Jak se pisou Seminarky?

Jak se pisou Seminarky?

Jak vypadá seminární práce

Seminární práce musí vždy obsahovat přehlednou strukturu. Základní členění je na úvod, stať a závěr. V závěru musí být uveden seznam použité literatury, který bude řádně citován. Součástí může být příloha (text, tabulka, graf, schéma apod.).

Jaké písmo na seminární práci

– Určený typ písma pro seminární práci je Times New Roman, velikost 12 bodů. – Řádkování textu je 1,5. – Zarovnání textu stránky je oboustranné (zleva a zprava) do bloku. – Číslování stran je prováděno arabskými číslicemi na střed zápatí (dole uprostřed).
Archiv

Jak dlouhá je Seminarka

Rozsah textu studentských prací (tj. bez příloh) by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 stran u seminárních prací, 30-50 stran u bakalářských a 60-100 stran u prací diplomových. Práce musí být stránkovány. První stranou je titulní list. Pozor, i seminární práce musí být stránkovány!

Jak začít seminární práci

Uveďte, o čem daná práce bude pojednávat a proč jste si toto téma zvolili, co vás na daném tématu zajímá, a na jaký konkrétní problém se zaměříte. Vyslovte, k jakému cíli práce povede a je-li to možné, uveďte i dílčí cíle, které vycházejí z postupu řešení dané problematiky.
Archiv

Jak správně citovat v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.

Co je cílem seminární práce

Seminární práce je cílena na osvojení si práce s odbornou literaturou a je zamýšlena jako vaše teoretická příprava na práci diplomovou. Měla by se tedy odvíjet od tématu zadané magisterské práce a obsahově by se měla blížit fundované literární rešerši daného zadání.

Jak rychle se dá napsat Seminarka

Používám tyto 4 krokyKaždé psaní začíná čtením. Ještě než začnete psát, nastudujte si téma a dělejte si poznámky.Práci si dobře naplánujte. Tento krok je velmi důležitý, protože vám pomůže vytvořit strukturu práce a naplánovat si skutečný obsah.Na psaní seminárky si musíte najít čas.Neplýtvejte časem!

Jak citovat Seminárku

Uvádí se přesně podle citační normy ČSN ISO 690: 2011. Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo.

Jak psát zdroje v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.

Jak uvádět zdroje v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak formulovat cíl

· Cíl práce by měl být formulován jednoznačně a srozumitelně. Optimální je jednou větou nebo souvětím. Vyvarujte se přílišné květnatosti nebo složitosti. · Při formulaci cíle vám může pomoci, když si položíte klíčovou otázku, na niž hledáte odpověď.

Jak uvést zdroje v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.

Jak má vypadat seminární práce Muni

Seminární práce je omezena počtem stran, tj. 10-12 stran v bakalářském programu, 15-20 stran v magisterském programu (bez příloh a obsahu). Horní hranice rozsahu je závazná jako maximální. Text práce se člení na kapitoly (subkapitoly) a odstavce (úvod a závěr se na subkapitoly nečlení).

Kdy se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Jak rychle napsat seminárku

5 tipů, jak napsat dobrou seminárkuUjasněte si téma. Jaký problém v práci řešíteNepodceňte závěr. I když se k němu dostanete notně vyčerpaní z předchozích stran, závěr v žádném případě nepodceňte.Pracujte se zdroji.Dejte práci formu.Pozor na jazykové chyby.

Jak správně parafrázovat

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak někoho citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak správně citovat citát

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Kdy citovat nemusíme

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak nepřímo citovat

Nepřímá citace (parafráze) — Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.

Co napsat do cíle práce

Cíle práce

V úvodu by měly být uvedeny cíle vaší práce. Čím přesněji si je specifikujete, tím snadnější bude cesta k jejich dosažení. Na samém začátku práce si tedy stanovte hlavní cíl a také cíle dílčí. Z cílů by mělo být zřejmé, k jakým závěrům chcete dojít a také jaký bude přínos vaší práce.

Jak definovat cíl práce

· Cíl práce by měl být formulován jednoznačně a srozumitelně. Optimální je jednou větou nebo souvětím. Vyvarujte se přílišné květnatosti nebo složitosti. · Při formulaci cíle vám může pomoci, když si položíte klíčovou otázku, na niž hledáte odpověď.

Jak udělat přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.