Kdo se zapisuje jako skutečný majitel?

Kdo se zapisuje jako skutečný majitel?

Kdo je skutečným vlastníkem

Od 1. října 2022 došlo novelou ZESM ke zjednodušení definice skutečného majitele a uvedení této definice do souladu s požadavky V. AML Směrnice. Nově se tak skutečným majitelem dle ZESM rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Kdo nemá skutečného majitele

Kdo skutečného majitele nemá Skutečného majitele, a tedy i povinnost zapisovat se do Evidence, nemají právnické osoby vyjmenované v ust. § 7 zákona. Pomineme-li stát, kraje a obce, jsou to například společenství vlastníků jednotek (SVJ), odborové organizace, církve a náboženské společnosti nebo honební společenstva.
Archiv

Koho se týká evidence skutečných majitelů

Týká se vás to, pokud:

Jste angažován v právnické osobě nebo svěřenském fondu, který má povinnost evidovat své skutečné majitele, a údaje v evidenci nejsou aktuální, případně zcela chybí. Zapsané údaje lze u právnických osob prověřit online na této webové stránce po zadání názvu nebo IČ hledaného subjektu.
Archiv

Jak provést zápis skutečného majitele

Samotnou registraci skutečného majitele je možné provést celkem třemi způsoby. A to buď prostřednictvím rejstříkového soudu, notáře nebo za využití Zákonem nově zaváděného institutu automatického průpisu.
Archiv

Jak prokázat skutečného majitele

Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy. Do evidence se o skutečném majiteli zapisuje zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození a rodné číslo, státní příslušnost, podíl na hlasovacích právech, na rozdělovaných prostředcích aj.

Kdo je evidující osoba

Evidující osobou je právnická osoba, která má skutečného majitele, nebo svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu (dále jen „svěřenský správce“) právního uspořádání.

Co je to nepřímý skutečný majitel

Za nepřímého skutečného majitele je pak označován skutečný majitel, jestliže mezi ním a právnickou osobou je jeden či více prostředníků. Nepřímý skutečný majitel právnické osoby je tak například společník obchodní společností, která je společníkem evidující právnické osoby.

Kdo se zapisuje do ESM

Je třeba zdůraznit, že povinnost zápisu se netýká pouze obchodních korporací, ale i nadací, ústavů, spolků, svěřenských fondů aj. Mezi výjimky patří právnické osoby veřejného sektoru, tedy školy, příspěvkové organizace, státní podniky, odbory, SVJ nebo církve.

Co je to ubo

UBO je tedy myšlena fyzická osoba, která již nemá nikoho nad sebou a má přímý nebo nepřímý prospěch z činnosti nebo z likvidace společnosti. AML zákon ale stanovuje určité indikátory, které definují, kdo přesně má být skutečným majitelem u jednotlivých právních forem.

Co je to evidence skutečných majitelů k čemu slouží a kdo je v ní evidován

Databáze skutečných majitelů definuje a eviduje i pojem "nepřímý skutečný majitel", který však v zákoně není explicitně uveden. U obchodních korporací je touto hranicí 25 % hlasovacích práv, kapitálu nebo zisku. Pokud takto nelze skutečné majitele určit, jsou uvedeni členové statutárního orgánu.