Jaké znáš prameny pracovního práva?

Jaké znáš prameny pracovního práva?

Jaké jsou prameny pracovního práva

Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

Co dělá pracovní právo

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní podmínky, ochranu zdraví zaměstnanců, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce. Hlavní pramen je zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

Co je předmětem pracovního práva

1.1 Předmět pracovního práva

Upravuje práva a povinnosti subjektů týkající se výkonu práce a stanovuje právní následky plnění nebo neplnění právních závazků. Pracovní právo tedy je samostatný soubor právních norem, které upravují společenské vztahy, které vznikají při námezdní práci, a vztahy s nimi úzce související.
Archiv

Jaké subjekty rozlišujeme v rámci pracovního práva

Subjekty pracovněprávních vztahů jsou osoby, kterým pracovní právo při- znává způsobilost vystupovat v pracovněprávních vztazích svým jménem. Mohou jimi být: fyzické osoby (zaměstnanec, zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání), právnické osoby (zaměstnavatel, odborová organizace, stát).

Co vše musí být v pracovní smlouvě

Je jedno jaký typ pracovní smlouvy uzavíráte, pokaždé v ní musí být uvedeny identifikační údaje obou smluvních stran a minimálně tyto tři body:den nástupu do zaměstnání,druh práce,místo výkonu práce.

Jak nazýváme zaměstnance do 18 let

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) definuje mladistvé zaměstnance jako zaměstnance mladší osmnácti let (§ 350).

Kam spadá pracovní právo

Patří mezi odvětví soukromého práva. Základním pramenem pracovního práva je zákoník práce. Mezi další patří např. zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o inspekci práce a některé další.

Co to je závislá práce

Za závislou práci se dle zákonné definice § 2 zákoníku práce považuje práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Co se dá sjednat v pracovní smlouvě

podstatných náležitostí pracovní smlouvy, lze v pracovní smlouvě dohodnout i další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Lze sjednat např. individuální mzdové podmínky, pracovní poměr na dobu určitou, vysílání na pracovní cesty, kratší nebo jinak upravenou pracovní dobu, výkon práce ve směnách apod.

Co by nemělo chybět v pracovní smlouvě

co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci – druh práce, místo a den nástupu. Ideálně do ní chtějte napsat i výši mzdy, přestože tam být nemusí a může být sjednána zvlášť ve mzdovém výměru.

Kdy může ukončit pracovní vztah zaměstnanec

Výpovědní důvody jsou: zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost zaměstnance z důvodu organizačních změn, zdravotní důvody, nesplnění podmínek pro výkon práce na straně zaměstnance, dále důvody, pro které lze pracovní poměr zrušit okamžitě a nakonec závažné porušení pracovní kázně případně …

Kdo nesmí pracovat v noci

Kdo nesmí vykonávat noční práci Noční práci nesmí vykonávat mladiství, tedy mladší 18 let. Existuje zde však výjimka pro zaměstnance starší 16 let. Ti mohou noční práci vykonávat v rozsahu maximálně jedné hodiny denně, ovšem pouze za předpokladu, že je tato práce potřebná pro jejich přípravu k povolání.

Na co má zaměstnavatel právo

K právům zaměstnavatele patří mimo jiné určení množství práce a pracovní tempo, vyžadování náhrady škody po zaměstnanci, který nějakým způsobem porušil pracovní kázeň, a způsobil tak nadřízenému újmu. Mezi další právo zaměstnavatele patří také výpověď podřízenému ve zkušební době bez udání důvodů.

Co je to základní pracovněprávní vztah

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce).

Co je to Švarc systém

Švarcsystém (nazývaný tak po svém „objeviteli“ – podnikateli Miroslavu Švarcovi, který jej v 90. letech minulého století začal jako první systémově používat) je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou.

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvyÚstní dohoda.Platnost smlouvy.Nejdůležitější body pracovní smlouvy.Lhůty v pracovní smlouvěZkušební doba.Výše mzdy.Na čem se domluvit předem.

Jak zaniká pracovní poměr

Pracovní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl uzavřen. Tento pracovní poměr může skončit i jinými způsoby (dohodou, výpovědí, oka- mžitým zrušením pracovního poměru, zrušením pracovního poměru ve zkušeb- ní době).

Co musí být uvedeno v pracovní smlouvě

Zákoník práce stanoví, že platná pracovní smlouva musí obsahovat tři základní údaje: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, den nástupu do práce.

Co je dobré mít v pracovní smlouvě

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Vždy také musí mít písemnou podobu, a to i kdyby se mělo jednat o práci na dohodu. Jedna podepsaná kopie s datem vyhotovení bude náležet zaměstnanci, druhá zaměstnavateli, který ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti.

Za co mohu dostat výpověď

Výpověď můžete dostat, pokud již nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Jak odejít ze dne na den z práce

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Jak přežít noční

Jak přežít noční směnuJezte s mírou! Jídlo na noční směně by mělo být především lehké a zdravé.Buďte v pohybu! Snažte se být v neustálém pohybu, i když je velmi lákavé si sednout.Zapněte světla! Dobře osvětlené pracoviště zabrání narůstající únavě.Vyhněte se kofeinu!Schrupněte si!

Kdy končí noční Smena

Noční práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou. Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Co si může zaměstnavatel dovolit

Podívejte se, co si podle pražského právníka Romana Moussawiho může šéf dovolit a kde už ho skřípne zákoník práce.Sebere vám prémie.Sníží plat.Odmítne vám dát dovolenou v termínu, který jste si vybrali.Zruší vám na poslední chvíli už schválenou dovolenou.Přeřadí vás na horší práci.Posílá vám vytýkací dopisy.

Co musí zaměstnavatel vydat při skončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Po ukončení zaměstnání byste také měli dostat evidenční list důchodového pojištění.