Jak se vyhnout placení odstupného?

Jak se vyhnout placení odstupného?

Kdy se nemusí vyplácet odstupné

Odstupné získáte, pokud vás propouští zaměstnavatel. Pokud jste to vy, kdo dává výpověď, nárok na odstupné bohužel nemáte. Zrovna tak vám jej firma nemusí vyplácet, pokud vám skončila smlouva na dobu určitou nebo jste pracovali pouze na dohodu.

Kdy mám nárok na odstupné ze zdravotních důvodů

Pokud nesmíte pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí dále konat dosavadní práci. Pokud je váš pracovní poměr ukončen z tohoto důvodu, náleží vám odstupné. Jestliže jste dlouhodobě pozbyli zdravotní způsobilost.

Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné

Výpočet odstupného

Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, ale méně než dva roky, vzniká nárok na nejméně dvojnásobek průměrného výdělku. Konečně pokud pracovní poměr trval přes dva roky, je možné nárokovat odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

Co se odvádí z odstupného

Odstupné se vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru nebo v termínu, na kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou. Výše odstupného se přičte k ostatním příjmům v měsíci a zdaní se 15% daní. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádějí z výplaty odstupného sociální a zdravotní pojištění.

Co dělat když zaměstnavatel nevyplatí odstupné

Jak postupovat v případě, když zaměstnavatel nevyplatí odstupné, ačkoli zaměstnanci na ně vznikl nárok Zaměstnanec má možnost podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů k místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (viz příloha).

Jak se vyplácí odstupné

Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru, případně na pozdějším termínu výplaty.

Co je lepší dohoda nebo výpověď

Kdy je pro zaměstnance výhodnější dohoda Pro zaměstnance, který spěchá do nové práce nebo z jiného důvodu už nechce zůstat na dosavadním pracovišti ještě další dva měsíce, naopak bývá výhodnější dohoda. Když se na tom obě strany shodnou, může pracovní poměr skončit mnohem dřív – třeba i okamžitě.

Z jakého platu se počítá odstupné

Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy/platu nebo ke mzdě/platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Odstupné by se tedy vypočetlo ze výdělku, kterého byste dosáhl, pokud byste v tomto období běžně chodil do práce.

Z jaké částky se vypočítává odstupné

Pro zjednodušení se dá odstupné vypočítat, jako násobek průměrné hrubé mzdy (kterou jste v těchto 3 měsících v zaměstnání dostali). Nebude to ale zcela přesná částka – výsledné odstupné se bude lišit. Je totiž rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným výdělkem.

Jak vymahat vyplatu

Pokud jste sám/sama, komu nebyla vyplacena mzda, můžete postupovat cestou soudního vymáhání pohledávky (tj. mzdy) podle občanského soudního řádu. V tomto případě budete muset podat žalobu proti Vašemu zaměstnavateli (v obecné promlčecí době, tedy do tří let ode dne, kdy se mzda stala splatnou).

Co je paragraf 49

§ 49. (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Jak odejít z práce na dohodu

Platí 15denní výpovědí doba

DPP se dá zrušit: Dohodou smluvních stran ke sjednanému datu (domluvíte se se zaměstnavatelem, že skončíte například k prvnímu v novém měsíci). Výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď můžete podat vy nebo ji zaměstnavatel může doručit vám.

Jak určit rozhodné období

Rozhodným obdobím (dále jen „RO”) je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Je-li RO kalendářní rok (leden – prosinec), není třeba vyplňovat údaje za jednotlivé kalendářní měsíce.

Co dělat když vám zaměstnavatel nechce dát odstupné

Jak postupovat v případě, když zaměstnavatel nevyplatí odstupné, ačkoli zaměstnanci na ně vznikl nárok Zaměstnanec má možnost podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů k místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (viz příloha).

Kam se obrátit když zaměstnavatel neplatí

V tomto případě máte možnost uplatnit svoji pohledávku u insolvenčního správce nebo se s ní obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky. Po úřadu můžete ze zákona požadovat náhradu dlužné mzdy až za tři kalendářní měsíce.

Co je paragraf 66

§ 66Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31.

Co je paragraf 50

§ 50. (1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. (2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52. (3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Jak se počítá Pravděpodobný výdělek

§ 355 ZP: „Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl.

Jak říct šéfovi že končím

Výpověď dejte vždy písemně, ústně daná totiž neplatí. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, obě si nechte podepsat nadřízeným a jednu si schovejte. A když se šéf pořád vzteká, že nepodepíše Utíkejte s výpovědí na poštu a zašlete ji do firmy na dodejku.

Co se stane když nepodepíšu výpověď

jednostranné výpovědi tedy rozhodně neznamená, že s ní souhlasíte a nebudete se bránit. Někteří zaměstnanci se však mylně domnívají, že pokud výpověď nepřevezmou a nepodepíšou její převzetí, nic se neděje a výpověď neplatí. Na tento častý omyl však můžete doplatit.

Jak se vypočítá výše odstupného

Odstupné výpočetjednonásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval méně než jeden rok;dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky;trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň dva roky.

Jak se pocita prumer na hodinu

Průměrný hodinový výdělek je hrubá mzda za předchozích 12 kalendářních měsíců/odpracovaná doba v tomto období. Pozn. Konta pracovní doby přinesl nový Zákoník práce, § 86, smyslem je vyrovnávání období, v nichž má zaměstnavatel větší potřebu práce s obdobími, kdy je potřeba podprůměrná.

Jak odejít z práce hned

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Jak vypočítat odstupné 2023

Spočítáme průměrnou hodinovou mzdu za předchozí kvartál, tento mezivýsledek následně vynásobíme vaší běžnou týdenní pracovní dobou (standardně 40 hodinami, pokud nemáte kratší úvazek), ještě jednou násobíme koeficientem 4,348 – a vyjde průměrný měsíční výdělek, nejméně však minimální mzda (103,80 Kč/hodinu).