Jak poznat umělecký text od Neuměleckého?

Jak poznat umělecký text od Neuměleckého?

Jak se pozná umělecký text

Zaměříme-li se tedy na text samotný, můžeme ho z většiny případů poznat podle toho, že se neřídí tolika pravidly jako jiné texty. Protože takový text má působit na rozum o cit, ideálně donutit čtenáře fantazírovat a do děje se vžít, může se v něm vyskytovat jakýkoli obsah, forma i jazyk.
Archiv

Co se určuje u Neuměleckého textu

Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový.
Archiv

Jak určit kompozici textu

Když se zaměříme na kompozici díla, pak se díváme hlavně tím směrem, z jakých prvků se dílo skládá a jak se tyto prvky řadí. Všímáme si způsobu vyprávění a osoby vypravěče. Na tyto věci bychom se měli zaměřovat u každého díla.

Jak rozebrat literární dílo

Co určitě vědět u maturity:Rok vydáníDruh, žánr a směr + vědět proč to tak je (často zazní otázka proč je dílo například román)VypravěčDěj ( většinou budete muset velice stručně popsat, ale padnou i konkrétní a detailnější otázky)Slovní zásoba + najít důkazy v ukázce.Co ovlivnilo autora vzhledem k danému dílu.

Jak najít v textu tropy a figury

Na rozdíl od figur, které si hrají s hláskami a slovy, se tropy týkají zástupných znaků. Jedná se o nepřímé, obrazné pojmenování skutečnosti nebo jde o přenesení významu slov. Při rozboru uměleckého textu se nejčastěji setkáváme s pojmenováním věci, člověka nebo objektu názvem, který se obvykle používá pro něco jiného.

Jak na rozbor textu

Ve snaze co nejlépe popsat daný text bychom neměli zapomínat na to, aby měl rozbor hlavu a patu. Také bychom se měli snažit, aby věty byly psány srozumitelně a jednoznačně. Pozor bychom si také měli dávat na pravopis a spisovnost. Každé tvrzení by mělo být doloženo nějakým příkladem z textu.

Jak se dělá rozbor textu

Nejdříve se zaměříme na jazyk, kterým je text napsán. Můžeme věnovat pozornost tomu, zda se jedná o obecnou, spisovnou či nespisovnou češtinu, zda se v textu vyskytují nějaké vulgarismy, archaismy, slangová slova či nářečí. Můžeme se také zamyslet nad tím, z jakého důvodu autor použil právě tyto výrazy.

Jaké jsou funkce textu

* informativní, naučná, satirická, vzdělávací, zábavná, poučná, estetická, kritická atd.

Co je to umělecký a Neumělecký text

Text neumělecký: Od uměleckého se liší zejména tím, že postrádá tzv. estetickou funkci – to znamená, že nechce působit na čtenářovy city, nechce si „hrát na umění“ není u něj potřeba, aby si čtenář řekl „tak tohle se mi moc líbí/tohle se mi teda vůbec nelíbí“ – subjektivní názor čtenáře je zde nepodstatný

Co vše patří do kompozice

Kompozice v epice Chronologická Chronologický postup neboli chronologická kompozice je velmi důležitou součástí vyprávění určitého děje. Retrospektivní (zpětná) Rámcová (prstencová) Paralelní Roztříštěná (tříštivá) Mozaikovitá Řetězová (katenální)

Jak poznat literární žánr

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Co je to typ promluvy

Typy promluv

Podle počtu mluvčích rozlišujeme: monolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog") dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Co je to metafora příklad

Např. přední části hlavy nad obočím říkáme v češtině čelo, toto slovo můžeme metaforicky použít i pro označení části postele (čelo postele). Tyto předměty jsou si podobné, a tak můžeme pojmenování jednoho předmětu přenést na ten druhý. Mluvíme tedy o obrazném vyjádření.

Co se určuje u rozborů textu

U prózy si všímáme především rozdělení na odstavce a popřípadě systému, podle kterého jsou děleny. U poezie máme pak mnohem více znaků, na které se můžeme zaměřit. Patří mezi ně například druh rýmu (sdružený, střídavý, volný apod.), druh stopy (trochej, jamb nebo daktyl), počet slok apod.

Co je to autorský postoj

Autorský postoj – se do díla promítá tím, jak autor hodnotí skutečnost. Podle vztahu ke skutečnosti se může jednat o postoj humoristický, satirický, idylický, parodický aj.

Co je to Neumělecký text

Text neumělecký: Od uměleckého se liší zejména tím, že postrádá tzv. estetickou funkci – to znamená, že nechce působit na čtenářovy city, nechce si „hrát na umění“ není u něj potřeba, aby si čtenář řekl „tak tohle se mi moc líbí/tohle se mi teda vůbec nelíbí“ – subjektivní názor čtenáře je zde nepodstatný

Co je umělecký funkční styl

Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření. Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.

Jaké jsou umělecké styly

Umělecký slohrománský sloh.gotika.renesance.baroko.rokoko.klasicismus.

Co to je rámcová kompozice

Kompozice rámcová: jedná se o vložení několika dalších příběhů do 1 rámcového (Pohádky z 1001 noci, Dekameron apod.) Kompozice stupňovitá: podobná řetězové, pouze stupně/události se liší kvalitativně i kvantitativně (např. události jsou stále závažnější, napínavější či pod.)

Co patří do umělecké literatury

Podle staršího dělení rozlišujeme v umělecké literatuře lyriku, epiku a drama.

Jaké rozlišujeme tři základní literární druhy

Literární druh je genologický termín, který označuje nejvyšší genologickou (žánroslovnou) rovinu: dělí veškerou literaturu na tři, resp. dvě skupiny: epika, lyrika a drama.

Jaké jsou formy vyprávění

Podle počtu mluvčích rozlišujeme: monolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog") dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Jak poznat Vypravece

Zatímco vypravěč v ich-formě je více autentický, zato ví jen to, co postava vidí, slyší nebo si to domýšlí, vypravěč v er-formě může znát a popisovat téměř vše, co hlavní postava nevidí. Další výhodou, která z toho vyplývá, je potom to, že autora příběhu tolik nemusí trápit styl promluvy jednotlivých postav.

Jak vypadá metafora

Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio – doslova „přenesení“, v dnes archaické češtině se označovala jako přenáška) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.

Jak vypada metafora

Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti. Jinými slovy metafora vzniká záměnou jednoho slova, slovního spojení jiným slovem anebo slovním spojením na principu podobnosti jevů nebo předmětů.