Jak se píše slovo zda li?

Jak se píše slovo zda li?

Jak se správně píše Je li

Pokud bych sestavovala žebříček častých chyb, které nacházím v nejrůznějších textech, do první desítky bych určitě zařadila psaní spojku -li. k tomuto spojení je vždy nutný spojovník: Bude-li pršet, nikam nepůjdu. Píšu-li rychle, píšu nečitelně.
Archiv

Jak se píše nebo Li

Ve spisovném jazyce je užívána pouze podoba spojky souřadicí neboli, která plní funkci významově identifikační a můžeme ji nahradit slovem „čili“. Před touto spojkou se tedy čárka nepíše. Správně je tedy jen varianta neboli.

Jak se píše chceš li

Spojka -li se připojuje zpravidla ke slovesu stojícímu na začátku věty. Viz úvodní věty našeho článku anebo další příklady: Nebude-li pršet, nezmokneme. Bude-li mrznout, zmrzneme. Chceš-li tu knihu, zaplať.

Jak psát pomlčku mezi slovy

Jsou-li oddělené výrazy jednoslovné, pomlčka se píše bez mezer, pokud je ale alespoň jeden z výrazů víceslovný, mezery by tam být měly. Pokud se vedle sebe ve větě objeví pomlčka a čárka, píše se obvykle jen pomlčka. Má-li ale vynechání čárky vliv na zřetelnost, je vhodnější ponechat obě interpunkční znaménka.

Kdy se píše čárka před Než

Čárku před než píšeme pouze tehdy, když za ní pokračuje věta se slovesem. Jakmile za tímto výrazem sloveso je, je téměř jisté, že tam bude také čárka: Příklady: Překladatel přeložil více textu, než mu manažer zadal.

Kdy se píše jet a jeď

a Má dovolenou , a hlavně pojede k moři .
chvost jet na chvostu pelotonu
i Jel tam i s rodinou .
jak Jak , ty s námi nepojedeš
jed být plný jedu

Kdy se píše jsem

Pokud je podmět v 1. osoba čísla jednotného píšeme ve větě slovo jsem, pokud je v jiné osobě píšeme sem. Rozhoduje tedy, zda činnost ve větě vykonávám já, nebo někdo jiný. Vždy se řiďte tím, co chcete větou říci, případně co chce věta ve cvičení / testu sdělit.

Jak se píše zdali

Správná odpověď na tuto otázku je pouze jedna: „zdali“. Přesto můžeme na tvar se spojovníkem „zda-li“ narazit až nečekaně často, zejména v úřední či obchodní korespondenci.

Jak se píše částka Kč

Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)).

Jak se píše aneb

Varianta aneb

Spojka aneb je v současné češtině knižní, dnes je její užití omezeno na označení podtitulu uměleckého díla, článku apod. Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem.

Jak se píše Přestože

Jestliže následuje věta s že, lze psát dvojím způsobem: přes to, že… nebo přestože…, na př.: Šel tam přes to, že věděl, jak špatně ho uvítají. Šel tam, přestože věděl, jak špatně ho uvítají.

Jak se píše jet autem

( o člověku ) pohybovat se s použitím nějakého dopravního prostředku. jet autem / vlakem.podnikat cesty. jet stopem.( o dopravním prostředku ) pohybovat se po zemi , zprav .vydávat se na cestu; odjíždět.( o dopravním spoji ) zajišťovat dopravní obslužnost.(hovor.)(sport.)sunout něco po povrchu.

Jak se píše jet nebo jeď

Ovšem samozřejmě sloveso jet (poněkud zastarale jeti)má infinitiv jeď, jeďte. V případě pochyb bych se (nejen zde, ale obecně) obrátil na internetovou jazy/…. (Ono to souvisí s tím, že kmen slovesa jet /… jest jed, jedu, jedeš, jede.

Jak nahradit slovo má

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést. Například: Má v ruce zbraň.

Co jsi nebo cos

Podívej, co jsi / cos natropil. Podoby se jsi se považují za základní, neutrální způsob vyjádření. Podoby se -s jsou hodnoceny jako hovorové.

Jak se píše zdali zda li

Správná odpověď na tuto otázku je pouze jedna: „zdali“. Přesto můžeme na tvar se spojovníkem „zda-li“ narazit až nečekaně často, zejména v úřední či obchodní korespondenci.

Jak se píše jeden milion korun

Milion, též milión (1 000 000) je přirozené číslo následující 999 999 a předcházející 1 000 001. Je rovno tisíci tisíců.

Jak se píše cena v eurech

Znak „€“ se užívá výhradně v ilustracích. Může se však také vyskytovat v populárních textech a propagačních materiálech (např. v prodejních katalozích a tiskových zprávách). V textových editorech se znak pro euro vytvoří kombinací levé klávesy Alt a 0128.

Jak se píše nadpis

Nadpis (nebo také titulek) píšeme vždy s velkým písmenem na začátku. Zde na vás tedy nečíhá žádný chyták. Ovšem co se týče zakončení takového nadpisu, máte na výběr hned z několika možností. Pokud je nadpisem spojení několika slov nebo oznamovací věta, nikdy nepíšeme na konci tečku.

Kdy se píše čárka před nebo

Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme.

Jak se píše i kdyz

Přestože jsou obě části tohoto spojkového výrazu velmi úzce spjaty, nelze je psát dohromady jako jedno slovo. Český pravopis uznává pouze oddělené psaní s mezerou, tedy i když.

Kdy se píše čárka před kromě

Před konstrukcí s „až“ se píše čárka, pokud je připojena dodatkově nebo pokud má „až“ stupňovací význam. Použijete-li výraz „až“ s významem „kromě“, lze psát s čárkou i bez. Dlouho jsem nenapsala žádný článek, až v srpnu 2021. Při tom psaní vypadala bezradně, až zoufale.

Jak se píše měkké i

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti: dívka vs. dým, tisk vs.

Jak se píše slovo jet nebo jeď

V infinitivu (a příčestí trpném) je sice -t-, ale jinak je ve všech tvarech -d-. Správně je tedy jeď opatrně.

Čím nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.