Čím se zabývá Somatopedie?

Čím se zabývá Somatopedie?

Kdy vznikla Somatopedie

CO JE TO SOMATOPEDIE Jako vědní obor vznikla r. 1946 zavedením formou vysokoškolského studia učitelů na pedagogických fakultách.
Archiv

Co je omezení hybnosti

Za omezení hybnosti považujeme tělesné postižení, nemoc nebo zdravotní oslabení. Kromě výchovy a vzdělávání nachází speciální pedagog somatoped uplatnění také v oblasti terapie, poradenství, prevence, zaměstnávání a socializace osob s omezením hybnosti.

Jak lze klasifikovat obrny podle rozsahu a stupně závažnosti ochrnutí

Formy dětské mozkové obrny

V dnešní době jsou klasifikovány jednotlivé typy DMO podle charakteru hybné poruchy do čtyř širších kategorií. Jsou to forma spastická, athetoidní, ataktická a smíšené formy.

Co je to deformace těla

Deformace většinou nastává působením nějaké vnější síly a může být buď vratná (například měkká a pružná část těla – třeba kůže – se po krátkém působení vnější síly vrátí do své původní podoby) nebo nevratná (např. při prudkém nárazu se kost může zlomit). Odvozené sloveso je deformovat. Viz také deformita, malformace.

Co je to tělesně postižení

Tělesné postižení je znevýhodnění, definované tělesnou odchylkou jedince omezující jeho pohybové schopnosti, což přímo ovlivňuje jeho kognitivní, emocionální, sociální výkony. Jsou narušeny role, které žák ve společnosti zastává: soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost.

Co patří do speciální pedagogiky

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Jak vyléčit obrnu

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Jak se přenáší obrna

Přenos. Virus se přenáší orální nebo fekálně-orální cestou, tj. přímo z člověka na člověka nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaných tekutin a potravin.Inkubační doba. Inkubační doba trvá obvykle 5–35 dnů. Příznaky.Ochrana a prevence. Na dětskou obrnu dosud neexistuje účinná léčba.

Čím může handicap vzniknout

Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství, nebo při porodu. Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo různé choroby. Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života.

Na čem závisí míra handicapu

Vzniká pre-, peri- či postnatálně a je způsobena mechanickým, biologickým, chemickým či fyzikálním poškozením vyvíjejícího se mozku. Druh a míra postižení závisí na lokaci léze v mozku.

Kdo je předmětem péče speciální pedagogiky

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

Co je cílem speciálně pedagogické diagnostiky

Obecně lze konstatovat, že se speciálněpedagogická diagnostika zabývá rozpoznáváním podmínek, prostředků i efektivity edukace a šířeji i sociální terapie a enkulturace klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jak se chytne obrna

Přenos nemoci

Polioviry jsou šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin. Infikovaní mohou šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Tato nemoc může být diagnostikována nálezy virů ve fekáliích nebo stanovením protilátek v krvi.

Co způsobuje obrna

Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.

Co je to Bellova obrna

Bellova obrna je onemocnění, při kterém dochází na jedné straně tváře k poškození nervu, což vyvolává závažné oslabení nebo paralýzu tvářových svalů. Toto znehybnění způsobuje pokles postižené strany tváře. Toto poškození se často objevuje přes noc a samo odeznívá během několika týdnů.

Jak dělíme zdravotní postižení

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je v §3 písm. g) chápáno zdravotní postižení jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.

Jak se chovat k postiženým

Při komunikaci je velmi důležité udržovat oční kontakt (umožněte ho i přerušit) a věnovat mentálně postiženému člověku pozornost. To, jak člověka s mentálním postižením vnímáte a přijímáte jeho sdělení, se výrazně odrazí v jeho ochotě něco Vám sdělovat. Používejte jednoduchou řeč, krátká slova a věty.

Co je psychosociální postižení

Člověk s psychosociálním postižením – v tomto materiálu tak označujeme osobu, která trpí domnělým nebo skutečným postižením ovlivňujícím její kognitivní schopnosti, včetně mentálního postižení, duševního onemocnění, poruch autistického spektra, stavů po úrazu mozku a dalších.

Kdo může vykonávat speciálně pedagogickou péči

pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciální pedagog školy. Předmět logopedická péče vyučuje speciální pedagog – logoped (absolvent magisterského studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkoušku z logopedie).

Co patří mezi pedagogické disciplíny

Základní pedagogické vědy – například didaktika, obecná pedagogika, teorie výchovy, apod. Hraniční pedagogické vědy – například ekonomika vzdělávání, sociologie výchovy, apod. Aplikované pedagogické vědy – například předškolní, školní, vojenská, speciální, apod.

Čím se zabývá pedagogická diagnostika

– Pedagogická diagnostika je vědní disciplína, která se zabývá hodnocením vědomostí, návyků a dovedností, kterými disponují žáci a které si osvojili. – Cílem pedagogické diagnostiky je tedy zjišťovat jak je žák schopný edukačního procesu.

Co je Pedagogicko psychologická diagnostika

Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě diagnózy prognózovat další vzdělávání v zájmu rozvoje osobnosti každého žáka.

Co způsobuje obrnu

Dětská obrna, též dětská přenosná obrna nebo poliomyelitida (lat. poliomyelitis) je virové infekční onemocnění člověka. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Přibližně 90 až 95 % infekcí nezpůsobuje žádné symptomy.

Jak dostat obrnu

Přenáší se z člověka na člověka fekálně-orální cestou nebo orálně-orální cestou, méně často kontaminovanou vodou. Poliovirus se vyskytuje zejména v oblastech s horšími hygienickými podmínkami. V České republice se během minulého století onemocnění dětskou obrnou vyskytovalo spíše ve formě malých epidemií.

Jak si zalepit oko na noc

Na noc se doporučuje ochránit oko oční mastí a postižené oko zalepit očním obvazem.Na našem oddělení používáme speciální lepení na oko, které je vhodné i pro alergiky (obr. 2). U těžkých případů parézy je nutné využít metody tarzorafie, tedy operačního sešití očních víček.