Co probíhá v mitochondriích?

Co probíhá v mitochondriích?

Co se děje v mitochondrií

Hlavní funkcí mitochondrii je produkce a uvolňování energie k potřebám buňky ve formě ATP (respektive fosforylace ADP). Tuto funkci realizuje mitochondrie systémem biologických oxidací. Mitochondrie dále regulují buněčný metabolismus a plní celou řadu dalších funkcí.
Archiv

Jak obnovit mitochondrie

Naštěstí existují přírodní látky, které mohou při vhodném užití významně snížit únavu i další příznaky, a přirozenou cestou obnovit správnou funkci mitochondrií i u pacientů trpících chronickými problémy. Mezi takové látky patří například l-karnitin, kyselina alfa-lipoová nebo koenzym Q10.

Jak podpořit mitochondrie

Výkonnost mitochondrií nejvíce podporují intervalové tréninky a počet mitochondrií nejlépe navyšuje posilování, které vede k tvorbě svalů. Slunce, chlad a přerušovaný půst, které podporují a provokuji tvorbu i výkonnost mitochondrií.

Co obsahují mitochondrie

Mitochondrie obsahují vlastní DNA. Jsou to v podstatě malé, ale výkonné lidské elektrárny buněk, které slouží jako baterie k napájení různých funkcí ve vašem těle. Jsou zodpovědné za 90 % buněčné energie ve formě adenosintrifosfátu (ATP) a za podporu metabolických funkcí.

Jak se dědí mitochondrie

Za chromozomy Y vděčí chlapečci výhradně svým otcům, zatímco DNA uložená v autonomních organelách mitochondriích přechází na potomky pouze od matky. Tatínkové nemají do předávání mitochondriální DNA co mluvit. Taková je aspoň současná představa (podrobněji viz Vesmír 86, 546, 2007/9).

Kdy vznikly mitochondrie

Vznik mitochondrií je předpokládaná endosymbiotická událost, ke které mělo dojít asi před 1,2 miliardy let, kdy se na Zemi objevil kyslík v dostatečné koncentraci, aby dokázal negativně ovlivňovat anaerobní organismy.

Jak zvýšit ATP

Pokud nejsou pro tvorbu energie k dispozici ATP, ADP (adenosindifosfát) ani AMP (adenosinmonofosfát), potřebuje tělo pro zvýšení hladiny energie doplňkový zdroj. Jednou z možností je doplnění D-ribózy, která zlepšuje obnovu hladiny ATP a podporuje vitalitu buněk. D-ribóza hraje důležitou roli při produkci energie.

Kde probíhá oxidativní fosforylace

U eukaryotických organismů probíhá glykolýza v cytosolu, Krebsův cyklus v mitochondriální matrix. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace jsou pak procesy vázané na vnitřní membránu mitochondrií.

Co se dědí po matce a co po otci

Každé dítě je totiž z genetického pohledu obrazem svých rodičů. A to obou stejně. Polovinu genů dědí potomek od matky a polovinu od otce, takže za vlastnosti, chování, temperament, inteligenci dítěte jsou po genetické stránce oba rodiče odpovědni naprosto stejně.

Jak se dědí mitochondriální DNA

Téměř každá lidská buňka obsahuje jádro a organely. Relativně malá, ale důležitá skupina genů se nachází mimo jadernou DNA – v mitochondriích. Mitochondriální DNA se nalézá u mužů i žen, ale dědí se výhradně po maternální linii, z matky na její potomky prostřednictvím vajíčka.

Jak vypadá mitochondrie

Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk. Dosahuje obvykle rozměrů v řádu i několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc.

Odkud berou svaly energii

Metabolismus svalu. Aby se svaly při zátěži mohly kontrahovat, potřebují k tomu energii (obr. 6). Tu svaly berou z adenosintrifosfátu (ATP), který je ve svalech.

Jak získává naše tělo energii

Tu lidské tělo získává z potravin rostlinného a živočišného původu. Energie v potravinách je vlastně sluneční energií, která byla živými organismy chemicky zpracována a „zakonzervována“. Aby tělo mohlo energii využít, musí ji nejprve z živin zpětně získat a poté přeměnit na mechanickou energii – svalovou práci.

Proč buňky dýchají

Buněčné dýchání je základní biologický proces, který umožňuje buňkám získávat energii prostřednictvím přeměny živin na ATP (adenosintrifosfát). Tento proces je nezbytný pro život buněk a organismů, protože ATP je univerzální zdroj energie pro všechny buňky.

Kde probíhá anaerobní glykolýza

Anaerobní glykolýza probíhá i v buňkách orgánů, které nemají vyvinuté bohaté cévní zásobení: čočka, rohovka.

Jak se dědí inteligence

Genetici zjistili, že alespoň co se inteligence týče, bude nejspíš po matce. Od otců naopak získáváme například schopnost intuitivního chování a jednání. Vědci díky novým studiím zjistili, že inteligenci dítěte s největší pravděpodobností určuje genetika matky, nikoliv otce.

Jak se dědí IQ

I když některé odhady dědičnosti IQ vyšly jen okolo padesáti procent, většina se jich pohybuje nad pětasedmdesátiprocentní hranicí. Věc ještě komplikuje fakt, že IQ dětí se zdá být dědičné méně než dospělých. Vliv dědičnosti na IQ dětí se může pohybovat jen mezi dvaceti až čtyřiceti procenty.

Jakou funkci má v buňce jádro

Mezi tři základní úlohy jádra patří: regulace diferenciace a maturace buňky, replikace a přenos genetické informace do nové buňky, syntéza informační RNA (mRNA), transferové RNA (tRNA) a ribosomální RNA (rRNA) a jejich transport do cytoplasmy.

Kdy tělo spaluje nejvíce

Ve chvíli, kdy vyběhnete na lačno, vyčerpá se glykogen rychleji a tělo bude muset čerpat energii i z tuků. Díky tomu tělo rychleji vyčerpá zásoby cukrů a glykogenu a v momentě, kdy dojde k deprivaci cukrů, pak bude nuceno začít spalovat tuky. Běhy s vysokou intenzitou rychle vyčerpají zásoby glykogenu.

Odkud tělo bere energii

Lidské tělo neustále spotřebovává energii – jak v bdělém stavu, tak během spánku. Zdrojem energie jsou sacharidy, tuky a bílkoviny (ale také alkohol!)

Kdy se začnou spalovat tuky

Vy ale potřebujete spalovat právě tuky. Dbát musíte na správnou délku cvičení, která by měla být alespoň 45, lépe však 60 minut. Teprve po 30 nebo 40 minutách cvičení totiž v těle dochází ke štěpení tuků a začíná proces hubnutí.

Jak spálit cukr

Pokud se budete při cvičení řídit doporučenou intenzitou 60-80% maximální tepové frekvence, můžete očekávat, že zvolená fyzická aktivita bude spotřebovávat glukózu – snižovat hladinu krevního cukru a zároveň spalovat mastné kyseliny – redukovat vaše tukové zásoby. Čím déle vydržíte, tím více.

Kde probíhá dýchání

V alveolech probíhá výměna plynů mezi krví a vzduchem. Plicní sklípky jsou obklopeny hustou sítí drobných plicních cév neboli kapilár. Kyslík vstupuje do krve a z té naopak do sklípků přechází oxid uhličitý. Oxid uhličitý (CO2) v těle vzniká jako odpadní produkt a je vydechován plícemi.

V jakých buňkách probíhá dýchání

Fáze buněčné respirace

U eukaryotických organismů probíhá glykolýza v cytosolu, Krebsův cyklus v mitochondriální matrix. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace jsou pak procesy vázané na vnitřní membránu mitochondrií.

Co urychluje Glykolýzu

Klíčovým ireversibilním krokem glykolýzy je fosforylace fruktosa-6-fosfátu na fruktosa-1,6-bisfosfát. Platí pravidlo, že dominantním enzymem v metabolické dráze je ten, který katalyzuje klíčový krok dráhy. Kdyby byla zablokována hexokinasová reakce glykolýzy, netvořil by se glykogen ani NADPH a pentosy.