Kdo odpovídá za technický stav služebního vozidla při jízdě?

Kdo odpovídá za technický stav služebního vozidla při jízdě?

Kdo odpovídá za stav vozidla

Jak jsme si již řekli, tuto povinnost má tedy vlastník vozidla nebo osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Za co zodpovídá provozovatel vozidla

Provozovatel odpovídá za přestupek, pokud: porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání
Archiv

Kdo je provozovatelem vozidla

Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Jak se zapsat jako provozovatel vozidla

O zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla můžete požádat na jakémkoliv registru vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na specializovaných pracovištích registru vozidel hlavního města Prahy. Na některá pracoviště registru vozidel se můžete předem objednat online.

Kdo platí pokutu majitel nebo provozovatel

Jde o objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost, u které se nevyžaduje zavinění. Nezáleží tudíž na tom, jestli vozidlo řídil provozovatel nebo někdo jiný. Pokud dojde k porušení pravidel provozu či povinností řidiče, je provozovatel odpovědný za přestupek, za který se mu uloží pokuta.

Kdo odpovídá za přetížení vozidla

při přetížení je objektivně odpovědný jak dopravce, tak řidič, tzn., nevyžaduje se zavinění 5% přetížení u běžného kamionu představuje 2 100 kg. 5% přetížení ale až na výjimky nepřekročí technicky schválenou hmotnost vozidla, tzn. jízda s takovým vozidlem není nebezpečnější

Na koho můžu napsat auto

Za nezletilého jednají v jeho právních úkonech, ke kterým nemá způsobilost, jeho zákonní zástupci, kterými jsou zpravidla rodiče (§36 zákona o rodině). Pokud se tedy rodič rozhodne koupit auto a chce ho nechat napsat na své dítě, nic mu v tom nebrání.

Co muze provozovatel vozidla

Provozovatel je osoba, která může vozidlem prakticky disponovat, obvykle je zapsaný v malém technickém průkazu. Na pojistné smlouvě tedy mohou vystupovat 3 různé osoby.

Co si vzít na evidenční kontrolu

K evidenční kontrole s sebou přineste originál technického průkazu, originál osvědčení o registraci vozidla a vhodně vybavenou a neprošlou lékárničku. Kontrolu můžete absolvovat kdekoli v České republice, nezáleží ne tom, kde bylo vozidlo registrováno.

Kdy dorazi pokuta

Pokuta za rychlost Vám do schránky přijde obvykle v řádu týdnů. Může to však trvat až měsíce. Nejdelší doba kdy Vám mohou úřady pokutu za rychlost doručit je maximálně 3 roky! Po této době je už pokuta promlčena a nelze za ní uložit pokutu.

Jak se dozvím o pokutě

RE: Na koho se mam obrátit když chci zjistit zda mam nějakou pokutu Na registru řidičů v místě bydliště na úřadu.

Kdo odpovídá za hmotnost vozidla

Policie ČR nebo celní úřady samostatně provádí nízkorychlostní kontrolní vážení, kdy zjišťují nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu.

Co hrozí za přetížení vozidla

Pokud je vozidlo přetíženo o více než 10 %, ale nevíce než 20 %, může být řidiči vyměřena pokuta ve výši až 5 000 Kč. Pokud je vozidlo přetíženo o více než 20 %, může být řidiči vyměřena pokuta ve výši až 10 000 Kč. Tyto pokuty mohou být uděleny i majiteli vozidla.

Kdo má nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna.

Kdy vyridit povinné ručení

Povinné ručení je nutné sjednat k datu, kdy se stanete vlastníkem vozu (uvedenému v kupní smlouvě). Nespoléhejte na pojištění prodávajícího. Pokud ho zruší, vám vznikne nepojištěné období. Nečekejte až na přehlášení v registru vozidel a sjednejte si povinné ručení hned.

Co je potřeba ke změně provozovatele vozidla

Co je třeba mít sebou:

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – řádně vyplněnou. technický průkaz vozidla. osvědčení o registraci vozidla (ORV) zelená karta (zákonné pojištění) – platná

Kdy se nemusí na evidenční kontrolu

Evidenční kontrola není povinná v případě, kdy se chce dosavadní provozovatel vozidla stát i vlastníkem (např. při ukončení leasingu). Evidenční kontrolu provádí stanice technické kontroly (STK) a lze ji absolvovat v kterékoliv této stanici bez ohledu na vaše bydliště.

Co kdyz Neprojdu Evidencni kontrolou

Za situace, kdy jste si pořídil automobil, který neprošel evidenční kontrolou, můžete uplatnit reklamaci podle ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Podle zmíněného ustanovení můžete požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu automobilu za automobil bez vad.

Jak dlouho trvá než přijde pokuta

361/2000 Sb. Pokuta za rychlost Vám do schránky přijde obvykle v řádu týdnů. Může to však trvat až měsíce. Nejdelší doba kdy Vám mohou úřady pokutu za rychlost doručit je maximálně 3 roky!

Kdo platí pokutu

Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta.

Kdo provádí nízkorychlostní vážení

Policie ČR nebo celní úřady samostatně provádí nízkorychlostní kontrolní vážení, kdy zjišťují nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu.

Kdo je oprávněn provádět nízkorychlostní kontrolní vážení

Nízkorychlostní kontrolní vážení zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba.

Jak poznat přetížené auto

Zhoršená ovladatelnost automobilu

Jak už bylo zmíněno, přetížení vozidla má za následek změnu jízdních vlastností. Ty pocítíte zejména v zatáčkách, kdy automobil hůře drží směr, ale také při jízdě v přímém směru. Motor v té chvíli není schopen rychlé jízdy a na předjíždění můžete rovnou zapomenout.

Kdy je nárok na příspěvek na auto

KOMU JE URČEN: Osobám starším 3 let s těžkým omezením pohybu, s neurologickými diagnózami jako DMO – kvadruparéza = postižení všech 4 končetin nebo diparéza – těžké postižení obou dolních končetin. Na tento příspěvek však dle zákona nedosáhnou žadatelé s DMO hemiparézou – ani děti, ani dospělí.

Na co mají nárok autisty

Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok žadatel s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a nově i žadatelé s některými typy poruch autistického spektra.