Co je předmětem sociologického výzkumu?

Co je předmětem sociologického výzkumu?

Co je sociologický výzkum

Sociologický výzkum je systematický proces bádání, na základě kterého se snažíme popsat, předpovědět nebo vysvětlit sociální život jednotlivce, skupiny či společnosti. Cílem sociologického výzkumu je objektivně a reprezentativně popsat znaky a jevy vyskytující se u zkoumaného prvku ve společnosti.

Co je předmětem výzkumu

Předmět výzkumu je vymezen poznávacím cílem a základní výzkumnou otázkou. Jednotka zkoumání je prvek sociálního světa, jehož vlastnost je předmětem daného výzkumu, a na kterou se budou vztahovat výsledky výzkumu.

Co je objekt výzkumu

Objektem výzkumu jsou většinou lidé nebo události na nichž se předmět našeho zájmu zkoumá. Smyslem uvedeného rozlišení je ujasnění otázky, v jakém sociální prostředí musíme výzkum provádět . Vztah mezi předmětem a objektem výzkumu je různorodý. Zpravidla předmětem výzkumu je určitý počet vlastností výzkumného objektu.

Kde vznikla sociologie

Předpoklady pro její existenci vznikly za Velké francouzské revoluce z myšlenek osvícenců. Počátky jí samotné pak sahají pouze na počátek 19. století. Jako označení vědecké disciplíny použil slovo sociologie poprvé Auguste Comte roku 1838.

Jak vyhodnotit kvalitativní výzkum

K vyhodnocení dat se v rámci kvalitativního výzkumu nevyužívá statistických metod. Cílem kvalitativního výzkumu je pochopit zkoumaný jev. Bádání je přitom založeno na principu indukční analýzy, kdy budujete hypotézu (nebo dokonce teorii) na základě informací, které získáváte v průběhu výzkumu.

Co je to metodologie výzkumu

Metodologie vědy je nauka o metodách. Je teorií k výběru výzkumných metod a návodem, jak vy- brané metody (metodu) používat ve vědeckém zkoumání.

Co patří do kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum se využívá v nejrůznějších oborech – v psychologii, antropologii, sociologii, kriminologii, pedagogických vědách, kulturologii, zdravotnictví, ošetřovatelství. Zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních problémů a snaží se vytvořit komplexní, holistický obraz o zkoumaném problému.

Co dělá sociologie

Sociolog zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností. Zajímá se o jednání lidí ve společnosti a v sociálních skupinách, o sociální interakci nebo o společenský systém. Prováděním sociologických výzkumů se snaží popsat, vysvětlit a předpovědět sociální život jedinců či skupin.

Co je paradigma v sociologii

paradigma – (z řec. paradeigma = vzor ve smyslu idejí jako vzorů empir. světa) – společný vzor vědy v určitém období, model, ze kterého vycházejí vnitřně jednotné tradice věd.

Kdy zvolit kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Je používán tehdy, kdy kvantitativní výzkum nepostačuje daným účelům a nelze jej proto pro řešení výzkumného problému použít.

Jak postupovat při výzkumu

Etapy výzkumu:zvolení tématu.stanovení výzkumného problému.stanovení proměnných ve výzkumu.formulace hypotéz.stanovení metod výzkumu.sběr údajůzpracování údajůinterpretace údajů a souvislost s hypotézou.

Jak má vypadat kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse.

Co je Fenomenologický výzkum

Fenomenologický (hermeneutický) výzkum

Jedná se o přístup, kdy se snažíme vstoupit do vnitřního světa druhého člověka pro to, abychom porozuměli významům, které připisuje fenoménu. Snahou výzkumníka je zachycení esence prožité zkušenosti skrze vytvoření popisu a interpretace prožitků, které nám člověk sdělil.

Jak vznikla sociologie

Sociologie vznikla v době rozpadu tradiční společnosti a je založena na přesvědčení, že moderní společnost musí být podrobena zkoumání, nechce-li se zhroutit jako se to přihodilo společnosti tradiční. Jedině poznání zákonitostí vývoje společnosti zabrání krizím a umožní udržet stabilitu sociálního systému.

Kdy vznikla sociologie

Sociologie se začala formovat až na začátku 19. století. Za otce sociologie je považován francouzský filosof Auguste Comte, který také v roce 1838 poprvé užívá slovo sociologie (z latinského socius = společník nebo societas = společnost a řeckého logos = slovo, výklad).

Co je to paradigma

Paradigma podle Kuhna

července 1922 – 17. června 1996). „Paradigmata jsou přijímané příklady aktuální vědecké praxe, příklady, které zahrnují zákony teorii, aplikace a instrumentaci. To vše poskytuje model, ze kterého vyvěrá určitá koherentní tradice vědeckého výzkumu.

Co je předmětem metodologie pedagogiky

Metodologie pedagogiky – systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy, objasňování a výkladu pedagogických jevů; zahrnuje i otázky plánování a realizace pedagogického výzkumu (Průcha, et al. 2009, s. 153).

Jak provést kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse.

Jak Členíme pedagogický výzkum

Pedagogický výzkum lze dle přístupů dělit na tři základní typy – kvalitativní, kvantitativní, smíšený.

Co to je sociální pedagogika

Sociální pedagogika je pedagogická disciplína, studijní (profesní) obor i vyučovací předmět, která se zabývá pozitivním působením na jedince a jejím cílem je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti a uměl se vhodně přizpůsobit sociálnímu i přírodnímu prostředí.

Kdo je to sociální pedagog a čím se zabývá

Sociální pedagog je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který zajišťuje servis a péči pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: z odlišného kulturního prostředí (děti a žáci s odlišným mateřským jazykem aj.)

Kde se uplatní sociální pedagog

školních klubech, střediscích pro volný čas, domovech mládeže, dětských domovech, diagnostických a výchovných ústavech, speciálních zařízeních, domovech pro seniory, ústavech sociální péče, krizových a azylových centrech.

Co muze delat socialni pedagog

Sociální pedagog pracuje se všemi věkovými skupinami od dětí po seniory. Podporuje jednotlivce a skupiny v běžných i obtížných životních situacích, řídí a organizuje výchovný i aktivizační proces a pomáhá lidem v rámci osobnostního rozvoje.

Co můžu dělat jako sociální pedagog

Náplní práce sociálního pedagoga je mj. propojovat školu a jiné subjekty (např. obec či policii) a působit jako prostředník (mediátor) mezi školou a rodinou. Hlavně by však měl pomáhat žákům s přípravou na školní výuku a s motivací ke studiu.

Co je předmětem sociální pedagogiky

Sociální pedagogika je pedagogická disciplína, studijní (profesní) obor i vyučovací předmět, která se zabývá pozitivním působením na jedince a jejím cílem je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti a uměl se vhodně přizpůsobit sociálnímu i přírodnímu prostředí.