Jak vypočítat objem a povrch krychle?

Jak vypočítat objem a povrch krychle?

Jak se pocita objem krychle

Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = a b c V = abc V=abc. Objem krychle vypočítáme stejným způsobem. Protože v krychli jsou všechny hrany stejně dlouhé, výraz se zjednoduší na V = a 3 V = a^3 V=a3.
Archiv

Jak vypočítat objem a povrch

Objem tělesa vyjadřuje kolik místa v prostoru těleso zaujímá. Můžeme si jej představit jako množství vody, které bychom potřebovali, kdybychom chtěli těleso „napustit“. Pro vyjádření objemu využíváme jednotky objemu. Povrch tělesa je součet obsahů všech ploch, které těleso ohraničují.
Archiv

Jak se počítá objem

Vzorec pro výpočet objemu místnosti je tedy: V = a * b * c, kde a je délka, b je šířka a c je výška místnosti. Například, pokud má místnost délku 5 metrů, šířku 4 metry a výšku 3 metry, objem místnosti bude V = 5 * 4 * 3 = 60 metrů krychlových.

Jak se počítá povrch krychle a kvádru

KVÁDRZa kvádr považujeme kolmý hranol, jehož podstavou je obdélník nebo čtverec.Objem V kvádru o rozměrech a b c je.V =abc.Povrch S kvádru o rozměrech a b c je.S =2ab+2(ac+bc)=2(ab+ac+bc).Krychle je speciální případ kvádru, jehož rozměry se rovnají (a=b=c); nebo-li výška krychle je rovna délce podstavné hrany.
Archiv

Jak vypočítat objem a povrch válce

Objem válce je π r² v a jeho plocha se dá zjistit pomocí vzorce 2 π r v + 2 π r².

Jak se počítá povrch válce

Povrch válce: S = 2 π r ⋅ ( r + v ) S=2\pi r \cdot (r + v) S=2πr⋅(r+v)

Jak se vypočítá objem válce

Objem/obsah válce se spočítá jako plocha základny [S] × výška válce [v]. Plocha základny válce se spočítá z poloměru kružnice základny [r] jako: 3,14 (π) × r2. Celý vzorec pro výpočet objemu válce vypadá takto: [V] = π × r2 × v.

Jak se značí povrch

Povrch se značí písmenem S (počáteční písmeno latinského slova superficie znamenající právě povrch/obsah).

V čem se počítá objem

Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2). Objem nám pak říká, kolik například vody se do daného tělesa vejde, jedná se o vnitřek tělesa. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3). Velmi často se objem udává v litrech.

Jak se vypočítá objem kvádru

Obsah kvádru se počítá jako délka hrany [a] x délka hrany [b] x délka hrany [c].

Jak se počítá objem a povrch válce

Objem válce je π r² v a jeho plocha se dá zjistit pomocí vzorce 2 π r v + 2 π r².

Jak se počítá povrch koule

Vzorce pro výpočet povrchu koule

Povrch koule se počítá jako 3,14 [π] x průměr koule2 [d] ; nebo 4 x 3,14 [π] x poloměr koule2 [r] . Výsledek výpočtu povrchu koule se zobrazuje s přesností na tisíciny.

Jaké jsou jednotky objemu

Zkratky jednotek objemu

mm³ milimetr krychlový
dm³ decimetr krychlový
metr krychlový („kubík“)
l litr
hl hektolitr

Jak zjistit povrch kvádru

Plocha tělesa je součet obsahů všech stěn (nebo spíš jejich povrchů) na prostorových objektech. Kvádr má 6 obdélníkový stěn. Pokud chceme najít povrch kvádru, můžeme sečíst všech 6 stěn. Nebo můžeme označit délku (l), šířku (š) a výšku (h) hranolu a k vypočítání plochy použít vzorec: S=2lš+2lh+2hš.

Co je to povrch kvádru

Stěny kvádru jsou obdélníky, přičemž vždy dvě jsou stejně velké. Povrch tedy vypočítáme jako S = 2 ( a b + a c + b c ) S = 2(ab+ac+bc) S=2(ab+ac+bc).

Jak vypočítat objem a povrch koule

Základní vzorcePrůměr: d = 2 × r.Obvod: O = π × d = 2 × π × r.Povrch: P = π × d2 = 4 × π × r2Objem: V = π × d3 / 6 = 4 × π × r3 / 3.

V čem se měří objem

Jednotkou objemu je krychlový metr (m3), . litr, mililitr. Objem těles se měří odměrnými nádobami nebo odměrnými válci.

Jak se prevadi objem

NEJHLEDANĚJŠÍ PŘEVODY VELIČINY OBJEM1 mililitr = 0,001 litrů 1 litr = 1 000 mililitrů1 hektolitr = 100 litrů 1 krychlový metr = 1 000 litrů1 litr = 0,01 hektolitrů 1 litr = 0,001 metrů krychlových.1 decilitr = 100 mililitrů 1 decilitr = 0,1 litrů1 litr = 10 decilitrů 1 mililitr = 1 x 10 -6 metrů krychlových.

Jaký je povrch koule

Povrch koule je S = 4 π r 2 S = 4\pi r^2 S=4πr2.

Co je povrch koule

Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru. Body, jejichž vzdálenost je právě rovna poloměru, tvoří povrch koule, tzv. kulovou plochu (také označovanou jako sféru nebo sférickou plochu).

Jak převést objem na litry

Koeficientem převody je 1000; tedy 1 metr krychlový = 1000 litrů. Jinými slovy údaj v m3 násobíme 1000 abychom dostali údaj v l.

Jak se počítá objem koule

Vzorec pro objem koule je V = 4/3 π r³. V následujícím příkladu, ve kterém budeme mít zadán průměr koule, jej využijeme.

Jak převádět metry krychlové na litry

Koeficientem převody je 1000; tedy 1 metr krychlový = 1000 litrů. Jinými slovy údaj v m3 násobíme 1000 abychom dostali údaj v l.

Jak převádět krychlové jednotky

NEJHLEDANĚJŠÍ PŘEVODY VELIČINY OBJEM1 mililitr = 0,001 litrů 1 litr = 1 000 mililitrů1 hektolitr = 100 litrů 1 krychlový metr = 1 000 litrů1 litr = 0,01 hektolitrů 1 litr = 0,001 metrů krychlových.1 decilitr = 100 mililitrů 1 decilitr = 0,1 litrů1 litr = 10 decilitrů 1 mililitr = 1 x 10 -6 metrů krychlových.

Jak převádět objem

NEJHLEDANĚJŠÍ PŘEVODY VELIČINY OBJEM1 mililitr = 0,001 litrů 1 litr = 1 000 mililitrů1 hektolitr = 100 litrů 1 krychlový metr = 1 000 litrů1 litr = 0,01 hektolitrů 1 litr = 0,001 metrů krychlových.1 decilitr = 100 mililitrů 1 decilitr = 0,1 litrů1 litr = 10 decilitrů 1 mililitr = 1 x 10 -6 metrů krychlových.