Co to je magický trojúhelník?

Co to je magický trojúhelník?

Co je to investiční trojúhelník

Představuje vztah mezi rizikem, výnosem a likviditou. Představuje investorovu rozvahu, jaké riziko je ochoten podstoupit, jak rychle potřebuje mít peníze k dispozici a jaké zhodnocení (výnos) očekává. Jak férově investovat poradí odborníci z finanční skupiny Partners.

Co je to likvidita investice

Likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Obecně řečeno: čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit. Čím rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat.

Co to je likvidita

V oblasti financí likvidita znamená schopnost „přeměnit se“ (na peníze nebo obchodovatelný majetek) a určuje, jak rychle můžeme investici či jinou komoditu přeměnit na hotové peníze. Likvidní tedy zjednodušeně znamená snadno obchodovatelný.

Co bereme v uvahu u kazde investice

Při spoření i při investování dlouhodobě postupně odkládáme menší části naší aktuální spotřeby pro budoucí použití (prostředky neutratíme, ale odložíme na útratu pozdější). Očekávaný výsledek by však měl být u spoření a investování rozdílný. U spoření předpokládáme, že nahromaděnou částku později spotřebujeme a tečka.

Jak spolu souvisí výnos a riziko

Riziko a výnos investice jdou ruku v ruce.

Obecně mezi nimi platí velmi jednoduchý vztah: čím vyšší je potenciální-možný (přislíbený) výnos, tím větší je riziko ztráty a obráceně, čím menší je riziko ztráty, tím menší je potenciální-možný (přislíbený) výnos.

Co je likvidita bank

Likvidita u obchodních bank

Likvidita banky je tedy definována jako schopnost banky dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům, vyplatit klientům všechny jejich vklady na základě sjednaných podmínek, dále pak schopnost banky zajistit financování svých aktiv.

Co to je solventnost

Solventnost (z lat. solvere, rozvazovat) čili platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých lhůtách. Opak je insolvence čili platební neschopnost.

Co je celková likvidita

Celková likvidita je hlavním ukazatelem pro finanční analýzu likvidity firmy a hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým cizím zdrojům. Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, tedy celková likvidita >= 100%, je společnost likvidní – společnost nemá záporný pracovní kapitál.

Co jsou to obnovovací investice

Obnovovací investice – jde o investice do obnovy zastaralých zařízení; Regulatorní investice – mezi tyto investice autorka zahrnuje ty, které musí být realizovány, aby podnik mohl nadále fungovat.

Jak Členíme investice dle charakteru peněžních toku

– dle charakteru peněžního toku na: – konvenční – po krátkodobém počátečním výdaji následují období s převažujícími peněžními příjmy, – nekonvenční – změny kladných a záporných peněžních toků se dějí několikrát v průběhu doby životnosti investice (např.

Jak zjistit výnosnost investice

Při výpočtu ROI nejprve odečteme náklady investice od jejího příjmu. Tím vypočítáme zisk (či ztrátu) investice, který vydělíme náklady na investici. Pro tento výpočet nezohledňujeme úroky ani daň z příjmu.

Co je to likvidní

Likvidní tedy zjednodušeně znamená snadno obchodovatelný. Rozlišuje se míra likvidity, přičemž nejlikvidnější je hotovost nebo peníze uložené na účtu, tzv. okamžité peníze. Vysokou likviditu mají aktiva (majetek), která jdou rychle vyměnit za hotové peníze.

Jak je definována solventnost pojišťovny

solventnost pojišťovny představuje její schopnost splnit stanovené budoucí neznámé závazky. Pojišťovna není solventní, pokud její aktiva nejsou vytvořena v potřebné výši, nebo z jiných důvodů není schopna hradit vzniklé nároky.

Co je to likvidní majetek

Likvidní tedy zjednodušeně znamená snadno obchodovatelný. Rozlišuje se míra likvidity, přičemž nejlikvidnější je hotovost nebo peníze uložené na účtu, tzv. okamžité peníze. Vysokou likviditu mají aktiva (majetek), která jdou rychle vyměnit za hotové peníze.

Co je to pohotová likvidita

Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pouze finančním majetkem. Tento ukazatel je významný především při finanční analýze likvidity velkých korporací.

Jaké jsou druhy investic

Typické investice

Vedle nemovitostí a uměleckých děl mezi ně patří: investiční zlato. investiční stříbro. investiční diamanty.

Jak dělíme investice

V zásadě se rozlišují investice na:

a) reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod. b) finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, nemovitostní aktiva, deriváty apod.

Co je to ROI

Za anglickou zkratkou ROI (Return on Investment) se skrývá pojem „návratnost investice“. Udává se zpravidla v procentech a vyjadřuje zisk (nebo ztrátu) z vynaložené investice.

Co je pohotová likvidita

Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pouze finančním majetkem. Tento ukazatel je významný především při finanční analýze likvidity velkých korporací.

Kdo může používat slovo pojišťovna ve svém názvu

Slovo pojišťovna je vyhrazeno pro použití v názvu obchodní firmy pouze pojišťovnám, tedy právnickým osobám, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na základě povolení uděleného orgánem dohledu, pojišťovnám, jejichž činnost je upravena jiným právním předpisem než zákonem o pojišťovnictví (např.

Co to je zajištění

Definice pojmu zajištění je poměrně složitým sdělením. V principu jde o pojištění rizika, které je převzaté přímým pojistitelem, které následně převezme jiný právnický subjekt. Cílem zajištění je především to, aby byly zmírněny celkové dopady, a to hlavně s ohledem na možné škody, které se mohou objevit.

Co to je aktiv

Aktivum je všechno, co společnost vlastní a v budoucnu jí může přinést ekonomický prospěch, např. majetek, zásoby, peníze, licence apod. Aktiva dělíme na dlouhodobý majetek, který podnik vlastní déle než rok, a krátkodobý neboli oběžný majetek získaný během posledního roku. Opakem aktiv jsou pasiva.

Co znamená nizka likvidita

Nízká míra likvidity naopak znamená neschopnost podniku včas hradit své závazky, což může vyústit až v bankrot podniku.

Jaká je nejlepší investice

Češi považují za nejlepší investici nemovitost, následně rodinu a vzdělání. Investice jako akcie, zlato či podnikání nepovažují Češi za tolik výnosné aktivum. Druhý graf ukazuje nejhorší investici Čechů. Vůbec za nejhorší investici Češi považují ojetý automobil.

Jak rychle zhodnotit peníze

Základem jsou například termínovaný vklad, spořicí účet, fond peněžního trhu a fondy dluhopisové. Také můžete menší část investovat do nemovitostního fondu. Rozhodně byste se měli vyhnout investicím do komodit typu zlato nebo ropa a v žádném případě nespekulovat na růst či pokles měn.