Jak se řekne anglicky trilion?

Jak se řekne anglicky trilion?

Co je víc trilion nebo bilion

To znamená, že bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů atd… Naproti tomu ve většině anglicky mluvících zemí se používá krátká škála s násobkem tisíc. V takovém systému bilion znamená tisíc milionů, trilion znamená tisíc bilionů (a tedy milion milionů).

Co je to bilion

V angličtině se slovo milliard používá jen velmi zřídka. V krátké škále se číslo 109 označuje jako bilion (billion), což v češtině označuje číslo 1012. Kvůli jednoznačnosti se proto miliarda někdy opisuje jako „tisíc milionů“.

Co je největší číslo na světě

Kasner později zavedl pojem „googolplex“, které si můžeme představit jako jedničku s googol nulami. „Googolplex“ tedy dosud platí za nejvyšší pojmenované číslo.

Jak je anglicky billion

Anglické slovo BILLION odpovídá české miliardě. Anglické slovo TRILLION odpovídá českému bilionu.

Jak se anglicky řekne miliarda

billion miliarda(4113)
billions miliardy; množné číslo od #billion (miliarda)(7315)

Jaký je rozdíl mezi miliardou a bilionem

Bilion, též bilión (1 000 000 000 000) je přirozené číslo rovné milionu milionů, tedy tisíci miliard. Ve vědeckém zápisu čísel se značí 1012.

Jaké je poslední číslo

Z matematického hlediska žádné konečné nejvyšší číslo neexistuje. Některé z nás možná napadne ležatá osmička značící nekonečno, nejde však o reálné číslo, nýbrž o abstraktní pojem užívaný k označení něčeho, co nemá konec.

Jaké máme čísla

Přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, iracionální čísla, reálná čísla, komplexní čísla.

Jak se píše 50 anglicky

Anglické číslovky

Číslovka Základní Řadová
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth

Jak se jmenuje největší číslo na světě

Největším pojmenovaným číslem je ale googol multiplex, což je googolplex na druhou, neboli googolplexgoogolplex. Tím ale nemusíme být vůbec u konce, když ke googol multiplexu připočteme jedničku, máme na světě hned novou číslici, jejíž jméno bude logicky „googol multiplex jedna“.

Jaké bude další číslo v řadě 1 1 2 3 5 8 13

Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

Jaké je nejvyšší číslo na světě

Kasner později zavedl pojem „googolplex“, které si můžeme představit jako jedničku s googol nulami. „Googolplex“ tedy dosud platí za nejvyšší pojmenované číslo.

Co je to obor r

Reálná čísla

Obor reálných čísel je tvořen všemi (tj. nekonečně mnoha) racionálními a iracionálními čísly. Představuje tedy sjednocení množin racionálních a iracionálních čísel.

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se anglicky řekne 100

Anglické číslovky

Číslovka Základní Řadová
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred (nebo fifteen hundred) one thousand five hundredth

Jaký je poslední číslo

Z matematického hlediska žádné konečné nejvyšší číslo neexistuje. Některé z nás možná napadne ležatá osmička značící nekonečno, nejde však o reálné číslo, nýbrž o abstraktní pojem užívaný k označení něčeho, co nemá konec.

Co je nad milionem

U nás však používáme tzv. dlouhou škálu, kde je násobek 1000000 (milion), tedy bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů, atd. Dlouhá škála navíc zavádí slova "miliarda", "biliarda", atd., kterými pojmenovává tisíce milionů, tisíce bilionů, atd.

Kdo je Fibonacci

Leonardo Pisánský zvaný Fibonacci (okolo 1180 – 1250) (také známý jako Leonardo z Pisy, Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo, Leonardo Bonacci) byl středověký italský matematik. Významně podpořil rozšíření používání arabských číslic v Evropě. Je po něm pojmenována Fibonacciho posloupnost.

Jak na číselné řady

Každá číselná řada se rozvíjí podle určitého logického principu, na jehož základě doplňte další dva členy řady. Doplněná čísla sečtěte a do záznamového archu zaznamenejte číslice (cifry) tohoto součtu. Příklad: Řada 12, 13, 14, 15, 16. Doplněné dva členy řady 17, 18.

Co je po miliardě

Bilion je tedy tisíc milionů, trilion je tisíc bilionů, atd. U nás však používáme tzv. dlouhou škálu, kde je násobek 1000000 (milion), tedy bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů, atd. Dlouhá škála navíc zavádí slova "miliarda", "biliarda", atd., kterými pojmenovává tisíce milionů, tisíce bilionů, atd.

Co to je za číslo

Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí. Čísla se dnes obvykle zapisují v desítkové poziční číselné soustavě pomocí arabských číslic a pomocných znaků, zejména desetinné čárky resp. tečky a znamének plus a minus.

Co je z číslo

Celá čísla je množina, která obsahuje čísla …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … Množinu obvykle značíme písmenem Z, se zdvojenou prostřední čárou: ℤ, z německého „Zahlen“ (čísla). Celá čísla je nekonečná a spočetná množina.

Jak se anglicky řekne bunda

jacket bunda; sako(1892)
leatherjacket kožená bunda(AT:47769)

Jak se anglicky řekne Bobek

bobek

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
bobek poo
droppings

Co je to číslo OP

Na přední straně občanského průkazu nad podpisem držitele (pod státním znakem) je uvedeno číslo – jedná se o technický údaj pomocí kterého oprávněný orgán může načíst údaje ze strojově čitelné zóny dokladu v případě, že namísto speciální čtečky strojově čitelných údajů disponuje speciální aplikací.