Co je to dotační účet?

Co je to dotační účet?

Co je dotacni účet

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dotacích, poskytovaných z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu. Jedná se např. o dotace z fondů Evropské unie, které zpravidla bývají poskytnuty v cizí měně.
Archiv

Kdy se účtuje o dotaci

O dataci účtujeme až v okamžiku, kdy nám na ni vznikne nezpochybnitelný právní nárok. Dotace na úhradu nákladů se účtují ve většině případů do výnosů, dotace na dlouhodobý majetek snižují jeho pořizovací cenu. To jsou základní informace, které zjistíme z účetní legislativy.

Jak zaúčtovat nárok na dotaci

Dotace, které jsou poskytovány a určeny na provozní činnost účetní jednotky, se sledují v účtové skupině 69 – Provozní dotace. Předpis nároku na dotaci na provozní činnost účtujete ve prospěch účtu 691 – Provozní dotace a na vrub účtu 346 – Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, resp.
ArchivPodobné

Jak fungují dotační programy

Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá „balík“ peněz, který do ČR z Bruselu doputuje. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů – tematických dotačních celků, které spravují jednotlivá ministerstva.

Co je účet 346

Účet 346 – Dotace ze státního rozpočtu

2023. Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dotacích ze státního rozpočtu. Dotace se dělí na dvě skupiny podle účelu, na který byly poskytnuty, a to dotace na úhradu nákladů a dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

Jak se účtuje grant

Účetnictví nezná pojem grant. Pokud plynou prostředky grantu od státu, samosprávného celku a podobných institucí účtují se jako dotace (například granty EU), pokud plynou od soukromé osoby, účtují se jako dar (například granty Nadace O2).

Jak se účtuje DPH

Pro účtování o DPH použijete účet 343 ( skupina 34 v účtové třídě 3). Na tento účet se zaznamenávají jak závazky, tak pohledávky. Strana MD: účtování DPH při nákupech zboží nebo služeb = daň na vstupu, kterou si podnikatel odečítá od daňové povinnosti.

Co je to investiční dotace

Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.

Kdo má nárok na dotaci

Ptáte se, kdo má nárok na získání dotace Na získání dotace má nárok prakticky každý majitel, spoluvlastník nebo stavebník rodinného domu, který není zatížen exekucí či jiným závazkem vůči státu. To, že je dům financován hypotékou, stavebním spořením či podobným finančním produktem, nehraje roli.

Kdo může žádat o dotaci

O dotace z fondů EU mohou žádat podniky všech velikostí, obce, kraje, ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra a další. Záleží však na konkrétním programu, pro koho je určen. Např. Operační program Podnikání a inovace (OPPIK) se zaměřoval primárně na podniky, a to zejména zpracovatelský a IT sektor.

Co jsou provozní dotace

Provozní dotace slouží jako podpora činností (krytí provozních nákladů), které účetní jednotka za tržních podmínek neprovádí. Účtují se ve věcné a časové souvislosti do provozních výnosů (účet 648 – Jiné provozní výnosy), aby v účetních obdobích nevznikal zisk ani ztráta.

Kdy se fakturuje s DPH

Kromě DUZP nesmí na faktuře chybět ani datum vystavení. Jedná se o datum, kdy dodavatel doklad vystavil. Podle zákona musí plátce DPH vystavit fakturu do 15 dnů od prodeje zboží nebo poskytnutí služby, případně od přijetí úplaty. Záleží, co nastalo dříve.

Co to znamená bez DPH

Být neplátcem DPH totiž zjednodušeně znamená, že vy jako dodavatel nepřidáváte DPH ke svým fakturám. Ale pokud koupíte něco od plátce DPH, dostanete fakturu včetně DPH, daň z přidané hodnoty tedy platíte, a navíc nemáte nárok na její vrácení.

Jak se dělí dotace

Dotace jsou členěny na dvě základní skupiny: obecné a účelové. Účelové dotace jsou dotace, které jsou poskytovány na konkrétní služby či statky, resp. na konkrétní program. Oproti tomu obecné dotace mohou být použity na financování širokého spektra statků a služeb.

Co patří do investičních výdajů

Kapitálové náklady (často se používá zkratka CAPEX z anglického capital expenditures), jinak také kapitálové výdaje nebo investiční náklady, jsou náklady obchodní společnosti na pořízení nového a obnovu starého (nejen) fyzického majetku, jako např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a technické vybavení.

Jak získat dotaci

10 kroků k získání dotace1) Vytvoření podrobného projektového záměru.2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný záměr.3) Podání žádosti o podporu.4) Posouzení žádosti o podporu.5) Realizace projektu.6) Žádost o platbu.7) Vyhodnocení a vyúčtování8) Kontrola na místě

Na co se dají získat dotace

Na co vše lze dotaci využítVýstavba či nákup novostavby.Zateplení budovy.Zdroje tepla.Využití dešťové a odpadní vody.Zelená střecha.Fotovoltaika.Příprava teplé vody.Rekuperace.

Kdo platí dotace

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.

Kdo je a kdo není plátcem DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete.

Co má 21% DPH

Jedná se například o prodej potravin, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, stravovací služby, pohřební služby, lázeňské služby a sauny, služby fitcenter a posiloven a od 1. 1. 2021 také zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití (likvidace a rycklace odpadu).

Kdy nemusím platit DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a přináší řadu povinností.

Kdo poskytuje dotace

státní fondy (Státní fond tržní regulace, Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení, Pozemkový fond), územní samosprávné celky (kraje, obce), mimostátní zdroje (především z EU).

Jak dělíme investice

V zásadě se rozlišují investice na:

a) reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod. b) finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, nemovitostní aktiva, deriváty apod.

Co je to CAPEX a OPEX

CAPEX a OPEX aneb výdaje investiční a provozní

Jde o výdaje na pořízení stálých aktiv. Máte-li k dispozici Přehled o peněžních tocích, je to hlavní část investičního cash flow, konkrétně položka B. 1 – Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku.

Jak dlouho trvá dotace

záleží na tom, ze kterého dotačního programu. V případě Nová zelená úsporám se jedná průměrně o cca 2–3 měsíce. U Kotlíkových dotací to bývá výrazně delší doba, a to třeba i 1,5 roku.