Jak probíhá sociologický výzkum?

Jak probíhá sociologický výzkum?

Jak se dělá sociologický výzkum

Mezi základní techniky v sociologickém výzkumu patří: Pozorování (přímé, nepřímé; zúčastněné, nezúčastněné; utajené, neutajené). Rozhovor (kategorizovaný, nekategorizovaný; zjevný, skrytý; individuální hromadný; měkký a tvrdý). Dotazníkové šetření (anonymní, neanonymní).

Čím se zabývá sociologie

Sociologie se zabývá studiem sociálního života, skupin a společností. Jeho předmětem je naše vlastní chování, člověk jako společenský tvor. Od analýzy jednorázových interakcí jednotlivců po zkoumání globálních společenských procesů.

Jak se dělá výzkum

Cíle výzkumu a zadání

Prvním a nejdůležitějším krokem je stanovení cílů výzkumu. Z nich vychází zadání výzkumu: stanovíme, koho se chceme ptát, jaké jsou termíny, jaký máme rozpočet a kdo konkrétně ve firmě či organizaci se bude výzkumu věnovat. Dále určíme, jakým způsobem se chceme ptát.

Jak se dělá kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse.

Co je předmětem sociologického výzkumu

Předmětem sociologického studia je vztah sociální jev – jiné sociální jevy. Druhy výzkumů: • Individuální nebo skupinový; Reprezentativní; • Zkušební; • Experimentální; • Komparativní.

Co je paradigma v sociologii

paradigma – (z řec. paradeigma = vzor ve smyslu idejí jako vzorů empir. světa) – společný vzor vědy v určitém období, model, ze kterého vycházejí vnitřně jednotné tradice věd.

Jak formulovat výzkumný problém

Výzkumný problém by měl dozrávat a vznikat postupně. Definitivní formulaci problému předchází prostudování literatury, zmapování toho, co se zjistilo, popsalo a také jak. Je dobré formulovat si výzkumný problém jako otázku. Lépe si tak ujasníme naši výzkumnou cestu, celý výzkum je pak odpovědí na danou otázku.

Jak zpracovat kvalitativní výzkum

Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumuRešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu.Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílůVýběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy.Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu.

Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem

V kvantitativním výzkumu jsou sbírána jen ta data, která potřebujeme k testování hypotéz, v kvalitativním výzkumu se výzkumník snaží sebrat všechna data související s tématem šetření. Kvantitativní výzkum pracuje s daty zpracovatelnými počítačem, kvalitativní výzkum nikoli.

Co patří do kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum se využívá v nejrůznějších oborech – v psychologii, antropologii, sociologii, kriminologii, pedagogických vědách, kulturologii, zdravotnictví, ošetřovatelství. Zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních problémů a snaží se vytvořit komplexní, holistický obraz o zkoumaném problému.

Kde vznikla sociologie

Předpoklady pro její existenci vznikly za Velké francouzské revoluce z myšlenek osvícenců. Počátky jí samotné pak sahají pouze na počátek 19. století. Jako označení vědecké disciplíny použil slovo sociologie poprvé Auguste Comte roku 1838.

Co je objekt výzkumu

Objektem výzkumu jsou většinou lidé nebo události na nichž se předmět našeho zájmu zkoumá. Smyslem uvedeného rozlišení je ujasnění otázky, v jakém sociální prostředí musíme výzkum provádět . Vztah mezi předmětem a objektem výzkumu je různorodý. Zpravidla předmětem výzkumu je určitý počet vlastností výzkumného objektu.

Co to je paradigma

Paradigma (z řeckého παράδειγμα parádeigma = vzor, příklad, model) je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení či model. Pojem paradigma jako první obecně definoval Thomas Samuel Kuhn v 2. polovině 20. století, ve svém díle Struktura vědeckých revolucí.

Co je to pozitivismus

pozitivismus (MSgS) je směr ve vědě a ve filosofii, který tvrdí, že vědecké poznávání musí vycházet z toho, co je dané, skutečné, pozitivní. Poznávat tedy můžeme pouze to, co je přístupné naší zkušenosti.

Jak vymyslet výzkumnou otazku

Výzkumnými otázkami dané téma lépe popíšete a následně z nich vyvodíte jisté hypotézy. Dbejte na to, aby zpřesňujících otázek nebylo příliš mnoho, protože by se tak výzkumný problém mohl stát nepřehledným. Snažte se vždy zaměřit jen na hlavní oblasti a ty stručně popište!

Jak udělat výzkum v diplomové práci

V případě výzkumu se po obsahové stránce zaměříme na: cíl výzkumu, hypotézy, použité metody, průzkum, zpracování výzkumu, jakož i na jeho následnou interpretaci, diskusi a doporučení pro praxi. V některých diplomových pracích je praktická část propojená s teoretickou částí.

Kdy použít kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Je používán tehdy, kdy kvantitativní výzkum nepostačuje daným účelům a nelze jej proto pro řešení výzkumného problému použít.

Kdy zvolit kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Je používán tehdy, kdy kvantitativní výzkum nepostačuje daným účelům a nelze jej proto pro řešení výzkumného problému použít.

Jak provést kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse.

Jaký je rozdíl mezi sociálními a sociologickými problémy

Sociální problém představuje to, co konkrétní společnost za problém považuje, co v dané společnosti nefunguje. Sociologický problém se týká sociologie jako vědy. Sociologie pak řeší otázku, proč něco funguje právě určitým způsobem, a jaké vnější i vnitřní vlivy daný jev ovlivňují.

Co je to výzkumný problém

Výzkumný problém určuje základní orientaci výzkumu, ale nevyjadřuje dostatek informací ke směřování výzkumu. Proto potřebujeme hypotézy, jsou konkrétnější, rozmělní výzkumný problém na menší části, vedou celou linii výzkumu, potvrzují se či vyvrací.

Co je to empirický výzkum

výzkum empirický – v s-gii záměrná, systematická poznávací činnost postavená na technikách sběru informací, resp. na řízeném pozorování soc. jevů, událostí, procesů a na zpracování a interpretaci jeho výsledků. V.e. je tedy vázán na empirii dosahovanou věd.

Co je to změna paradigmatu

Změna paradigmatu je vědomá změna způsobu myšlení a vnímání reality prostřednictvím svého vědomí (duše), často tuto změnu provází osobní transformační prožitek.

Co je sociální statika

Sociální statika se zabývá sociálním řádem. Silami, které určují společenský řád a udržují společnost pohromadě. Sociální statika má podle Comta v sociologii obdobné místo jako anatomie v biologii, někdy o ní proto mluvil jako o „sociální anatomii“.

Kdo je zakladatelem pozitivismu

sociálně politickými spekulacemi řeckých sofistů, vzniká pozitivismus jako soustavně formulovaná teoretická a metodologická koncepce rozvoje vědy teprve v první polovině 19. století. Zakladatelem pozitivismu v sociologii byl Auguste Comte (1798—1857).