Jak se stát výrobcem elektřiny?

Jak se stát výrobcem elektřiny?

Jak se stát prodejcem elektřiny

Žádost o udělení licence na podnikání v energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou. Bližší informace k náležitostem podání žádosti naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
Archiv

Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně.

Jak získat licenci na FVE

Řízení o udělení licence

K žádosti o udělení licence musí kupující (tedy žadatel o licenci) připojit zejména tyto podklady: právní titul, na jehož základě má k FVE vlastnické nebo užívací právo (kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce) zpráva o revizi elektrického zařízení

Jak se vyrábí elektřina v elektrárně

Jedním z klíčových zařízení elektrárny je kotel, ve kterém tepelná energie vzniklá spálením uhlí přemění vodu v páru o vysoké teplotě. Pára je zavedena do turbíny, kde přemění část své energie na energii kinetickou a roztočí turbínu a generátor elektrické energie.

Jak si vyrobit vlastní elektřinu

Nejjednodušším způsobem, jak si doma vyrobit elektřinu, je instalace fotovoltaických panelů. Pro větší účinnost je můžete doplnit o větrnou a vodní elektrárnu nebo záložní generátor na bázi fosilních paliv.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o povinném výkupu s dodavatelem, který je na vašem distribučním území státem stanoven jako povinně vykupující. Podporu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena povinně vykupujícím.

Kam prodat přebytky FVE

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Jak velkou FVE bez licence

2023 podepsal prezident ČR, tento limit padnul a nově bude možné instalovat fotovoltaiku až do výkonu 50 kW, aniž by byla potřeba licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu nebo stavební povolení (tedy pokud instalace systému nezasáhne do nosných konstrukcí nebo nezmění způsob užívání stavby).

Kdo je výrobce elektřiny

Dominantním výrobcem elektřiny je akciová společnost ČEZ, která v Česku provozuje 7 uhelných, 2 jaderné, 31 vodních (z toho 3 přečerpávací), 1 paroplynovou, 12 fotovoltaických a 2 větrné elektrárny, dále 1 zdroj spalující čistou biomasu, 1 bioplynovou stanici, 3 teplárny (z toho jedna plynová) a více než 130 …

Odkud bere ČR elektřinu

Celosvětově se uhlí podílí na 44 % výroby elektřiny – průměr EU je nižší (asi jedna třetina), ale Česká republika je naopak nad světovým průměrem. Spalováním uhlí v uhelných neboli parních elektrárnách vyrábíme 52 % své produkce elektrické energie. To je dáno hlavně tím, že to uhlí máme.

Jak se vyrábí elektřina z tepla

Jiným způsobem využití odpadního tepla je jeho přímá přeměna na elektrickou energii pomocí termočlánků neboli termoelektrických generátorů. Proces přeměny probíhá v termoelektrických polovodičových prvcích, jejichž zajímavou vlastností je generování elektrického proudu při vystavení teplotnímu gradientu.

Co to je generátor

Elektrický generátor je elektrický přístroj, který slouží k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační stroje využívající točivého magnetického pole a cívek, kde se indukuje elektrické napětí.

Kam s přebytky z fotovoltaiky

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby: Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě. Pokud nemáte se společností, která obchoduje s elektřinou, uzavřenou smlouvu o výkupu nadbytečné energie, přebytky přetékají do sítě zadarmo. Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.

Kdo vykupuje přebytky z FVE 2023

Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu. Za službu se platí měsíční poplatek 179 Kč. Pokud nemáte licenci, pak od vás společnost Bezdodavatele vykoupí přebytek z FVE do 10 kWh za tržní cenu.

Kde je mozne postavit FVE

Záměr žadatele lze umístit, pokud je v souladu s požadavky § 90 stavebního zákona. Na pozemcích staveb pro bydlení, tj. na pozemku rodinného domu a na pozemku bytového domu, je toto zařízení zařízením bezprostředně souvisejícím a podmiňujícím bydlení, a je možné je na pozemku umístit.

Jak získat licenci ERÚ

Podání žádosti činí žadatel písemně nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem) na podatelně ERÚ pomocí příslušného formuláře. Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná ERÚ musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37).

Kdo vlastní elektrárny

Dominantním výrobcem elektřiny je akciová společnost ČEZ, která v Česku provozuje 7 uhelných, 2 jaderné, 31 vodních (z toho 3 přečerpávací), 1 paroplynovou, 12 fotovoltaických a 2 větrné elektrárny, dále 1 zdroj spalující čistou biomasu, 1 bioplynovou stanici, 3 teplárny (z toho jedna plynová) a více než 130 …

Kdo vlastní Temelín

Jaderná elektrárna Temelín
Plánovaná životnost 60-80 let
Náklady na výstavbu 98 mld. Kč
Vlastník ČEZ
Jaderná elektrárna

Jak se vyrabi elektrina v ČR

V České republice bylo v roce 2020 podle předběžných výsledků vyrobeno celkem 81 427,6 GWh elektrické energie. Největší část energie, a to 43,2 %, byla vyrobena v parních elektrárnách. V jaderných elektrárnách bylo vyrobeno 36,9 % energie, 7,4 % připadlo na paroplynové a 4,7 % na plynové a spalovací elektrárny.

Jak si doma vyrobit vlastní elektřinu

Nejjednodušším způsobem, jak si doma vyrobit elektřinu, je instalace fotovoltaických panelů. Pro větší účinnost je můžete doplnit o větrnou a vodní elektrárnu nebo záložní generátor na bázi fosilních paliv.

Jak funguje generátor

Elektrický generátor je velký točivý elektrický stroj převádějící energii otáčejícího se rotoru na univerzálně použitelnou elektrickou energii. Je to těžký ocelový válec plný elektrických drátů, důmyslně propojených v jeden celek, ze kterého proudí elektrický proud do přenosové soustavy.

Co to je Dynamo

Dynamo je název pro stejnosměrný generátor. I zde se mění mechanická energie na elektrickou. Mechanickou energii dodává vodní či parní turbína v elektrárně nebo spalovací motor, ale i lidská síla třeba u dynama na jízdním kole. Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako dynamo nebo jako motor.

Kam prodavat Prebytky z FVE

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Kdo může montovat fotovoltaiku

Co musí splňovat firma pro vyřízení dotací, Vám neřeknu, ale provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie, tedy i fotovoltaických zdrojů, může pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru.

Kdo může projektovat fotovoltaické elektrárny

Projekt (hybridní) fotovoltaické elektrárny

Zpracovává projektant v oboru elektro, minimálně s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 10 – pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování.