Co je to TN-C?

Co je to TN-C?

Co je to tn

Základní rozdělení rozvodných sítí – TN, IT a TT

Rozvodné sítě se značí podle dvou písmen. První písmeno vyjadřuje vztah k uzlu zdroje. Zdroj může být izolovaný od země (značíme I – isolé,z francouštiny „izolovaný“) nebo uzemněný (značíme T – terré, z francouštiny „uzemněný“).
Archiv

Jak udělat z TN-C TN-s

Jak vytvořit ze sítě TN-C síť TN-S

Abychom ze sítě TN-C vytvořili síť TN-S, stačí pouze zapojit v rozváděči PEN vodič na lištu označenou PE a obě lišty PE a N vzájemně spojili vodičem. No a po té už můžeme vést N a PE odděleně tak, jak je značeno na lištách.

Kde se používá síť TT

1.4.5 Síť TT

Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části jsou též přímo uzemněné samostatným uzemněním nezávislým na uzemněném bodu sítě. Tato síť se používá např. na staveništích.
ArchivPodobné

Za jakých podmínek je možno v síti TT použít nadproudové ochranné přístroje

V sítích TT musí být nadproudové ochranné přístroje, pokud jsou použité pro zajištění ochrany při poruše, zvoleny a namontovány tak, aby vyhovovaly požadavkům uvedeným v ČSN 33 2000-4-41 ed.

Jaký je rozdíl mezi TN C a TN s

síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče; síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně);

Jak rozdělit PEN na PE an

Přípojnice původně zamýšlené jako N a PE budou spojeny. Rozdělení na samostatný střední a samostatný ochranný vodič pak může být provedeno v podružném rozváděči, přičemž ze spojených přípojnic v podružném rozváděči může být veden jak vodič PEN ke svítidlům, tak samostatné střední a ochranné vodiče zásuvkových obvodů.

Jak zapojit zásuvku TN C

Zapojení třívodičové zásuvky do sítě TN-C-S

Fázový vodič při předním pohledu na zásuvku se zapojuje k levé zdířce, nulový se naopak zapojuje ke zdířce pravé. Třetí vodič, ochranný, se připojí na středový kolík.

Co je to vodič PEN

Vodič PEN v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“.

Proč mi padá proudový chránič

Tedy odpověď z hlediska principu a funkčnosti je velmi jednoduchá Proudový chránič vypnul, protože chybový proud chrániče teče jinam než má (typicky do země, buďto přímo ochranným vodičem, nebo nepřímo přes osobu, která vodiče dotkne. Tímto tématem se podrobně zabýváme v blogovém článku o proudových chráničích.

Co je to ficko

Proudový chránič, anglickou zkratkou RCD (Residual Current Device), někdy slangově označován jako „fíčko“ (z německého „fehler I“) chrání proti zemním poruchovým proudům. Jeho smyslem je zabránit zásahu elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím.

Co znamená síť TNC

síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče; síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně);

Co to je vodič PEN

Termín nulovací vodič je od té doby nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, tj. vodič ochranného uzemnění a zároveň nulový), kde písmena PE označují ochrannou funkci tohoto vodiče, písmeno N funkci pracovního – středního, lépe řečeno nulového, popř. neutrálního vodiče.

Kde se rozdeluje pen

Přípojnice původně zamýšlené jako N a PE budou spojeny. Rozdělení na samostatný střední a samostatný ochranný vodič pak může být provedeno v podružném rozváděči, přičemž ze spojených přípojnic v podružném rozváděči může být veden jak vodič PEN ke svítidlům, tak samostatné střední a ochranné vodiče zásuvkových obvodů.

Jak udělat z 400V 230V

Samozřejmě nejlepší řešení je natáhnout od skříně (na nový jistič) samostatný okruh, ale je to přes celý barák a tak není moc kudy. Pak se nabízí řešení využít stávající (jen občas používaný) rozvod 400V a v garáži z něj "vytáhnout" 230V.

Jak poznat fází a Nulák

Vodič PEN (nulák) bude mít proti radiátoru téměř nulové napětí (záleží čím to měříte), fáze plných 230V. Pokud nejste elektrikář, pamatujte si alespoň toto: Nulák a fáze vypadají na pohled úplně stejně. Liší se pouze na dotek.

Jak poznat fázi Nulák od uzemnění

Vodič PEN (nulák) bude mít proti radiátoru téměř nulové napětí (záleží čím to měříte), fáze plných 230V. Pokud nejste elektrikář, pamatujte si alespoň toto: Nulák a fáze vypadají na pohled úplně stejně. Liší se pouze na dotek.

Co je modrý kabel

Modrý je nulový vodič, "nulák", který by neměl být pod proudem. Značení písmenem N. Hnědý (případně černý) je fázový vodič, "fáze", který by měl být pod proudem, "kope".

Jak se zapojuje proudový chránič

Ke vstupu chrániče v jednofázovém obvodu připojíme fázový (hnědý) a neutrální (modrý) vodič. Ochranný vodič propojíme např. pomocí svorkovnice. Fázový vodič na výstupu RCD by měl být připojen k elektrickému jističi, zatímco neutrální vodič může být připojen přímo k instalaci.

Kdy je nutné použít proudový chránič

Proudovými chrániči musíte podle aktuálně platných ČSN ochránit všechny zásuvky do 32 A a všechny světelné obvody (tedy nejen ty v koupelně, jak to platilo kdysi). To platí pro nové i rekonstruované elektroinstalace. Pokud máte v rozvodné skříňce málo místa, můžete použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou.

Co to je chránič

Proudový chránič, anglickou zkratkou RCD (Residual Current Device), někdy slangově označován jako „fíčko“ (z německého „fehler I“) chrání proti zemním poruchovým proudům. Jeho smyslem je zabránit zásahu elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím.

Jak často testovat chránič

Odpověď: Pro zajištění správné ochranné funkce proudového chrániče ("Fíčka") je nutné chránič testovat aspoň jednou za půl roku, a to stisknutím testovacího tlačítka označeným "T" nebo "Test". Pokud je proudový chránič funkční, dojde k jeho vybavení a vypnutí elektrického obvodu.

Co je PE v elektrice

Termín nulovací vodič je od té doby nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, tj. vodič ochranného uzemnění a zároveň nulový), kde písmena PE označují ochrannou funkci tohoto vodiče, písmeno N funkci pracovního – středního, lépe řečeno nulového, popř. neutrálního vodiče.

Jak zapojit zásuvku na 380V

Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)

V tomto případě by bylo vhodnější použít pětižilovou prodlužovací šňůru, s pětipólovou vidlicí a zásuvkou. Bylo by nutné vyměnit vidlici u připojovaného spotřebiče.

Jak zapojit kabely do zástrčky

Nejprve vždy zapojujeme fázový vodič, který má, jak již bylo zmíněno, hnědou (někdy černou) barvu. Pokud se díváme přímo do zásuvky, je to vodič, který zapojujeme k levé zdířce. Dále zapojíme na pravou zdířku světle modrý nulový vodič. Jako poslední připojíme zeleno-žlutý ochranný vodič na středový kolík zásuvky.

Jak zjistit jestli je to Nulak

Vodiče se dělí na fázový, ochranný a nulový. Každý z vodičů je označen svou typickou barvou. Fázový vodič má černou barvu, nulový je modrý a ochranný disponuje žlutozeleným zabarvením. Díky standardizaci je prakticky nemožné si jednotlivé vodiče splést.