Kdy byli četníci?

Kdy byli četníci?

Kdy skončilo četnictvo

Pro období mezi říjnem 1938 a květnem 1945, kdy se obvod četnické stanice stal součástí nacistické Třetí říše, kronika uvádí sedm velitelů. Poslední z nich ukončil svou činnost v dubnu 1940, kdy stanice dočasně zanikla.
Archiv

Kdo to byl četník

Četnictvo (též archaicky žandarmerie) je součástí tradiční koncepce bezpečnosti státu. Příslušník četnictva se označuje jako četník (též archaicky žandár).

Co je to četnictvo

Četnictvo bylo orgánem státní politické správy určeným k vykonávání bezpečnostní služby s podřízeností státním politickým úřadům. V oblasti výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby a dále ve věcech správních a hospodářských bylo podřízeno četnickým důstojníkům.
Archiv

Kdy vzniklo četnictvo

Na území rakousko-uherské monarchie vzniklo četnictvo vydáním zákona v lednu 1850. Bylo ustanoveno na základě dokumentu sestaveným Alexandrem Bachem z podkladů zvláštní komise, zřízené v květnu 1849. Četnictvo bylo definováno jako vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné bezpečnosti a pořádku.

Jak se nazývali protektorátní Strážnici

V roce 1939 působilo četnictvo na celém území dosud existující Československé republiky. Po vzniku protektorátu se tato situace zpočátku nijak neměnila, četnictvo se „pouze“ přejmenovalo na protektorátní četnictvo.

Jak vznikl nazev policie

Policie (z latinského slova politia = „veřejná správa“, které je odvozené od řeckého πόλις polis = město) je bezpečnostní složka státu určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti (na rozdíl od armády, jejímž hlavním úkolem je chránit před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti …

Jak vznikla policie

Vznikla dne 15. července 1991 přeměnou české části československé Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti, a to dnem vyhlášení zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. S účinností od 1. ledna 2009 je činnost Policie České republiky upravena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Kdo stál v čele protektorátu

Hlavou protektorátu byl tzv. státní prezident, který požíval čestných práv hlavy státu, pro výkon svého úřadu ale potřeboval důvěru Vůdce, tedy Adolfa Hitlera. Po celou dobu existence protektorátu byl státním prezidentem Emil Hácha.

Co to je odboj

Odboj (též odbojové hnutí či odbojová akce) je forma boje proti moci vedená ozbrojenou či neozbrojenou formou s cílem destabilizovat či svrhnout moc a nastolit režim, který moci, proti níž je odboj veden, předcházel nebo režim nový.

Kdy vznikla první policie

V roce 1754 zřídila císařovna Marie Terezie ve Vídni úřad policejních komisařů, který byl v roce 1772 císařem Josefem II. Pozměněn na policejní ředitelství. Podle vzoru tohoto úřadu byla v roce 1784 zřízena policejní ředitelství na území následně vzniklé Československé republiky a to v Praze, Brně a Bratislavě.

Kdo hlida policii

Činnost policie řídí Policejní prezidium České republiky, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje ministr vnitra, jemuž se za činnost policie policejní prezident také zodpovídá.

Co se stalo 153

Okupace Čech a Moravy

Emil Hácha i pražská vláda nakonec souhlasili. Během 15. března 1939 obsadila německá vojska české země. Armáda, svázaná rozhodnutím politiků, se nemohla postavit na ozbrojený odpor.

Co se stalo v roce 1939

V jejím důsledku bylo obsazené území Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo.

V čem se liší domácí a zahraniční odboj

Dělí se na „domácí“ (působící na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu před jeho osvobozením Spojenci) a „zahraniční“ (působící v zahraničí).

Kdo se podílel na domácím odboji

Nejvýraznějšími představiteli domácího odboje byli místopředseda Říšské rady Karel Kramář a poslanec Říšské rady Alois Rašín, kteří patřili k členům tzv. Maffie, tajné skupiny vytvořené pro spolupráci se zahraničním odbojem.

Kdo zřizuje Policií ČR

(1) Policie je podřízena Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo"). (2) Policii tvoří Policejní prezidium České republiky, útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností. Útvary policie zřizuje ministr na návrh policejního prezidenta.

Kdo stojí v čele policie ČR

262/2006 Sb., zákoníku práce. V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, kterým je od roku 2022 Martin Vondrášek.

Co hrozí za ujetí policii

Tento přestupek nelze řešit na místě udělením příkazu na místě (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).

Co se stalo 163

Vyhlášení protektorátu. Adolf Hitler vydal 16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava.

Co se stalo 143

313 – Japonský císař Jin Huaidi je popraven Liu Congem, vládcem státu Xiongnu (Han Zhao). 1381 – Italské město Chioggia ukončila spojenectví se Zadarem a Trogirem proti Benátkám. 1420 – Legát papeže Martina V. vyhlásil ve Vratislavi první křížovou výpravu proti husitům.

Kdy Německo napadlo ČR

Německá okupace Čech, Moravy a Slezska

trvání: 14.–16. březen 1939
místo: Česko-Slovensko
výsledek: Vojenská okupace Čech, Moravy a Slezska, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a de facto zánik druhé republiky

Kdy začala okupace Čssr

V neděli 21. srpna uplyne 54 let od srpnové okupace roku 1968 vojsky Varšavské smlouvy.

Co jsou odboje

Odboj (též odbojové hnutí či odbojová akce) je forma boje proti moci vedená ozbrojenou či neozbrojenou formou s cílem destabilizovat či svrhnout moc a nastolit režim, který moci, proti níž je odboj veden, předcházel nebo režim nový.

Co bylo hlavním cílem Obrany národa

Činnost Obrany národa

Primární cíl, vyvolání a řízení všeobecného povstání proti okupační moci se brzy ukázal jako v krátké době nerealizovatelný a ON se orientovala spíše na zpravodajskou činnost a dále pak drobné sabotáže a diverze.

Kdo stojí v čele Policie ČR

262/2006 Sb., zákoníku práce. V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, kterým je od roku 2022 Martin Vondrášek.