Čím se zabývá archeolog?

Čím se zabývá archeolog?

Co všechno dělá archeolog

Archeolog provádí archeologické výzkumy a průzkumy. Provádí přípravné heuristické práce. Zajišťuje ochranu, záchranu a prezentaci archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení. Provádí expertizy archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.

Kde se dá studovat archeologie

Klasická archeologie | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Co je nutné dodržet při dokumentaci nálezové situace

Každá nálezová situace musí být v dokumentaci lokalizována jasně srozu- mitelným způsobem, či lépe kombinací více způsobů. Především by mělo být využito grafických prostředků, by by šlo o zcela schématický výkres se základní- mi mírami; velmi názorný je též zákres do fotografie.

Jakou školu musí mít archeolog

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Proč studovat archeologii

Jednou z hlavních předností je fundovanost vyučujících Ústavu archeologie a s ní spojená vysoká úroveň výuky. Mně osobně se také líbí její rozsah, který se netýká jen samotné archeologie, ale také oborů s ní úzce spojených – hlavně přírodovědných a geodetických.

Co je předmětem zkoumání archeologie

Archeologický výzkum je vědecká činnost vedoucí k poznání jednotlivých etap lidských dějin pomocí specifických metod. Konkrétnější definice uvádí, že archeologie zkoumá již zaniklou, mrtvou minulost na základě studia pramenů, které jsou již také mrtvé a pohřbené.

Kdo platí záchranný archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Jak vystudovat archeologii

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Jak probíhá archeologický výzkum

Archeologický výzkum

Terénní výzkum prameny hledá a provádí primární popis. Náplň výzkumu mimo terén spočívá v analýze získaných pramenů a jejich interpretaci. Výsledky archeologického výzkumu se opírají o prameny jak hmotné, tak nehmotné povahy.

Kdo může provádět archeologický výzkum

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd ČR. Ministerstvo kultury ČR může na žádost po dohodě s Akademií věd ČR povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, muzeím, dalším organizacím, popřípadě i fyzickým osobám po splnění zákonem daných předpokladů.

Co je záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č.

Kdo platí archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.