské společnosti Höffner, se ohlíží za svou dlouholetou tradicí v nábytkářském oboru a v současnosti je vedena čtvrtou generací – paní Sonjou Kriegerovou.

Kdy se dělá dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.

Kdo posílá dobropis

Co je dobropis a kdy ho vystavit

Dobropis (někdy se lze setkat i s pojmem opravná faktura) je opravný daňový doklad, ve kterém dodavatel snižuje částku faktury, kterou již vyúčtoval a odeslal. Vystavení dobropisu se týká pouze plátců DPH.

Co je to bonus a malus

Základní myšlenkou bonusového systému je, že dobří řidiči jsou odměňováni bonusy a špatní řidiči jsou trestáni pomocí malusů. Bonus u povinného ručení je odměnou za jízdu bez nehod. Udává se v procentech jako sleva z ceny povinného ručení. Malus představuje procentuální přirážku k základní ceně povinného ručení.

Jak se počítá Malúš

Základní systém bonus/malus

Za každých 12 měsíců bezeškodního průběhu dává pojišťovna bonus (slevu) cca 5–10 % z ceny povinného ručení. Maximální délka bezeškodního průběhu bývá stanovena na 120 měsíců, neboli 10 let jízdy bez nehod.

Jak se uctuje daň z příjmů

Daň z příjmů – 341

Platby záloh mají být účtovány na účet 341 – Daň z příjmů. Účet 341 slouží pro účtování daně z příjmů účetní jednotky – daně z příjmů právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob u podnikatele fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.

Kdo počítá odloženou daň

O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, a účetní jednotky tvořící konsolidační celek. Ostatní účetní jednotky můžou o odložené dani účtovat a vykazovat ji dobrovolně.

Co je účet 213

Účet 213 – Ceniny

Na tomto účtu účetní jednotka sleduje stav a pohyb cenin před jejich vydáním. Ceninami se rozumí např. telefonní karty, kolky, poštovní známky, dálniční známky apod. Na tomto účtu se také zachycují poukázky s vyznačenou jmenovitou hodnotou, které slouží k úhradě za služby veřejného stravování.

Jak se uctuji kolky

Při účtování cenin se využívají účty:

518 – na tento účet se účtují poštovní známky, telefonní karty. 538 – na tento účet se účtují kolky, dálniční známky. Mám zájem, jak si mohu objednat 527 a 528 – tyto účty jsou vymezeny pro účtování stravenek.