Jak vzniká čedič?

Jak vzniká čedič?

Co je to čedič

bazalt (čedič) nejhojnější výlevná magmatická hornina na povrchu Země, Měsíce a patrně i jiných těles sluneční soustavy; na Zemi tvoří více než 90 % výlevných hornin.
ArchivPodobné

Jak vypadá čedič

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů.

Kde se čedič vyskytuje

Čedič je nejhojnější magmatická hornina zemského povrchu, tvoří prakticky celé oceánské dno a z velké části zemskou kůru. Bazalty se vyskytují v Českém středohoří, např. kopce Tlustec, Radobýl nebo hora Říp.
Archiv

Jak vznikají vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny (magmatické)

Vyvřeliny vznikly utuhnutím roztavené hmoty (magmatu). K jejich vzniku byla nutná vysoká teplota. Vyvřeliny výlevné (vulkanické) vznikají utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo mělko pod povrchem. Nejhojněji je zastoupený čedič.

Co obsahuje čedič

Obvykle obsahují olivínové nodule. Minerální / Normativní složení: Světlé minerály: Plagioklas (labradorit, bytownit vzácněji anortit), alkalické živce zástupce živců (nejčastěji nefelin.

Jak vzniká Gabro

V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Později bylo gabro vystaveno ještě většímu tlaku, než při svém vzniku.

Na co se používá žula

Využití Žula se používá na sokly pomníků, na náhrobky, slouží jako stavební kámen pro liniové stavby (žulové kostky cest, dláždění luxusních chodníků a vnitřních prostor staveb) a v některých regionech jako běžný stavební kámen. Rozpukané žuly se používají na štěrk.

Jak vznikají čedičové varhany

Kamenné varhany jsou typickým přírodním fenoménem krajiny se sopečnou minulostí. Vznikají v důsledku objemových změn při ochlazování a tuhnutí lávy a to vždy tak, že čedičové sloupce směřují kolmo k někdejší ploše ochlazování.

Jak vzniká břidlice

Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců. Obsahuje především minerály biotit, muskovit a andalusit. Pokud jsou břidlice dále vystaveny vyššímu tlaku a teplotě, vznikají z nich přeměněné horniny označované jako krystalické břidlice.

Co je hornina a co nerost

Jako minerál (nerost) se ozačuje homogenní látka určitého chemického složení a fyzikáchních vlastností. Mezi minerály (nerosty) patří například křemen, diamant, sádrovec, kalcit, pyrit atd. Horniny jsou složeny z více minerálů a homogenní tedy nejsou – každý druh minerálu v hornině vykazuje jiné vlastnosti.

Jak vzniká Znělec

Vznik. Znělec je neobvyklý v tom, že se formuje z vysoce křemičitě nenasycených tavenin při nízkém stupni částečného tavení (méně než 10 %) vysoce hliníkových hornin zemské kůry jako je tonalit, monzonit a přeměněné horniny.

Jak poznat Znělec

Znělec (fonolit) odpovídá svým nerostným a chemickým složením hlubinné hornině syenitu se zástupci živců. Obsahuje draselný živec a nefelín, v malém množství též amfiboly a pyroxeny. Barva je většinou šedá, s odstínem dozelena.

Jak vznikají hlubinné horniny

Hlubinné vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu hluboko pod povrchem. Magma zde tuhne pomalu, proto dochází k vytváření větších krystalů minerálů. Struktura hlubinných vyvřelin bývá všesměrná. I hlubinné vyvřelé horniny se mohou objevovat na povrchu díky erozi nadloží.

Jak stará je žula

Mrákotínská žula

Z regionálně-geologického hlediska je součástí moldanubického plutonického komplexu tvořeného jednotlivými intruzemi, které pronikaly do zemské kůry v různých fázích horotvorných procesů. Přibližně se jedná o období od 340 milionů let až do 300 milionů let.

Co to je nerost

Nerost je totéž jako minerál, oba názvy se používají stejně často. Definice je důležitá: nerost je homogenní, čili stejnorodá pevná látka, lze ji vyjádřit chemickým složením a je anorganického původu. Homogenní je proto, že má v každém místě stejné složení.

Kde jsou čedičové varhany

Čedičové varhany u Hlinek patří k nejhezčím ukázkám čedičového geologického jevu u nás. Nachází se v opuštěném lomu, asi 1 kilometr od obce Hlinky při levé straně silnice na Přílezy pod vrchem Hůrka ve Žlutické vrchovině. Jedná se o čedičový výlev se sloupcovitou odlučností, lidově nazývaný kamenné varhany.

Co se tocilo na Panske skále

Snad každý viděl alespoň jednou v životě pohádku Pyšná princezna z roku 1952, která se natáčela právě u Panské skály. Na zdejším parkovišti také začíná náš okruh. Panská skála (1) je nejen výraznou a zapamatovatelnou kulisou pro natáčení, ale je i nejznámější geologickou rezervací v České republice.

Jak štípat břidlici

Já břidlici štípu pomocí velkého kuchyňského nože, do kterého pomalu poťukávám gumovou paličkou do hloubky cca 1,5 cm, pak s ním zakvrdlám – houpy hou, a pomalu tlakem táhnu k sobě. Tím se většinou odloupne velký plát.

Jak se těží břidlice

Při hydraulickém štěpení se do vrtu pod tlakem napumpuje velké množství vody a písku s malou příměsí různých chemických přísad. Vysoký tlak vody v břidlici vytvoří trhliny, písek je pak podrží otevřené i po odčerpání vody a zemní plyn pak může takto vytvořeným systémem kanálků unikat vrtem vzhůru.

Co je to žula

Žuly. Jako žuly označujeme světlé vyvřelé horniny, jejichž základní minerální složení je křemen, různé druhy živců, světlé a tmavé slídy (muskovit a biotit) a některé další tmavé minerály, jako je např. amfibol nebo pyroxen.

Jak se vytváří kámen

Většina minerálních kamenů vzniká v době, kdy magma vystoupá z hlubin na povrch. Díky následnému ochlazování tuhne a vznikají konkrétní minerální kameny. Další druhy se pak tvoří v průběhu času, kdy se struktura těch původních mění vlivem vysokého tlaku nebo vysokých teplot.

Jak poznat žulu

Žuly (též granity) jsou hlubinné vyvřelé horniny obsahující v podstatném množství křemen. Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Známé jsou ovšem také žlutavé, růžové a červené druhy. Žuly jsou stejnoměrně všesměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické.

Kde vzniká magma

Magma vzniká v oblastech zemského pláště, nebo tavením z hornin spodní zemské kůry. Magma může dosahovat různých teplot (na Zemi většinou mezi 650–1200 °C). Vlivem rozdílu hustoty magmatu vůči okolnímu prostředí stoupá magma k povrchu, jelikož má menší hustotu.

Kde se v ČR nachází žula

Mrákotínská žula

Nejznámější českou žulou je drobně až středně zrnitý dvojslídný granit, místy s porfyrickými vyrostlicemi živců, který se těží v okolí Mrákotína na Telčsku.

Co to je vryp

Vryp je pojem z mineralogie. Jedná se o barvu prášku získaného otřením minerálu o destičku z bílého nepolévaného porcelánu. U minerálů, jejichž tvrdost je vyšší než destičky (>7.5), jsou k získání prášku používány jiné mechanické metody.