Kdo se považuje za vyživovanou osobu?

Kdo se považuje za vyživovanou osobu?

Kdy je manžel vyživovanou osobou

Z toho vyplývá, že manžel (manželka), neprovdaná matka (po dobu dvou let od narození dít te) a registrovaný partner mají status vyživované osoby bez ohledu, zda jsou schopni se sami živit, i zda mají vlastní p íjem.

Jak vypočítat exekuci ze mzdy

Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy. Je-li tento zbytek nižší než 30 685,50 Kč, vydělí se třemi. Pokud je na Vás vedena exekuce kvůli nepřednostním pohledávkám, srážka ze mzdy bude jedna třetina ze zbytku čisté mzdy a dvě třetiny Vám budou ponechány.

Jaká je nezabavitelná částka

Stanovení nezabavitelné částky

nezabavitelné částky dlužníka, která je dána jako ⅔ součtu životního minima jednotlivce (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (15 597 Kč), tj. od 1.1.2023: ⅔ * (4 860 Kč + 15 597 Kč) = 13 638 Kč.

Co je to vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost nezahrnuje pouze zajištění výživy ve smyslu základních potravin, ale také uspokojování ostatních hmotných i nehmotných potřeb (bydlení, ošacení, léčebné, kulturní, sportovní a rekreační potřeby apod.). Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti vzniká ze zákona.

Jaká je nezabavitelná částka při insolvenci

Nezabavitelná částka – nezabavitelná částka činí 2/3 součtu životního minima jedince a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby. Tato částka se sečte s částkou za vyživované osoby a zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Jak zjistím za co mám exekuci

Spolehlivý zdroj informací a zároveň nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz. Výpis s informacemi o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je k dispozici ihned, online a bez registrace. Zjistit dluhy zdarma není možné, poplatek stanovuje vyhláška.

Co exekutor nesmí zabavit 2023

Naopak nesmí zabavit:Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu.Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.Studijní a náboženskou literaturu.Dětské hračky.Osobní fotografie a korespondenci.Snubní prsten.Zdravotnické potřeby a léky.

Co vám exekutor nemůže zabavit

Co exekutor zabavit nesmí:ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, ❌běžné oděvní součásti, dětské věci, ❌hotovost do určitého limitu ❌zdravotní potřeby a pomůcky, ❌věci potřebné k plnění pracovní činnosti, ❌snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, ❌domácí mazlíčky. ❌

Kdy se zastaví exekuce

Zákonodárci pro zastavení bezvýsledných exekucí počítají s šestiletou lhůtou. Po této lhůtě by měl exekutor za určitých podmínek bezvýslednou exekuci zastavit. Výjimku mají exekuce na výživné a náhrady újmy za ublížení na zdraví. Nynější šestileté exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023.

Kdo má k dítěti vyzivovaci povinnost

Kdo má vyživovací povinnost vůči dětem Vyživovací povinnost rodičů k dětem vzniká vždy ze zákona. Pokud se rodiče nedohodnou na výživném, stanoví konkrétní rozsah vyživovací povinnosti soud. Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem svým dětem, nejen k tomu, které mají svěřeno do své péče.

Kdy končí vyživovací povinnost

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání.

Co vše spadá do insolvence

Co exekutor nebereBěžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti.Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy.Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vaděHotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně 6820 Kč

Kdo má nárok na oddlužení

Žadatel o insolvenci musí být schopen splácet alespoň minimální splátku: Kdysi se muselo dokládat, že je dlužník schopen splácet 30%. Dnes postačí, když každý měsíc dlužník zaplatí alespoň náklady na vedení insolvence (cca 900 Kč bez DPH) a stejnou částku i na úhradu dluhů.

Jak dlouho je zaznam o exekucí

Údaje o exekuci jsou z evidence vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co se o skončení dozvěděl soudní exekutor.

Jak dlouho archivovat exekuce

Pokud se jedná o exekuce tak ukončený exekuční spis se archivuje po dobu 5 let v arcivu exekutora.

Co nesmí vzít exekutor

Co exekutor zabavit nesmí:ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, ❌běžné oděvní součásti, dětské věci, ❌hotovost do určitého limitu ❌zdravotní potřeby a pomůcky, ❌věci potřebné k plnění pracovní činnosti, ❌snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, ❌domácí mazlíčky. ❌

Co vše může zabavit exekutor bez vašeho vědomí

Co všechno může exekutor zabavitFinanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu.Zdravotnické potřeby a léky.Náboženskou a studijní literaturu.Osobní fotografie a korespondenci.Snubní prsteny.Dětské hračky.

Kdy se může zastavit exekuce

V exekučním řízení je totiž možné přezkoumávat, zda vymáhaný nárok po vydání exekučního titulu (např. rozsudku) nezanikl. Zastavení exekuce je možné, pokud to navrhne některý z účastníků exekučního řízení. Je též možné, aby exekuce byla zastavena z úřední povinnosti, aniž by zastavení kdokoliv navrhoval.

Kdy je promlčená exekuce

Pokud existuje pravomocný rozsudek soudu nebo pravomocný platební rozkaz, tak právo věřitele promlčí za 10 let. Z toho plyne, že exekuci je možné nařídit až do stáří 10 let rozsudku. Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení se obecně promlčuje v 10leté promlčecí lhůtě.

Jak se rychle zbavit exekuce

Získejte peníze na dluhy – Nejrychlejší způsob, jak se zbavit exekuce, je splatit všechny své dluhy. Požádejte o pomoc rodinu nebo známé. Prodejte svůj majetek – S dluhy a exekucí vám také může pomoci prodej majetku. Pokud dluhy dosahují statisíců nebo miliónů je často řešení také prodej nemovitosti.

Kdy nemusím platit výživné

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání.

Kdy je nárok na výživné

Na výživné vzniká nárok tomu, kdo není z objektivních důvodů samostatně schopen uspokojit své základní potřeby. Aby bylo přiznáno výživné, musí příčina této neschopnosti pocházet už z období manželství.

Co všechno se počítá do výživného

Výživné se počítá jen z oficiálních příjmů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte (a jeho majetkové poměry), které zpravidla rodič (nejčastěji matka) vyčísluje. Mnohdy se matka omezí jen na složenky, které se dítěte týkají (školkovné, obědy, kroužky, pojištění a podobně).

Co se nesmí v insolvenci

Nedělat v insolvenci nové dluhy. Nezatajovat žádné příjmy. Být v kontaktu s insolvenčním správcem a poskytovat mu součinnost. Hlásit veškeré změny svých poměrů soudu a insolvenčnímu správci.

Kdo schvaluje oddlužení

Rozhodnutí o schválení oddlužení

O tom, zda oddlužení schvaluje, rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po uplynutí lhůty k jejich podání.