Jak žádat o azyl?

Jak žádat o azyl?

Jak se žádá o azyl

Zahájení správního řízení o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu zákona o azylu je vázáno na písemně či ústně do protokolu učiněné podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany cizincem, což je projev vůle cizince, z něhož je zřejmě, že hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou.
Archiv

Jak požádat o azyl v České republice

Samotná azylová procedura začíná podáním „návrhu na zahájení řízení o udělení azylu“. Tento návrh je možno podat pouze v přijímacím středisku umístěném ve Vyšních Lhotách. Při podání návrhu je cizinci odebrán cestovní pas či jiný průkaz totožnosti.
Archiv

Kdo má právo na azyl

Každý, kdo prchá ze své země před pronásledováním nebo vážnou újmou, má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Kdo rozhoduje o udělení azylu

Ministerstvo vnitra posuzuje každou žádost individuálně, pokud jsou naplněny zákonné důvody pro udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, pak ji musí udělit.
Archiv

Co je to status uprchlíka

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Jak dlouho trvá dočasná ochrana

Může vám být přiznána dočasná ochrana. Pokud jste měli na Ukrajině trvalý pobyt a zemi opustili kvůli válce po 24. únoru 2022 včetně, můžete mít nárok na dočasnou ochranu v kterékoli zemi EU. Dočasná ochrana trvá nejméně jeden rok a podle situace na Ukrajině může být prodloužena.

Jak funguje azyl

Žadatelem o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. Každý uprchlík je tedy nejprve žadatelem, ale ne každý žadatel bude nakonec uznán uprchlíkem.

Co je to uprchlík

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a Migrantem

Uprchlík se od migranta liší v tom, že jeho situace v zemi původu je často buď přímo životu nebezpečná či jinak nesnesitelná, že překročí státní hranice a hledá bezpečí v okolních zemích.

Kdo rozhoduje o přijímání uprchlíků

Kvóty přijaté v roce 2015 zavazují Českou republiku k nabídce takového počtu míst, kolik jich je Česká republika schopna kapacitně dočasně přijmout do uprchlických zařízení a vést s nimi azylové řízení, bez povinnosti azyl udělit.

Odkud přichází nejvíce migrantů

V polovině roku 2022 se nejvíce uprchlíků nacházelo v Turecku, a to zhruba 3,7 milionu. Většinu z nich tvoří Syřané. Za Tureckem následovala Kolumbie, kam v posledních letech míří převážná část vysídlených Venezuelanů. Na třetí pozici se především v souvislosti s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny posunulo Německo.

Kde je nejvic Ukrajincu

Aktuální počty uprchlíků z Ukrajiny

Ze zemí, které s Ukrajinou nesousedí, se nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků nachází v Německu, a to těsně přes jeden milion (dočasnou ochranou disponuje 922 tisíc z nich). Na celkovém třetím místě je s přibližně 500 tisíci případy přiznané dočasné ochrany Česko.

Jaký je rozdíl mezi emigrací a imigraci

Imigrant je tedy člověk, který se přistěhoval do jiné země, než ze které pochází, z pohledu obyvatele této jeho nové vlasti. Můžete být také nazýván „mezinárodním migrantem“ pokud máte jinou státní příslušnost nebo jste se narodili v jiném státě.

Kdo je válečný uprchlík

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Jaký je rozdíl mezi legální a nelegální

Nelegální drogy jsou zakázané zákonem. Jejich držení nebo distribuce může mít právní následky. Legální drogy jsou látky, které společnost dlouhodobě využívá v rámci tradice, z léčebných nebo praktických důvodů (rozpouštědla, ředidla). Jejich nebezpečnost je někdy mnohem větší než u nelegálních drog.

Co s uprchlíky

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Co se stane s migranty

Pokud cizinci platnými cestovními doklady disponují, je zajišťována letenka do země původu. Dále může být migrant předán zpět do státu, kde podal žádost o mezinárodní ochranu podle tzv. dublinského systému nebo může být předán do státu se kterým má Česká republika uzavřenou readmisní dohodu.

Kde je v Česku nejvíc Ukrajinců

V přepočtu na počet obyvatel se pak nejvíce osob s dočasnou ochranou nachází v okresech Tachov, Plzeň-město a Cheb. Zhruba jedna třetina z celkového počtu udělených dočasných ochran zanikla.

Jak dlouho budou Ukrajinci v ČR

Vláda schválila Lex Ukrajina IV. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před ruskou agresí a získali zde dočasnou ochranu, dostanou možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024.

Co to je status uprchlíka

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Kdo je utečenec

Uprchlík (také běženec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil. Uprchlíky lze rozlišovat na politické uprchlíky (utekli kvůli represivnímu režimu ve své zemi), válečné uprchlíky (utekli kvůli válečné situaci ve svojí zemi) nebo ekonomické uprchlíky (utekli za lepším živobytím).

Co je to azylant

Azylant – cizinec, kterému byl udělen azyl, tedy forma mezinárodní ochrany. Azyl stát poskytuje lidem v souvislosti s jejich pronásledováním podle kritérií Ženevské konvence. V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant. Často bývá nesprávně zaměňován s pojmem migranta.

Jaké drogy se nejčastěji užívají

V ČR má zkušenost s užitím nelegální drogy někdy v životě 1/3 populace ve věku 15–64 let. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6–36,9 %), následované extází (4,3–5,8 %), halucinogenními houbami (4,4–4,7 %), pervitinem (2,1–3,3 %), LSD (2,0–3,1 %) a kokainem (1,9–2,4 %).

Jaké jsou měkké drogy

Do kategorie měkkých drog bývá řazena především marihuana, hašiš, kofein a thein. Někdy k ním bývají řazeny i psychedelika jako LSD či peyotl, především však psilocybinové houby. Na hranici stojí MDMA (extáze), někdy označovaná za měkkou drogu.

Jak probiha Vyhosteni

Soud při uložení trestu vyhoštění určuje, kam má být odsouzený vyhoštěn. Realizace trestu je však plně v rukou Policie České republiky. Soud ji pouze vyrozumí o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo vyhoštění uloženo, stejně jako odsouzeného vyzve, aby z České republiky neprodleně vycestoval.