Co znamená hmotněprávní?

Co znamená hmotněprávní?

Co je to hmotne právo

Hmotným právem se myslí soubor právních norem (obsažených např. v zákoně nebo vyhlášce), které ve spojení s právní skutečností (např. smlouvou) zakládají subjektu subjektivní právo (např. právo na minimální mzdu, právo pronajímatele na nájemné v určité výši).

Jaký je rozdíl mezi hmotným a procesním právem

Hmotné a procesní právo

Hmotné právo stanoví, jaká práva a povinnosti komu příslušejí. Procesní právo popisuje postupy (procedury), které jsou pro uplatnění práva u příslušných institucí užívány, např. jak se postupuje v občanskoprávním řízení nebo ve správním řízení.
ArchivPodobné

Jak se dělí právo

Právní odvětví

V soukromém právu jsou nejdůležitějšími právními odvětvími občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a lze sem zařadit i pracovní právo. V oblasti veřejného práva pak jde zejména o ústavní právo, trestní právo, správní právo a finanční právo.

Co to je procesní právo

Procesní právo je soubor právních norem, které upravují postupy a procesy, jak jak je právo v dané oblasti uplatňováno a jak se ho domoci. Zatímco hmotné právo stanovuje přímo práva a povinnosti, procesní právo na něj navazuje a vychází z něj. Příkladem procesního práva může být Občanský soudní řád.
Archiv

Čím se zabývá Občanské právo hmotné

Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy FO a PO, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Předmětem občanskoprávních vztahů jsou vedle věcí hmotných i věci nehmotné či práva, jejichž povaha to připouští.

Co to je zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány. Zvykové právo může být psané i nepsané. Zvykovým právem se řídily například barbarské kmeny v době stěhování národů.

Jak funguje právo v ČR

Právní řád České republiky je hierarchicky uspořádán. V čele stojí Ústava a další ústavní zákony, které mají nejvyšší právní sílu a mohou být měněny zase jen ústavním zákonem. Pod ústavními zákony stojí zákony, na jejichž základě jsou vydávány prováděcí předpisy, které mají nejnižší právní sílu.

Jaká máme práva

právo na život, nedotknutelnost osoby a obydlí, nikdo nesmí být nucen k pracím a službám. ochrana lidské důstojnosti, cti, pověsti a jména. právo na majetek, listovní tajemství, svoboda pohybu a svoboda myšlení. svoboda projevu.

Co to je objektivní právo

Objektivní právo tedy není nic jiného než soubor práv- ních norem (pravidel lidského chování garantovaných státem). Není však vyloučeno, že objektivním právem rozumíme také právo přirozené či souhrn práva přirozeného a pozitivního. Obvykle když hovoříme o právu objektivním, máme na mysli právní normy či jejich systém.

Čím se zabývá správní právo

Správní právo je souhrnem norem, které upravují vztahy vznikající ve veřejné správě a při jejím výkonu. Správní právo je oborem práva veřejného, které má nejblíže k právu finančnímu a právu ústavnímu. Ústava České republiky zakotvuje základy veřejné a státní správy a právo na samosprávu.

Co řeší obcanske právo

Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy FO a PO, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Předmětem občanskoprávních vztahů jsou vedle věcí hmotných i věci nehmotné či práva, jejichž povaha to připouští.

Co to je prekluze

Prekluze (z latinského prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví, zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“.

Který pramen pravá je nejstarší

Právní obyčej je nejstarší pramen práva, v současnosti však mají právní obyčeje jen malý význam, když hlavní roli hrají právní předpisy. Právní obyčeje vznikají spontánně na základě dlouhodobé tradice a obecné akceptace veřejností i státem (resp. společenstvím států), netvoří se tedy cílevědomě, ale dlouhodobě.

Co to je pozitivní právo

Pozitivním právem (označovaným též – ne zcela přesně – jako platné právo) se rozumí takové právo, které lze odvodit ze systému vesměs psaných právních norem, které jsou v dané době platné. Jeho protikladem je právo přirozené.

Co je to právo

2.1. Pojem právo. Právo je charakterizované jako "soubor pravidel chování, která jsou určená státem, a jejich dodržování je zajištěno státním donucením". To, že stát má možnost donutit subjekty dodržovat tato pravidla chování, je znakem, který odlišuje právní normy od ostatních pravidel společenského chování.

Co řeší právo

Upravuje otázky související s finanční činností státu.

Jde např. o právo rozpočtové, daňové a poplatkové, úvěrové, měnové, devizové apod. Je součástí práva veřejného. Nejvýznamnějšími prameny jsou zákon o státním rozpočtu, všechny daňové zákony, devizový zákon, celní zákon.

Na co má clovek právo

Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Co je to absolutní právo

Absolutním (subjektivním) právem se rozumí právo, které oprávněnému nezakládá právní vztah k určité osobě, ale působí vůči všem (erga omnes): příkladem jsou věcná práva.

Jaké jsou nejdůležitější prameny správního práva

Správní právo není upraveno nějakým jednotlivým základním předpisem (zákoníkem – kodexem). Významnými zákony jsou zákon o správním řízení (správní řád), zákon o krajích, obcích, stavební zákon, petiční zákon, zákon o přestupcích, zákon o státní kontrole, o místním referendu řada dalších.

Kam patří správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

Co je obcanske právo hmotne

Občanské právo hmotné upravuje zejména: základní otázky soukromého práva. rodinné právo. věcná práva.

Po jaké době je promlčený dluh

Promlčení dluhu – délka lhůty Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

Kdy je přestupek promlčen

Obecnou promlčecí dobou přestupku je jeden rok, takováto doba se pak vztahuje na většinu všech přestupků, na které právní řád pamatuje. V případech, kdy dojde ke spáchání přestupku, za který zákon stanovuje sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000 Kč, se promlčecí lhůta prodlužuje až na tři roky.

Jaké jsou prameny práva

primárními jsou to právní předpisy (normativní právní akty), normativní smlouvy, soudní a správní precedenty a judikatura, právní obyčeje a některé další. Mezi sekundárními prameny práva to mohou být učebnice, právnické slovníky, právnická periodika, vládní dokumenty a mnohé další.

Co není pramenem práva

interní normativní akty také NEJSOU prameny práva, i když mají normativní charakter (např. směrnice, instrukce, statuty, organizační a pracovní řády atd.)