Kdy je nutné odvětrání radonu?

Kdy je nutné odvětrání radonu?

Jak funguje odvětrání radonu

U starých domů se odvětrání vede starým komínovým tělesem na střechu s ventilátorem. U nových většinou do zahrady, kde se instaluje nějaký výduch s ventilátorem. Další částečnou možností je rekuperace, což je odvětrání přímo z interiéru. Neustále se tak mění vzduch uvnitř domu.
Archiv

Jak se dělá odvětrání radonu

Pro zvýšení účinnosti se doporučuje odvětrávat drenážní systém svislým odvětrávacím potrubím o průměru 100 – 150 mm nad střechu objektu. Drenážní systémy mohou pracovat buď pasivně (na základě teplotního rozdílu a tlaku větru) nebo aktivně s pomocí ventilátoru.
ArchivPodobné

Jak se chranit před radonem

Základním opatřením je plynotěsná izolace základů čili radonová izolace. Často se tento krok provádí společně s kvalitní hydroizolací s dlouhou životností. Kromě mechanických zábran spodní části objektu se při vysokém radonovém riziku tvoří ještě větrací systém podloží, kdy je radon odváděn nad střechu objektu.

Jak dlouho platí radonový průzkum

Posudek je zpracováván k určitému datu na základě naměřených hodnot a platné legislativy. Vzhledem k tomu, že plyn radon vzniká rozpadem uranu, který má trvanlivost po tisíce let, může platnost posudku ovlivnit jedině legislativní změna. Pokud se tedy nezmění znění zákona, platí posudek bez časového omezení.

Jakou IPU proti radonu

Dostatečnou izolaci proti radonu poskytne běžná a správně provedená izolace proti vodě, včetně utěsněných prostupů. Pro toto použití jsou ideální asfaltové pásy charBIT G200 S40 nebo charBIT AL S35 (charBIT AL S40) v kombinaci opět s charBIT G200 S40 s dobře svařenými spoji.

Jak snížit radon v domě

Pronikání radonu lze omezit zejména utěsněním trhlin, prostupů a otvorů v konstrukcích, utěsněním prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží, utěsněním či výměnou dveří do sklepa a podporou výměny vzduchu ve sklepech pomocí větráků nebo průduchů.

Jakou trubku na odvětrání radonu

Většinou volíme novodurovou trubku průměru 150-200 mm. Při použití ventilátoru postačí 80-25 mm. Nad střechou opatříme potrubí ventilační hlavicí.

Co proti radonu

Dostatečnou izolaci proti radonu poskytne běžná a správně provedená izolace proti vodě, včetně utěsněných prostupů. Pro toto použití jsou ideální asfaltové pásy charBIT G200 S40 nebo charBIT AL S35 (charBIT AL S40) v kombinaci opět s charBIT G200 S40 s dobře svařenými spoji.

Kdy není potřeba radonový průzkum

Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo …

Jakou lepenku proti radonu

DEKBIT AL S40 je určený do povlakových hydroizolací spodní stavby plnících funkci izolace proti radonu. Ve střechách jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu.

Čím škodí radon

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě.

Odkud se bere radon

RADON je přírodní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různém množství součástí hornin zemské kůry. RADON jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin. Z povrchu země se RADON dostává do atmosféry nebo vstupuje do objektů .

Jak je citit radon

Radon je radioaktivní plyn, není vidět ani cítit, změří ho jenom citlivé přístroje. Vzniká přeměnou nestabilního uranu. V Česku jeho výskyt před rokem 1990 nikdo nesledoval, přestože jeho koncentrace je kvůli geologickému podloží v tuzemsku jedna z největších na světě.

Jak se zbavit radonu

Pronikání radonu lze omezit zejména utěsněním trhlin, prostupů a otvorů v konstrukcích, utěsněním prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží, utěsněním či výměnou dveří do sklepa a podporou výměny vzduchu ve sklepech pomocí větráků nebo průduchů.

Co způsobuje radon v domě

Radon do domu proniká zejména z podloží, ale jeho zdrojem mohou být i použité stavební materiály nebo se může uvolňovat z vody přiváděné do domu. Koncentrace radonu závisí také na ročním období, meteorologických podmínkách nebo na chování lidí v domě.

Co se leci radonem

Jediným vnějším zásahem je ohřívání části radonové vody na teplotu cca 60 °C v kotelnách lázeňských domů. Při napouštění vany je pak tato ohřátá radonová voda smíchána s neohřátou radonovou vodou (cca 25°C) tak, aby výsledná teplota vody ve vaně činila cca 35–36 °C.

Co může způsobit radon

Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

Jak odstranit radon

Pronikání radonu lze omezit zejména utěsněním trhlin, prostupů a otvorů v konstrukcích, utěsněním prostupů ve stropu mezi sklepem a přízemím, zabránění proudění vzduchu ze sklepa do vyšších podlaží, utěsněním či výměnou dveří do sklepa a podporou výměny vzduchu ve sklepech pomocí větráků nebo průduchů.

Jak je nebezpečný radon

Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.