Kdo může požádat o invalidní důchod?

Kdo může požádat o invalidní důchod?

Kdo podává žádost o invalidní důchod

Žádost o důchod podává sám občan. Je vhodné, když tak učiní po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho zdravotní stav. Žádost s občanem sepisují na OSSZ podle místa trvalého pobytu, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.
Archiv

Co je potřeba k žádosti o invalidní důchod

Při podání žádosti o invalidní důchod musíte předložit originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů: občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu) doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy)
Archiv

Kdo má nárok na částečný invalidní důchod

stupně (částečného invalidního důchodu) má občan, který splnil dvě zákonem stanovené podmínky: došlo u něj k poklesu míry pracovní schopnosti (zhoršený zdravotní stav) alespoň o 35 % v případě invalidity prvního stupně nebo alespoň o 50 % v případě invalidity druhého stupně, získal potřebnou dobu pojištění.
ArchivPodobné

Kdy lze znovu žádat o invalidní důchod

Požádat znovu o invalidní důchod můžete vždy, když je ukončeno původní řízení nabytím právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Pokud nebudete podávat námitku, nabývá rozhodnutí právní moci 30 den od jeho doručení.

Jak dlouho se čeká na invalidní důchod

Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů.

Jak žádat o invalidní důchod 2023

Žádost o invalidní důchod – formulář 2023

Jak žádat o invalidní důchod Formulář pro žádost o invalidní důchod najdete ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Vyplněný ho pak podáte na Okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Žádost je nutné podat osobně.

Z jakého platu se počítá invalidní důchod

Vzorec pro výpočet výše invalidního důchodu se ani v roce 2022 nijak nezměnil. Došlo pouze k navýšení jedné ze složek invalidního důchodu, a to základní výměry. Ta se i nadále odvozuje jako 10 % průměrného platu. Jeho výše pro rok 2022 mírně stoupla.

Jak se posuzuje invalidní důchod

Na základě podání žádosti o ID začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o vašem zdravotním stavu. Posouzení, zda jste invalidní a o jaký stupeň invalidity se jedná, provádí posudkový lékař na OSSZ.

Kdy končí invalidní důchod

Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu.

Jak probíhá přezkoumání invalidního důchodu

Musí být provedena kontrolní lékařská prohlídka. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště. Proces posuzování invalidity začíná tím, že ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracuje a vystaví podklady o zdravotním stavu. To většinou dělá praktický lékař.

Jak dlouho se pobírá invalidní důchod

Náleží invalidní důchod doživotně Invalidní důchod není přiznán trvale, záleží totiž na vývoji zdravotního stavu. Může dojít jak ke zlepšení, tak ke zhoršení. Pokud se zdravotní stav objektivně zhorší, můžete pochopitelně podat žádost o změnu výše invalidního důchodu.

Jak dlouho muze být invalidní důchod

Náleží invalidní důchod doživotně Invalidní důchod není přiznán trvale, záleží totiž na vývoji zdravotního stavu. Může dojít jak ke zlepšení, tak ke zhoršení. Pokud se zdravotní stav objektivně zhorší, můžete pochopitelně podat žádost o změnu výše invalidního důchodu.

Jaká je výše invalidního důchodu 3 stupně

Základní výměra invalidního důchodu 3. stupně je pro všechny důchody stejná a v roce 2023 činí její výše 4.040 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací.

Jak často se kontroluje invalidní důchod

Nejčastěji se provádí po jednom až třech letech. Invalidní důchod však může být přiznán i trvale. Vše záleží na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ.

Po jaké době se přezkoumává invalidní důchod

U invalidních důchodů se každé dva roky přezkoumává zdravotní stav, aby se zjistilo, zda dotyčný ještě nárok na důchod má.