Jak spravne napsat iniciály?

Jak spravne napsat iniciály?

Jak psát zkratky jmen

Psaní zkratek a značek

Zkratky, které vznikly zkrácením názvů s velkým písmenem na začátku, se píší s počátečním velkým písmenem, ostatní se píší malým písmenem; tradičním způsobem zkracování je vypsání prvního písmene či slabiky slova, pokud možno zakončené souhláskou, ukončí se tečkou.

Jak se správně píše ČJ

= číslo popisné, č. j. nebo čj. = číslo jednací, j.
ArchivPodobné

Jak psát zkratku např

Pokud takováto spojení zkracujeme, píšeme zkratku vždy dohromady, tedy např. = na příklad i například, kupř. = ku příkladu i kupříkladu, popř. = po případě i popřípadě.

Jak se píše číslo jednací

j. (i čj.) = číslo jednací, č.

Jak se píše to je TJ

zkratky ustálených slovních spojení tj., mj., atd., apod., aj. Přestože se jedná o složeniny z více slov, píšeme je dohromady a s tečkou na konci. Před posledními třemi jmenovanými se nepíše čárka, jedná se totiž o pokračování několikanásobného větného členu, připojeného spojkou „a“.

Co je to zkratka mj

U zkratky mj. (mimo jiné) není podobných omezení třeba, protože předložka mimo se pojí jen se 4. pádem.

Jaké písmeno se píše v názvu měsíce

Přestože nás trochu láká brát názvy měsíců jako vlastní jména, jedná se o názvy, které jsou považovány za obecné. Správně tedy na jejich začátku píšeme malé počáteční písmeno. Narodil se v únoru. V prosinci jsou Vánoce.

Jaký je rozdíl mezi zkratkou a značkou

Co se značek týče, Pravidla českého pravopisu tyto definují jako zkratky s ustáleným grafickým obrazem buď z písmen cizích abeced či zvláštních nepísemných grafických znaků. Na rozdíl od zkratek se za značkami nikdy nepíše tečka.

Co to je p

P je značka výkonu. P je značka elektrické polarizace. p je označení pro proton (někdy též p+, zatímco p− označuje jeho antičástici antiproton). p je označení kvantových stavů s orbitálním momentem hybnosti (resp.

Jak vypada Číslo jednací

Tvar čísla jednacího

Číslo jednací je tvořeno spisovou značkou, pomlčkou a číslem dokumentu (záznamu). Číslo jednací tak např. vypadá: ZK PHA 131/2015-1 – označuje první dokument ve spisu, který má spisovou značku ZK PHA 131/2015, neboli tuto žádost o informace.

Jak vypadá Číslo jednací

Číslo jednací se vyznačuje na příchozí, nebo odchozí, analogový dokument vylepením štítku, který číslo jednací obsahuje, nebo otiskem podacího razítka a vepsání do něj čísla jednacího ručně.

Jak se píše mj

U zkratky mj. (mimo jiné) není podobných omezení třeba, protože předložka mimo se pojí jen se 4. pádem.

Jak se píše černobílý

Proto zní současné doporučení takto: Označujeme-li složeným přídavným jménem dvě samostatné (tedy oddělené) barvy, píšeme mezi oběma částmi spojovník (např. žluto-zelený pruhovaný svetr, bílo-modré květované šaty, modro-žlutý míč, červeno-modro-bílá vlajka). Výjimkou je tradiční psaní slova černobílý.

Co je to aj

Podle Pravidel českého pravopisu zkracujeme zkratkou aj. výraz a jiné. Podle Slovníku spisovné češtiny lze takto zkrátit kromě výrazu a jiné též sousloví a jiní. Tedy např.

Co je CKS

Český kynologický svaz (ČKS) je sportovním a zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, člen Českomoravské kynologické unie. Posláním ČKS je prostřednictvím svých orgánů a členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Ta musí být v souladu s normami Mezinárodní kynologické federace (FCI).

Kdy psát velké písmena

Mezi 3 základní pravidla pro psaní velkých písmen patří následující:Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.)Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.)Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)

Kdy se píše mesic s velkym m

S velkým počátečním M píšeme slovo měsíc pouze v případě, že ho používáme jako odborný termín. Kolem planety země obíhá Měsíc. Vědci objevily na Měsíci stopy vody. V ostatních případech píšeme ale malé písmeno.

Co je to z u

ledna 2014, zavedl jako nový typ právnické osoby ústav. Název ústavu musí obsahovat dodatek „zapsaný ústav“ či zkratku „z. ú. “ Jeho právní úprava připomíná o. p. s., a to zejména tím, že může být založen jen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti.

Jak se píše miliarda

Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů.

Jak se píše sp ZN

Spisová značka (zkratka sp. zn.)

je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc (tj. jeden spis). Každé soudní řízení, které je zahájeno např. žalobou, ji na začátku řízení dostane přiřazenu a tato spisová značka se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud v souvislosti s tímto řízením vydá.

Co tvoří spis

Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích.

Jak vypadá spisová značka

Spisová značka má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (pro Nejvyšší soud "Cdo", "Tdo", "Tz" , "Ncu"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 7Tdo1557/2009 znamená totéž co 7 Tdo 1557 / 2009.

Co znamená zkratka ČJ

Číslo jednací (zkracováno č. j., čj.) je jednoznačný identifikátor dokumentu.

Jak se stupňují přídavná jména

stupeň tvoříme nejčastěji tak, že přidáme k základnímu tvaru přídavného jména příponu -ejší nebo -ější. U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -t nebo -d, odtrhneme příponu -ký a nahradíme za příponu -ší. U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -ch, nahradíme -ch za příponu -šší.

Jak psát složená slova

Proto zní současné doporučení takto: Označujeme-li složeným přídavným jménem dvě samostatné (tedy oddělené) barvy, píšeme mezi oběma částmi spojovník (např. žluto-zelený pruhovaný svetr, bílo-modré květované šaty, modro-žlutý míč, červeno-modro-bílá vlajka). Výjimkou je tradiční psaní slova černobílý.