Kdy vznikl nejobsáhlejší český slovník?

Kdy vznikl nejobsáhlejší český slovník?

Jaké jsou slovníky

Vybíráme slovník

Existují slovníky anglicko-české, česko-anglické, kombinované, kapesní, vícedílné, výkladové, ilustrované, obrázkové, multimediální, vícejazyčné, atd. Liší se i svým rozsahem, a také kvalitou.

Co popisuje výkladový slovník

Popisuje slovní zásobu, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví či stylu. Jednotlivé významy dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení, a usnadňuje tak porozumění sdělované informaci.

Co je to retrográdní slovník

Podstata retrográdních slovníků je v tom, že se slova obsažená v jistém slovníku nebo v jistém archivním materiálu, seřadí sice abecedně, ale postupuje se od konce slov. Tím vznikne tak zvaný index slov, který nazýváme retrográdním slovníkem.

Jaké jsou jazykové příručky

V současnosti jsou za kodifikační považovány (= jsou tak respektovány a vnímány) tyto příručky: PČP, Výslovnost spisovné češtiny I, II, SSČ, SSJČ, NASCS, Česká výslovnostní norma.

Co je to chill

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to flexit

Význam slova flexit je velmi podobný českému ekvivalentu „vychloubat se“. Sloveso by se také dalo přeložit jako „machrovat“. Ukážeme si to na příkladu: Karel si na střední škole našel dobrou brigádu a vydělal si celkem dost peněz. Za ty si koupil drahé značkové hodinky, které všem ukazuje a vychloubá se s nimi.

Kdy končí retrográdní Merkur

Teď nás čeká další retrográdní Merkur, a to od 21. dubna 2023 až do 15. května.

Co to je retrográdní amnézie

Jako retrográdní amnézii pak můžeme označit ztrátu epizodické paměti na dobu před danou událostí. Retrográdní amnézie často disproporčně více postihuje události nedávné ve srovnání se vzdálenější minulostí. Tato nerovno- váha bývá označována jako Ribotův gradient.

Co je to kultura jazyka

Jazykovou kulturou se rozumí nejen jazyková správnost z hlediska gramatiky, stylu a kodifikace, ale také vhodnost a přiměřenost vzhledem k adresátovi, jazyková pestrost, srozumitelnost a originalita. Jazyková kultura je tedy úroveň vyjadřování jako taková, týká se všech projevů člověka ve všech situacích.

Co je to Čilovat

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Jak se píše chill

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co to znamená 24 7

Jo a pak nový výraz 24/7 – čti dvacetčtyři sedm, znamená to prostě furt, pořád, nonstop.

Co je to retrograde

Retrograde znamená vraceti se zpětným pohybem – technicky v krátkosti vysvětleno. Tato funkce se používá v hodinkách ve výsečových číselníkách či stupnicích, kdy ručička jde do určité koncové polohy (konec výseče) a poté se bleskem vrací na začátek (začátek výseče).

Kdy je retrográdní Merkur 2023

V roce 2023 bude Merkur v retrográdní fázi: 21.4. -15.5. 23.8.

Co způsobuje ztrátu paměti

Poruchy paměti a soustředění mohou být počátečními příznaky i některých vážnějších chronických nemocí, jako je například Alzheimerova choroba či některé typy demencí. Proto se v případě neustupujících obtíží raději obraťte co nejdříve na lékaře.

Co je to sémantická paměť

Sémantická paměť je zaměřena na uchovávání pojmů, fakt, dat a termínů. Oproti epizodické paměti, která se soustředí na zachycení událostí v časovém, místním a subjektovém určení (tzv. co, kde, kdy).

Co je to norma a kodifikace

Kodifikace je zachycení spisovné normy v příslušných příručkách. Jinými slovy je tedy norma pravidlo a kodifikace zapsání a svým způsobem i uzákonění tohoto pravidla. S normou a kodifikací souvisí i pojem úzus, což je obvyklý výskyt jazykového jevu. Od normy se liší tím, že nemusí být nutně spisovný.

Co je to jazyková norma

Jazyková norma (zvyklost, konvence) je soubor uznávaných, ustálených jazykových prostředků a pravidel jejich užívání. Vytváří se postupně během procesu dorozumívání a pomalu se mění. Je ustálená, ale ne strnulá – zaručuje jednotnost jazyka.

Co to znamená slovo Slay

angličtinaEditovat

Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co je to Red Flag

rudá vlajka symbol komunismu ap.

Co to znamená slovo XD

Informace o zkratce 'XD'

Popis: Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co je to Shipovat

Ship/shipovat – podporovat vztah dvou osob, které se podle dotyčného k sobě ideálně hodí.

Kdy končí Mercury retrograde

August 23 to September 14.

Kdy je Merkur retrograde

Planeta Merkur se třikrát do roka dostává do „zpětného chodu“, která má neblahé účinky na některé naše činnosti. Tato retrográdní fáze probíhá právě nyní v období 10.5. – 3.6.2022. Jde o optický klam, při kterém Merkur zpomaluje svoji dráhu, ale z pohledu Země se pohybuje opačným směrem.