Na koho se vztahuje vyživovací povinnost?

Na koho se vztahuje vyživovací povinnost?

Kdy je nárok na výživné

Na výživné vzniká nárok tomu, kdo není z objektivních důvodů samostatně schopen uspokojit své základní potřeby. Aby bylo přiznáno výživné, musí příčina této neschopnosti pocházet už z období manželství.
Archiv

Kdy se nemusí platit výživné

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání.

Na co se vztahuje výživné na dítě

Vyživovací povinnost se také vztahuje (vyjma hrazení výživy) na úhradu ostatních hmotných a kulturních potřeb (např. bydlení, školní potřeby, kroužky, sport, vzdělání, podpora školného, kulturního a duševního rozvoje dítěte). Výživné určené na děti má také především za cíl podpořit a zajistit všestranný rozvoj dítěte.
Archiv

Na co se vztahuje výživné

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod.

Kdo má k dítěti vyzivovaci povinnost

Kdo má vyživovací povinnost vůči dětem Vyživovací povinnost rodičů k dětem vzniká vždy ze zákona. Pokud se rodiče nedohodnou na výživném, stanoví konkrétní rozsah vyživovací povinnosti soud. Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem svým dětem, nejen k tomu, které mají svěřeno do své péče.

Kdy má manželka nárok na výživné

Vznik práva na výživné pro rozvedeného manžela je možný až v okamžiku nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, přičemž je důležité upozornit, že právo na přiznání výživného pro rozvedeného manžela není vázáno na případnou dříve přiznanou vyživovací povinnost manželů.

Co hrozi za neplaceni výživného

Jedná se o trestný čin podle § 196 trestního zákoníku. A nejlepší bude citovat. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Kdo se považuje za vyživovanou osobu

Vyživovaná osoba je podle zákona buď nezaopatřený člověk (např. nezletilé děti, studující) nebo ten, který žije ve společné domácnosti a podílí se na nákladech na bydlení.

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného. Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Kdy se musí postarat děti o rodiče

Dítě má vyživovací povinnost vůči rodičům jen za předpokladu, že už je samo schopno se živit, a jen tehdy, pokud toho rodiče potřebují. Například pokud výživu nezajistí manžel nebo rozvedený druh. Navíc rozsah vyživovací povinnosti je stanoven tak, že jde o zajištění slušné výživy.

Na co má nárok manželka po rozvodu

Obecně platí: oba manželé mají nárok na stejně velký podíl společného jmění. Složitější situace nastávají, pokud má jeden z manželů majetek, který do společného jmění nespadá. Třeba když manželka zdědila byt, který se později rekonstruoval ze společných peněz.

Jak dlouho se platí výživné na manželku

Standardně nárok na výživné pro bývalého manžela zaniká uplynutím doby, na níž bylo soudem přiznáno, nebo když oprávněný manžel nabude schopnost sám se živit – jestli oprávněny získá pravidelný příjem, nebo za okolností kdy uzavře nový sňatek anebo vstoupí do registrovaného partnerství.

Co kdyz nebudu platit alimenty

Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

Jak vymáhat výživné

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Co je to vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost nezahrnuje pouze zajištění výživy ve smyslu základních potravin, ale také uspokojování ostatních hmotných i nehmotných potřeb (bydlení, ošacení, léčebné, kulturní, sportovní a rekreační potřeby apod.). Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti vzniká ze zákona.

Co je to vyživované dítě

Vyživovaným dítětem se rozumí nejen vlastní dítě, ale i osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vlastní vnuk, nebo vnuk druhého z manželů. Daňové zvýhodnění tak může uplatnit prarodič. Taková situace často nastává, pokud rodiče nedosahují minimálního příjmu na uplatnění slevy.

Jak se pocita vyzivovaci povinnost

Lze najít výši výživného v tabulkách

Věk dítěte Výše výživného v % z čisté mzdy
6-9 let 13-17 %
10-14 let 15-19 %
15-17 let 16-22 %
18 a více let 19-25 %

Jak určit výši výživného

Kdo určuje výživné Výživné určuje soud. Buď o výživném rozhoduje přímo, nebo schvaluje dohodu rodičů o něm. Přímo bude rozhodovat o výživném v případě, kdy zde není shoda rodičů na výši výživného, stejně jako v případech, kdy oprávněná osoba (nebo její zástupce) žádá o zvýšení výživného.

Jakou povinnost mají děti

(1) Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují. (2) Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností a možností k schopnostem a možnostem ostatních dětí.

Co se počítá do společného jmění manželů

Co patří do společného jmění manželů

Definice, kterou obsahuje ustanovení § 708 občanského zákoníku říká, že součástí společného jmění manželů je vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Jde o velmi neurčité vymezení, které bohužel přesně nespecifikuje, o co všechno se jedná.

Jak se zbavit vyživovací povinnost

V zásadě platí, že vyživovací povinnost zaniká tehdy, kdy dítě nabude schopnost samostatně se živit. Proto nelze spoléhat na hranici 18 let, když nezletilé dítě před dovršením 18 let může vstoupit do svazku manželského, či např. nastoupit do zaměstnání, čímž získá svůj vlastní příjem.

Jak se vyhnout placení výživného

Nejčastější způsoby, jak se otcové snaží vyhnout placení alimentů83 % případů: Přestávají komunikovat, snaží se zmizet.68 % případů: Uměle snižují výdělek vyplácením „na ruku“63 % případů: Účelově se nahlašují na pracovní úřad.40 % případů: Zbavují se majetku.21 % případů: Oznámí, že odjíždí pracovat do ciziny.

Kdy si můžu odečíst dítě z dani

Slevu na dítě můžete uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi žije ve společné domácnosti. Podle zákona je to: nezletilé dítě (do 18 let) nebo zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (jinými slovy dítě do 26 let, které má statut studenta).

Z jakého příjmu se počítá výživné

Pro výši výživného na dítě je podstatný čistý měsíční příjem rodičů, jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry. Soud tak ne vždy vychází z příjmu vyplývajícího z vašeho daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výživné se tak mnohdy odvíjí od zjištěného čistého příjmu.

Jaká je minimální výše výživného

Neexistuje žádná fixní hranice pro minimální alimenty. Při posuzování žádosti o výživném soudem, musíte předložit svoje příjmy. Soudem určené výživné se už nedaní. Bere se ale jako příjem pro výpočet různých sociálních dávek.