Jak se používá hasicí přístroj?

Jak se používá hasicí přístroj?

Jak se pouziva hasicí přístroj

Pamatujte! Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.
Archiv

Jak fungují hasicí přístroje

Hasicí přístroje (HP) podle druhu hasiva

Sněhový (plynový) HP používá princip rychlého vyprázdnění CO 2 , který omezí přísun kyslíku a plameny zhasnou. Studený plyn o teplotě -30 °C uhasí hořící tekutiny, potraviny a elektrické přístroje. Pěnový HP funguje na bázi pěnidla a smáčedla. Hořlavé látky se v podstatě dusí.
Archiv

Jak spustit hasicí přístroj

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty – ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem.
ArchivPodobné

Na co je pěnový hasicí přístroj

Pěnový hasicí přístroj

Pěnový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A a B. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky a hořlavé kapaliny. pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky.
Archiv

Co používají hasicí

Hasicí přístroj pro použití v osobním vozidle musí být skladný a lehce ovladatelný, ale zároveň musí být schopen uhasit počínající požár. Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro tyto účely je práškový hasicí přístroj s alespoň 2 kg hasební látky.

Čím hasit co

Skupiny hořlavých látek

věc, situace je vhodné hasit
dřevo, sláma, papír, pevné organické látky, líh vodní hasící přístroj
archívy, knihovny, svazky papíru, hořlavé kovy, textil PHP práškový hasící přístroj
laky, barvy, pryž, pevné organické látky, benzín, nafta, olej PHP práškový hasící přístroj, PHP pěnový hasící přístroj

Jaký je princip hašení u práškového hasicího přístroje

Hasicí prášky jsou organické nebo anorganické práškové chemikálie dopravované výtlačným plynem do pásma hoření, které zdolávají požárem zasažené materiály na principu chemického mechanismu hašení. Jako výtlačný plyn potřebný k dopravě do pásma hoření se používá dusík, oxid uhličitý nebo též tlakový vzduch.

Jak spravne hasit

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru. Vše ve vzdálenosti asi 1 m.

Jak funguje sněhový hasicí přístroj

Hasicí přístroj je tvořen vysokotlakovými lahvemi se stlačeným oxidem uhličitým (CO2) částečně v kapalném a částečně v plynném stavu. Hlavní hasební efekt je zřeďovací a dusivý. CO2 snižuje obsah atmosférického kyslíku v okolí požáru. Chladicí účinek sněhu CO2 je zanedbatelný vzhledem k nízkému sublimačnímu teplu.

Co se nesmí hasit vodou

Jsou nevhodné na hašení:Hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo,…).Hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

Jaké máme hasicí přístroje

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové.

Čím hasit plast

Třída A – požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové.

Jak dlouho Strika Hasicak

Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok. Výrobce však může v dokumentaci (návodu) k hasicímu přístroji roční lhůtu zkrátit, ale nikdy ne prodloužit. Kontrolu je dle předpisů o požární ochraně nutno provést rovněž po každém použití hasicího přístroje.

Co mám dělat když hoří

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Jak uhasit zásuvku

Hasicí přístroj nebo sprej – vhodný hasicí přístroj nebo sprej by měl být v každé domácnosti, abyste mohli požár podchytit v jeho počáteční fázi. Pro domy a byty je nejvhodnější práškový hasičák a do garáží pěnový.

Čím hasit hořící olej

pokud nemáte k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžete použít improvizované prostředky, například:nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče),mokrou utěrku nebo hadr,pokličku, pečicí plech.

Jak často se kontroluji hasicí přístroje

Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok. Výrobce však může v dokumentaci (návodu) k hasicímu přístroji roční lhůtu zkrátit, ale nikdy ne prodloužit. Kontrolu je dle předpisů o požární ochraně nutno provést rovněž po každém použití hasicího přístroje.

Jak se chovat při požáru

Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora.

Jak správně hasit

Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně v několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru.

Co delat kdyz zacne horet sporak

Když voda exploduje v olejiPřiklopením pokličky na pánev, kde se zamezí přívodu vzduchu k plamenům, a ty tak uhasnou.Namočenou utěrkou nebo hadrem do studené vody. Tu pak přes pánev přehodit, i tím se zamezí přístupu kyslíku k ohni.Profesionálním řešením je přiložení speciální hasicí deky.

Co dělat když začne hořet zásuvka

Jak mám postupovat, když doma vznikne požár od špatné elektroinstalace nebo od spotřebiče Nejdříve je třeba vypnout přívod elektrického proudu – jističem nebo hlavním vypínačem, případně vytáhnout vadný přístroj ze zásuvky. Někdy i to stačí, aby požár sám uhasl, zvláště když se projevoval hlavně jiskřením a kouřem.

Kdy hoří olej

Na rozdíl od jiných hořlavých látek jako je benzín, jsou jedlé tuky a oleje při teplotě vzplanutí od 300 – 3800°C ještě kapalné. Tento extrémně vysoký teplotní potenciál se mnohem hůř zchladí a nebezpečí opětného vzplanutí je u nich mnohem vyšší.

Kdo kontroluje hasicí přístroje

Při výkonu státního požárního dozoru je hasičský záchranný sbor oprávněn provádět požární kontroly, v rámci kterých mimo jiné kontroluje, zda jsou prováděny u hasicích přístrojů pravidelně kontroly nebo zda počet, druh a umístění hasicích předpisů odpovídá předpisům na úseku požární ochrany.

Kam vyhodit hasicí přístroj

S tímto odpadem vždy do sběrného dvora. Co sem patří Kyseliny, louhy, barvy, ředidla, syntetické a minerální oleje, postřiky, azbest, chemikálie, hasicí přístroje, lepidla, léky (ty lze odevzdat i v lékárně).

Co dělat když začne hořet

Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se ze strany na stranu, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí být materiál z umělých tkanin), použijte ji k uhašení hořícího oděvu.