Co to je Kodon?

Co to je Kodon?

Jak vypadá Kodon

Kodon neboli triplet je označení tří za sebou jdoucích bází v mRNA. Určuje druh aminokyseliny. Ke každému kodonu existuje komplementární antikodon, což jsou vlastně tři za sebou jdoucí báze tRNA komplementární ke kodonu. Jednotlivá tRNA je specifická pro určitou aminokyselinu.

Co je to Antikodon

Antikodon je trojice nukleotidů nacházející se v molekule transferové RNA (tRNA), která umožňuje specifické navázání tRNA na komplementární trojici bází (tzv. kodon) na mRNA molekule.

Jak funguje genetický kód

Na ribozomech dochází k překladu genetické informace ze sekvence nukleotidů nukleových kyselin do sekvence aminokyselin proteinů. Tato informace je zakódována, kdy jedna aminokyselina je kódována trojicí (tripletem) nukleotidů a tento kodon je základní jednotkou genetického kódu.
ArchivPodobné

Co je to geny

Gen je jednotka genetické informace. U naprosté většiny organismů (s výjimkou RNA virů) lze jeden gen zjednodušeně charakterizovat jako úsek DNA, který kóduje jeden polypeptid, z nějž může následně vzniknout konkrétní protein (viz také proteosyntéza). Viz také chromozom, genetický kód.

Kde vzniká RNA

V eukaryotických buňkách (tedy i těch našich, lidských), se mRNA vyrábí v buněčném jádře a po nezbytných úpravách (včetně sestřihu, viz níže) je dopravena do cytoplazmy, kde slouží jako předlo ha (templát) pro výrobu bílkovin.

Kde probíhá transkripce DNA

Probíhá u všech známých organizmů včetně virů. U bakterií se odehrává volně v cytoplazmě, u některých vyšších organizmů (tzv. eukaryota) probíhá v buněčném jádře. V centru transkripce stojí enzym RNA polymeráza, schopný podle vzoru v podobě DNA vyrábět kopii v podobě RNA.

Co je to tRNA

tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci. Tím dochází k překladu sekvence nukleotidů v nukleových kyselinách do sekvence aminokyselin v proteinech.

Jak vzniká tRNA

Reakce aa-tRNA-syntetázy probíhá ve dvou krocích. Nejdříve vznikne smíšený anhydrid aminokyseliny a AMP (aminoacyladenylát). Ve druhé fázi reakce je takto aktivovaná aminokyselina přenesena z AMP na 3'-OH nebo u některých na 2'-OH koncového adenosinu tRNA. Obě tyto reakce jsou vratné.

Co nese geny

Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) v buňkách konkrétního organismu. Zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence. Genom člověka obsahuje přibližně 25 000 genů.

Co je to mutace

Mutace je definována jako kvalitativní nebo kvantitativní změna v genetické informaci obsažené v DNA. Je považována za nevratnou (ireverzibilní) změnu a může být indukována fyzikálními, chemickými či jinými faktory. Mutace mohou vznikat na úrovni genů nebo chromozómů.

Co to je alela

Alela (allela, alelomorfa) je konkrétní forma genu. Každá alela může mít jednu nebo několikero forem. Gen je zodpovědný za znak (například za barvu očí), zatímco alela je zodpovědná za projev znaku (zda budou oči modré nebo hnědé). Alely se vyskytují v párech, základem je forma dominantní (A) a recesivní (a).

Co je to DNA a RNA

Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA) a ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě.

Co dělá RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil. Je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace.

Kde se nachází RNA

DNA se ve většině případů nalézá v jádře buňky, avšak další typ nukleové kyseliny, RNA, se běžně vyskytuje v cytoplazmě. Watson a Crick předložili teorii, že RNA musí představovat kopii zprávy uložené v DNA v jádře a přenášet ji do cytoplazmy, kde jsou syntetizovány proteiny.

Co to je Exon

Exon je jakákoli část genu (část sekvence nukleové kyseliny DNA nebo RNA), která bude tvořit část konečné zralé mRNA produkované tímto genem v procesu zvaném transkripce. Podle této sekvence, která se nazývá kódující sekvence, se obvykle tvoří bílkovina v procesu zvaném translace.

Co je to translace

Translace neboli proteosyntéza je překlad nukleotidové sekvence mRNA do sekvence aminokyselin proteinu. Proces probíhá na ribozomech a jednotlivé aminokyseliny se zařazují podle pravidel genetického kódu.

Co je to ribozomy

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula. Jejich funkcí je tvorba proteinů – bílkovin. Probíhá na nich tzv. translace, při níž je z řetězce RNA syntetizován polypeptid.

Jak se dědí DNA

DNA – základ dědičnosti

V současnosti je známo, že dědičné rysy jsou předávány z jedné generace na druhou prostřednictvím deoxyribonukleové kyseliny DNA, která se nachází v chromozomech buňky. Část molekuly DNA, která určuje jednu funkční jednotku dědičnosti, se nazývá gen.

Jak funguje DNA

Deoxyribonukleová kyselina DNA ve své struktuře pravotočivé dvoušroubovice kóduje a buňkám zadává jejich program, a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Cílem je v pořádku přenést genetickou informaci z rodičů na děti, proto je nezbytné, aby při procesu nedocházelo k mutacím.

Jak vznikají mutace

Mutace vznikají právě při procesu kopírování RNA molekuly v buňce, a to v případě, že se replikáza splete a přiřadí do nového vlákna chybnou stavební jednotku, např. místo s C spáruje G s U. *SARS-CoV-2 je oproti jiným RNA virům (např.

Co způsobuje mutace

Jako mutageny mohou působit různé chemické látky i fyzikální faktory (např. ionizující či UV záření), ale i viry, které indukují v buňkách mutace. Kromě toho existují dědičné mutace (Xeroderma pigmentosum, Wilmsův nádor, albinismus, Lynchův syndrom atd.) předurčující jedince k určitým typům nádorů.

Co to je lokus

Lokus je genetický termín označující přesné místo (pozici) na chromosomu, na kterém se vyskytuje příslušný gen nebo polymorfismus. Konkrétní varianta genu či polymorfismu na příslušném lokusu se nazývá alela. Pojem lokus se také vyskytuje v často užívané zkratce QTL (z ang.

Co to znamená RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, také RNK) je nukleová kyselina skládající se z vlákna nukleotidů navzájem spojených kovalentními vazbami. Od deoxyribonukleové kyseliny (DNA (nukleová kyselina)) se liší přítomností hydroxylové skupiny na každé molekule pentózy (cukru). Namísto nukleové báze thyminu je využíván uracil.

Co tvoří DNA

Obecná charakteristika. Struktura je tvořena třemi složkami – cukr, fosfát, báze. Cukernou složku tvoří pěti uhlíkový cukr 2-deoxy-D-ribosa (oproti normální ribóze u DNA v poloze 2' chybí kyslík). Jakožto dusíkaté báze jsou v DNA zastoupeny deriváty purinu (Adenin, Guanin) a deriváty pyrimidinu (Cytosin, Thymin).

Jaký je rozdíl mezi DNA a RNA

Hlavní rozdíl mezi DNA a RNA je hydroxylová skupina (OH) na 2' uhlíku ribózy v RNA, která v nukleotidech tvoří cích DNA chybí. Jak uvidíme později, tato 2'OH skupina hraje důležitou roli v che mických reakcích, kterých se RNA účastní. RNA molekuly také zaujímají daleko různorodější tvary než DNA.