Kdo voli předsedu Evropské rady?

Kdo voli předsedu Evropské rady?

Kdo je v celé Evropské rady

Členy Evropské rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských států EU, předseda Evropské rady a předseda Evropské komise.

Kdo voli předsedu Evropské komise

Předseda Komise je volen Evropským parlamentem na pětileté funkční období, které následuje po volbách do Evropského parlamentu. Kandidáta na předsedu navrhuje Parlamentu Evropská rada (hlavy států a předsedové vlád EU).
Archiv

Kdo bude předsedat EU

předseda Evropské rady – Charles Michel

vede činnost Evropské rady, která ve spolupráci s Komisí stanovuje obecnou politickou linii a priority EU.

Kdo voli Evropské komisaře

Evropská rada formálně jmenuje všechny komisaře do jejich příslušných funkcí, a to kvalifikovanou většinou.

Kdo bude předsedat EU v roce 2023

Tři po sobě jdoucí předsednictví jsou známá jako trojka. Aktuální trojku (2023–2024) tvoří Španělsko (červenec – prosince 2023), Belgie (leden – červen 2024) a Maďarsko (červenec – prosinec 2024).

Kdo zastupuje ČR v EU

Česko v něm zastupuje velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková. Na těchto třech výborech, které zasedají každou středu (někdy i častěji), se scházejí velvyslanci ze všech členských zemí. Každý představí pozici svého státu k projednávaným návrhům.

Kdo schvaluje právní předpisy EU

Většina právních předpisů EU se přijímá tzv. řádným legislativním postupem, při němž má Evropský parlament (jehož poslanci se volí přímo) a Rada EU (složená ze zástupců 27 zemí EU) stejnou váhu. Komise nejprve předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě.

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou a Radou Evropské unie

Evropskou radu jakožto politický orgán Evropské unie nelze zaměňovat s Radou EU (Radou ministrů), která je legislativním a výkonným orgánem Evropské unie, ani s Radou Evropy, která je nezávislou mezinárodní organizací, odlišnou od Evropské unie.

Které státy patří do eurozóny

Členy eurozóny je 20 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Eurozónu obývá 342 milionu lidí (2021).

Kdo je za ČR členem Evropské komise

Češi v evropských orgánech

Dne 1. prosince 2019 se Věra Jourová stává místopředsedkyní Evropské komise a evropskou komisařkou zodpovědnou za otázky evropských hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu.

Jaká je role členského států EU který předsedá Radě EU

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU i řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Kdo podepsal vstup do EU

Datum pro přijetí České republiky jako členského státu EU bylo stanoveno na 1. května 2004. Václav Klaus, tehdejší český prezident, spolu s Vladimírem Špidlou, tehdejším premiérem České republiky, v Aténách podepsali smlouvu o vstupu do EU.

Jak se schvaluje vyhláška

Vyhlášky obcí a krajů schvaluje jejich zákonodárný orgán, kterým je v obou případech zastupitelstvo. Vedle toho nelze opomenout vyhlášky ústředních orgánů státní správy jako jsou jednotlivá ministerstva a dále specifické správní orgány jako je například Česká národní banka a jiné.

Kdy se píše ve znění pozdějších předpisu

Při obvyklé citaci novelizovaného zákona se uvádí jeho původní označení s dodatkem: „ve znění zákona…“, anebo, bylo-li novel více, lze použít dodatku: „ve znění pozdějších předpisů“ nebo „ve znění novel“. (Např. Ústava České republiky je „ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Kdo zastupuje CR v Evropské řadě

Členové Evropské rady

Členský stát Představitel
– Česká republika (2,35 % populace EU) – člen od17. prosince 2021 předseda vlády Petr Fiala (ECR – ODS)
– Finská republika (1,23 % populace EU) – člen od20. června 2023 předseda vlády Petteri Orpo (EPP – KOK)

Jakou roli hraje Rada EU

Úkoly Rady EU

Na základě návrhů Evropské komisevyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem. Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU. Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Uzavírá dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

Kdo nemá euro v EU

Zbylých pět států Evropské unie prozatím euro jako svou měnu nezavedlo. Jsou jimi Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.

Kdy bude euro v České republice

Z řady ekonomických i vnějších a vnitropolitických důvodů však proces přechodu z národní měny (české koruny, CZK) na euro nebyl doposud (květen 2023) zahájen a ani nebyl stanoven termín vstupu do tzv. mechanismu směnných kurzů ERM II, který je jedno z konvergenčních kritérií, a následného přijetí evropské měny.

Kdo není v Evropské unii

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Kdy končí předsednictví ČR v EU

Historicky druhé české předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) probíhalo od 1. července do 31. prosince 2022.

Kdo podepsal vstup do NATO

Severoatlantickou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island. V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko. V roce 1955 po získání plné suverenity vstoupilo Západní Německo.

Kdo vydává nařízení

Nařízení ve užším smyslu státněprávní terminologie je druhem podzákonného právního předpisu, který může vydávat vláda, ministerstvo nebo jiný správní úřad, obce a kraje k provedení zákona.

Kdo vydává vyhlášky

Vyhlášku ve smyslu právní terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy (například ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní. Prováděcím předpisem může kromě vyhlášky být též nařízení vlády – k nim bývá dáváno zmocnění v záležitostech týkajících se více resortů.

Jak číst název zákona

Názvy zákonů se tradičně píšou s malým písmenem. Součástí jejich oficiálního názvu je číslo příslušného zákona, které je k vyjádření konkrétnosti dostačující: zákon č. 128/2000 Sb. Za tímto názvem často následuje informace o tom, čeho se zákon týká, i ta se píše s malým písmenem: zákon č.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.