Kdy vznikla Somatopedie?

Kdy vznikla Somatopedie?

Co je předmětem Somatopedie

Somatopedie je speciálněpedagogická disciplína, zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených (s omezenou mobilitou a imobilních).

Čím se zabývá Somatopedie

se zabývá výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením. Název oboru pochází z řeckých slov soma (tělo) a paideia (výchova). Tělesné postižení – přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony.
Archiv

Které skupiny osob spadají do skupiny osob s omezením hybnosti

Za omezení hybnosti považujeme tělesné postižení, nemoc nebo zdravotní oslabení.
ArchivPodobné

Co je to deformace těla

Deformace většinou nastává působením nějaké vnější síly a může být buď vratná (například měkká a pružná část těla – třeba kůže – se po krátkém působení vnější síly vrátí do své původní podoby) nebo nevratná (např. při prudkém nárazu se kost může zlomit). Odvozené sloveso je deformovat. Viz také deformita, malformace.

Co je to tělesně postižení

Tělesné postižení je znevýhodnění, definované tělesnou odchylkou jedince omezující jeho pohybové schopnosti, což přímo ovlivňuje jeho kognitivní, emocionální, sociální výkony. Jsou narušeny role, které žák ve společnosti zastává: soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost.

Co patří do speciální pedagogiky

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Kdy vznikla speciální pedagogika

Termín speciální pedagogika poprvé použil v roce 1957 Bohumír Popelář. V ČR ho poprvé použil v roce 1972 speciální pedagog Miloš Sovák. Od roku 1975 se speciální pedagogika dělila na šest oborů, dle typu postižení. V současné době se dělení rozšířilo ještě o další disciplíny.

Jak lze klasifikovat obrny podle rozsahu a stupně závažnosti ochrnutí

Formy dětské mozkové obrny

V dnešní době jsou klasifikovány jednotlivé typy DMO podle charakteru hybné poruchy do čtyř širších kategorií. Jsou to forma spastická, athetoidní, ataktická a smíšené formy.

Na čem závisí míra handicapu

Vzniká pre-, peri- či postnatálně a je způsobena mechanickým, biologickým, chemickým či fyzikálním poškozením vyvíjejícího se mozku. Druh a míra postižení závisí na lokaci léze v mozku.

Kdo je předmětem péče speciální pedagogiky

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

Co patří mezi pedagogické disciplíny

Základní pedagogické vědy – například didaktika, obecná pedagogika, teorie výchovy, apod. Hraniční pedagogické vědy – například ekonomika vzdělávání, sociologie výchovy, apod. Aplikované pedagogické vědy – například předškolní, školní, vojenská, speciální, apod.

Co je SPPG

Je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. diagnóza – stanovení nějakého výsledku (např. zjištění autismu, mentální retardace apod.)

Jak se přenáší obrna

Dětská obrna je velmi nakažlivá, snadno se přenáší z jedné osoby na jinou. Virus se přenáší znečištěnýma rukama, nádobím, jídlem a vodou s výkaly nakažené osoby a kapénkami nebo aerosoly z hrdla nakažené osoby.

Co způsobuje obrnu

Dětská obrna, též dětská přenosná obrna nebo poliomyelitida (lat. poliomyelitis) je virové infekční onemocnění člověka. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Přibližně 90 až 95 % infekcí nezpůsobuje žádné symptomy.

Co je psychosociální postižení

Člověk s psychosociálním postižením – v tomto materiálu tak označujeme osobu, která trpí domnělým nebo skutečným postižením ovlivňujícím její kognitivní schopnosti, včetně mentálního postižení, duševního onemocnění, poruch autistického spektra, stavů po úrazu mozku a dalších.

Co znamená primární dopad postižení

Primární postižení zahrnuje chorobné změny, které představují omezení předpokladů k rozvoji normálních funkcí, např. zrakového či sluchového vnímání. Riziko, že v důsledku zdravotního postižení vznikne i psychická odchylka, závisí na druhu a závažnosti onemocnění.

Kdo může vykonávat speciálně pedagogickou péči

pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciální pedagog školy. Předmět logopedická péče vyučuje speciální pedagog – logoped (absolvent magisterského studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkoušku z logopedie).

Co je to PSPP

1. Počet hodin speciálně pedagogické péče (PSPP), které může školské poradenské zařízení (ŠPZ) v rámci podpůrných opatření určit konkrétnímu žákovi je dané Přílohou 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Liší se podle jednotlivých stupňů podpory.

Kdo položil základy pedagogiky

Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován Jan Amos Komenský, za zakladatele moderní pedagogické teorie lze považovat J. F. Herbarta.

Co je to metodologie pedagogiky

Metodologie pedagogiky – systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy, objasňování a výkladu pedagogických jevů; zahrnuje i otázky plánování a realizace pedagogického výzkumu (Průcha, et al. 2009, s. 153).

Co dělá speciální pedagog

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Případně může poskytovat speciální pedagogické služby.

Co způsobuje obrna

Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.

Jak se chytne obrna

Přenos nemoci

Polioviry jsou šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin. Infikovaní mohou šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Tato nemoc může být diagnostikována nálezy virů ve fekáliích nebo stanovením protilátek v krvi.

Jak vyléčit obrnu

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Jak se vyrovnat s postižením

Jedním způsobem řešení stresové situace je přijetí aktivní postoje. Rodiče se aktivizují a jsou přesvědčeni, že s nemocí musí bojovat. Další možností je hledání sociální podpory, kdy rodiče vědí, že sami situaci nezvládnou a potřebují tedy podporu a pomoc odborníků či ostatních rodičů dětí se stejným postižením .