Jak přidat obor činnosti?

Jak přidat obor činnosti?

Jaká způsobilost je zapotřebí k provozování koncesované živnosti

O koncesi může požádat jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. K jejímu získání musí splnit všeobecné podmínky: plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, bezúhonnost.

Jak pozastavit činnost OSVČ

Chcete-li na čas přerušit vaši živnost, nesmíte to zapomenout nahlásit vaší zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Rychlejší však bude ohlásit přerušení na živnostenský úřad, který to udělá za vás.

Jaká způsobilost je zapotřebí pro provozování řemeslné živnosti

Pro provozování řemeslné živnosti je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace.

Jak začít podnikat vedlejší činnost

Vaše první kroky musí směřovat na živnostenský úřad, kde si požádáte o živnostenské oprávnění. Připravte si doklad totožnosti a 1 000 Kč. Protože budete podnikat při zaměstnání, vaše živnost bude vedlejším zdrojem příjmů. Z toho plynou výhody jako například nižší odvody na důchodové a zdravotní pojištění.

Jak dlouho trva koncese

Koncesované živnosti

Vydání koncesní listiny zpravidla trvá maximálně dva měsíce. Mezi koncesované živnosti patří například výroba a úprava kvasného lihu, výroba tepelné energie nebo právě silniční motorová doprava.

Jak zařídit koncesi

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Jak dlouho může být pozastavení živnosti

Úřad vám může živnost pozastavit až na 1 rok. Pokud se vám však v rámci stanovené doby nepodaří odstranit důvody, které pozastavení způsobily, může živnostenský úřad opět rozhodnout o pozastavení nebo dokonce o zrušení vaší živnosti.

Kdy můžu pozastavit živnost

Podnikání můžete přerušit na libovolně dlouhou dobu, vždy však musíte vyplnit nějaké datum jejího předpokládaného obnovení. To může být za měsíce, ale i roky. Pokud budete chtít živnost někdy v budoucnu obnovit, nebo naopak úplně zrušit, opět k tomu můžete využít změnový list na centrálním registračním místě.

Jak doložit praxi v oboru

Jakým způsobem lze prokázat praxi Doklady o prokázání praxe jsou např. pracovní smlouvy na výkon určitého typu činnosti, zápočtový list či potvrzení zaměstnavatele, že pro něho uvedená osoba v období od – do vykonávala uvedenou činnost.

Co je řemeslná činnost

Patří sem činnosti, které si klasicky představíme pod pojmem řemeslo. Od řeznictví a uzenářství přes mlékárenství, mlynářství, pekařství, cukrářství, pivovarnictví a sladovnictví až po zpracování kůží a kožešin nebo třeba zpracování skla.

Na co si dát pozor při podnikání

Poradíme vám, čemu věnovat pozornost a na co si dát pozor.Nepodceňte účetnictví Po přechodu na „volnou nohu“ už nad vámi nebude držet ochrannou ruku účetní vašeho dosavadního zaměstnavatele.Mějte faktury v absolutním pořádku.Zajděte do zdravotní pojišťovny.Nezapomeňte na sociální pojištěníNenaleťte podvodníkům.

Co vše se platí při živnosti

Týkat se vás budou 3 povinné platby: odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění formou záloh a daň z příjmu. Minimální záloha na sociální pojištění: 2 944 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 841 Kč). Minimální záloha na zdravotním pojištění: 2 722 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo 2 627 Kč).

Jak dlouho se čeká na IČO

Jsou-li splněny všechny podmínky pro ohlášení živnosti, úřad provede zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a následně vám vydá výpis.

Jak dlouho trvá vyřízení koncese

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o koncesi:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Kde podat žádost o koncesi

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Jak obnovit podnikání

Živnost můžete kdykoliv obnovit

Obnovení i ukončení opět stačí nahlásit pouze na živnostenském úřadě změnovým listem jednotného registračního formuláře. Případně můžete pro obnovení navštívit zvlášť správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad.

Jak často lze přerušit živnost

Podnikání můžete přerušit na libovolně dlouhou dobu, vždy však musíte vyplnit nějaké datum jejího předpokládaného obnovení. To může být za měsíce, ale i roky. Pokud budete chtít živnost někdy v budoucnu obnovit, nebo naopak úplně zrušit, opět k tomu můžete využít změnový list na centrálním registračním místě.

Jak dlouho trvá obnovení živnosti

To vám bude doručeno v termínu do 30 dnů od podání vaší žádosti. Zároveň je potřeba tuto změnu oznámit své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Stejně jako při přerušení živnosti to můžete provést prostřednictvím jednotného registračního formuláře, opět do 8 dnů.

Čím se prokazuje odborná způsobilost

Prokazování odborné způsobilosti pro vázané živnosti

Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Jak dlouho musí být garant

Garanta je potřeba mít po celou dobu vykonávání činnosti, pokud není podnikatel způsobilý ji bez něj vykonávat. Oznámení o ustanovení je možné podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu v písemné formě. Slouží k tomu formulář “změnový list”, který lze po vyplnění předat buď osobně, poštou nebo elektronicky.

Co nepatří mezi živnosti

Živnost nezahrnuje všechny výdělečné činnosti; živností není např. činnost lékařů, advokátů, zemědělců, bank, pojišťoven, výrobců elektřiny aj. Provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv.

Jak na řemeslnou živnost

Jak získám řemeslnou živnostdosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům,trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů,žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění,splnění kvalifikačních požadavků pro daný druh živnosti (pokud se nejedná o živnost volnou).

Jak funguje vedlejší činnost

Vedlejší výdělečná činnost má několik výhod

Pokud vaše výdělky nepřesáhnou rozhodnou částku (pro rok 2023 je to 96 777 Kč), nemusíte sociální pojištění platit ani v dalších letech. To platí v případě, že vedlejší činnost vykonáváte po celý rok. V opačném případě se rozhodná částka poměrně sníží.

Co musí udělat OSVČ

Mezi hlavní povinnosti OSVČ patří:registrace na živnostenském úřadě,registrace na zálohy na sociální a zdravotní pojištění a jejich platby,daňové přiznání.

Kdy se jedná o vedlejší činnost

Oproti tomu vedlejší činnost můžete vykonávat tehdy, když zdravotní a sociální pojištění platíte z jiné výdělečné činnosti. Nejčastěji se tak za vedlejší činnost považuje podnikání při hlavním pracovním poměru, případně podnikání starobních důchodců.