Co je bílá litina?

Co je bílá litina?

Na co se používá litina

Litinu najdeme ale i v automobilovém průmyslu. Funguje skvěle jako součást brzdových systémů a důležitou roli hraje i v tlumičích. Dalším oborem, jenž se bez litiny prakticky neobejde, je strojírenství, případně hutnictví. V ocelárnách najdeme standardně vedení, hydraulické bloky a válce vyrobené z tohoto materiálu.

Co je to litina

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,14 % podle binárního diagramu železo-uhlík. Při obsazích uhlíku nižších než 2,14 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost.
Archiv

Jak se pozná litina

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí.

Jak se značí litina

ČSN EN Jiné značení
42 2425 GJL-250 LLG (šedá litina)
42 2304 GJS-400-15 LKG (tvárná litina)
42 2305 GJS-500-7 LKG (tvárná litina)
42 2306 GJS-600-3 LKG (tvárná litina)

Archiv

Jak rozdělujeme litiny

Při pomalém ochlazování vzniká šedá litina, při rychlém ochlazování vzniká bílá litina. Mají však nežádoucí vlastnosti a je nutné je dále zpracovávat: Šedá litina bývá modifikována (očkována) hořčíkem, vzniká litina tvárná neboli očkovaná (neboli vazná).

Jak se zpracovává litina

Litina na rozdíl od oceli má vyšší obsah uhlíku – nad 2%. Litina se dále zpracovává odléváním. Kuplovna je šachtová pec vybavená ocelovým pláštěm a žáruvzdornou vyzdívkou, do které je přes větrovody vháněn vzduch. Tavba probíhá při teplotě 1100 – 1300oC.

Jak svařovat litinu

Svařování litin obecně.

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Jakou teplotu vydrží litina

Vydrží teploty do 250 °C.

Jak se liší litina od oceli

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách.

Co se vyrábí z šedé litiny

Šedá litina se používá na odlitky, kde nejsou kladeny vysoké nároky na pevnost a houževnatost, ve výrobě strojů, v automobilovém průmyslu, na umělecké odlitky, kanalizační trouby a armatury, odlitky pro stavební průmysl, radiátory ústředního topení ap.

Co zůstane z rudy po redukci

Do spodní č ásti pece se neustále vhání horký vzduch obohacený kyslíkem. Uhlík se nejprve oxiduje kyslíkem na oxid uhelnatý (za teploty až 2000 °C). Oxid uhelnatý pak v redukčním pásmu postupně redukuje rudu na tuhé, pórovité surové železo. Ve spodní části pece probíhá přímá redukce oxidu železnatého uhlíkem.

Co se dává do vysoké pece

Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk.

Čím se sváří litina

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100. Ta umožňuje sváření litiny bez předehřevu. Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích.

Čím se vaří litina

Uplatníte k tomu běžný transformátor nebo dnes už spíše moderní MMA invertorovou svářečku. Dle konkrétního druhu litiny a tloušťky svařovaného dílu je možné použít metodu bez předehřevu nebo s předehřevem.

Jaký plyn se vhání do vysoké pece

Každá vysoká pec pracuje nepřetržitě několik let. Shora se pec neustále plní železnou rudou, koksem a struskotvornými přísadami (zejména vápencem nebo dolomitem). Do spodní č ásti pece se neustále vhání horký vzduch obohacený kyslíkem. Uhlík se nejprve oxiduje kyslíkem na oxid uhelnatý (za teploty až 2000 °C).

Co je to Ocelolitina

Ocelolitina je formou odlévané oceli. Odlévá se nelegovaná, nízko-legovaná nebo vysoko-legovaná. Odlévání oceli se uskutečňuje buď bezprostředně po její výrobě v ocelárně, nebo novým tavením ve slévárnách. Přitom se používají hlavně elektrické pece, zřídka konvertory.

Jak se taví železo

Vlivem vysokého obsahu uhlíku je tvrdé a křehké, při ohřátí na teploty 1150 °C až 1250 °C se taví bez přechodu přes tvárný stav. Proto ho není možné tvářet za tepla ani za studena.

Co je to Nistej

Půda – spodní část hutní pece (vysoké pece, ocelářské pece), v níž se shromažďuje vytavené železo a struska, které se z ní vypouštějí odpichovým otvorem. Odkazující hesla: hliníková pec, komorová pec, kontinuální pec, kroková ohřívací pec, nístějové pochody, tavicí pec, vysoká pec.

Co to je struska

Struska je tvrdá hmota podobná kameni vznikající při vysokých teplotách v pecích oceláren, tepláren nebo tepelných elektráren. Zde se tvoří jako vedlejší produkt spalovaných příměsí. Původně byla považována za odpad, ale později se díky své pevnosti a trvanlivosti začala hojně používat ve stavebnictví.

Jak spojit litinu

Šedou litinu lze svařovat základními metodami svařování včetně pájení plamenem. Nejběžnější technologií u svařování litiny je použití obalované elektrody. Vždy je však nutné vzít v úvahu základní faktory, které velmi podstatně určují svařitelnost litin.

Jak řezat litinu

Diamantové kotouče na tvárnou litinu

Vysoce výkonný diamantový kotouč určený pro suché řezání široké škály materiálů. Vhodný pro hasiče a záchranáře. Diamantové zrno je na tělo kotouče nanášeno vakuovou technologií.

Jak svářet litinu

Svařování litiny za studena

Svařování za studena probíhá při teplotě přibližně 60-70 °C, zatímco přibližně 100 mm od svarové lázně je teplota přibližně 30-40 °C. Tato metoda nevyžaduje předehřev slitiny. Svařování za studena se provádí metodami MMA, MIG MAG nebo TIG.

Proč se přidává vápenec do vysoké pece

Vysoká pec je neustále shora plněna železnou rudou, koksem a vápencem. Koks slouží hlavně jako palivo pro roztavení železné rudy, vápenec váže nečistoty obsažené v železné rudě.

Které 3 suroviny se sypou do vysoké pece

Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk.

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a oceli

Surové železo se získává z oxidické železné rudy tavením. Naproti tomu ocel je umělou slitinou železa a uhlíku (a dalších prvků), jakož i litiny a surového železa.