Jaký žánr jsou Staré řecké báje a pověsti?

Jaký žánr jsou Staré řecké báje a pověsti?

Kde se odehrávají Staré řecké báje a pověsti

Všechny příběhy se odehrávají ve starověkém Řecku a vždy se v nich vyplní věštba. Báje se liší v tom, že v některých vystupují hrdinové, v jiných bohové a někdy se v báji odehrává válka. DOBA A MÍSTO DĚJE DÍLA: Není jasné, kdy se děj knihy odehrává, ale místem dění je starověké Řecko.

Kdo napsal knihu Staré řecké báje a pověsti

Eduard PetiškaStaré řecké báje a pověsti / AutorEduard Petiška byl český spisovatel, je autorem více než devadesáti titulů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a staly se populární i v zahraničí. Celkové prodeje jeho děl přesáhly hranici osmnácti milionů kusů. Mezi jeho nejznámější díla patří Staré řecké báje a pověsti a příběhy o Krtkovi. Wikipedie

Kdy žil Eduard Petiška

Eduard Petiška (* 14.5.1924, † 6.6.1987) byl český básník, prozaik a překladatel.

Čím se provinil Prométheus vůči bohům

6. Čím se provinil Prométheus vůči bohům Pokusil se obelstít bohy při výběru toho, co mají lidé bohům obětovat. Maso ukryl do býčí kůže a navrch položil žaludek, kosti obalil tukem tak, aby je nebylo vidět.

Co to je pověst

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni.

Kdo byl král Midas

Midasovo zlato

Ve Frygii v Malé Asii vládl král Midas. Byl bohatý a považoval se za velmi chytrého. Nikdo mu to nevyvracel, protože byl král. Jednou přivedli rolníci ke králi opilého starce.

Co je to báje

Mythos v řečtině znamená vyprávění, řeč, příběh. V češtině pro mýtus využíváme také pojem báje. Soubor mýtů vztahující se k určité kultuře – mytologie. Jedná se o příběhy, kterými si lidé vysvětlovali vznik světa a zákonitosti v něm jako výsledek působení různých božstev.

Kde žil Eduard Petiška

PrahaEduard Petiška / Místa bydliště

Kde se narodil Eduard Petiška

14. května 1924, PrahaEduard Petiška / Datum narození

Kdo ukradl bohům oheň

Řekové zapálili olympijskou pochodeň

Kdo ukradl oheň

Prométheovi bylo líto, když viděl, jak se jím stvoření lidé chvějí v chladu o zimních nocích a jedí syrové maso. Rozhodl se vrátit jim oheň, lstí jej bohům ukradl a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole.

Kde se narodil král Ječmínek

Král Ječmínek se podle pověsti narodil v ječmeni, když se jeho matka snažila prchnout před vojáky svého zhýralého manžela, moravského knížete z Chropyně, jenž ji chtěl v náhlém záchvatu hněvu nechat popravit.

Čím se liší pověst od skutečnosti

Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti a časoprostorovým ukotvením. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události. Na rozdíl od pohádky, která je čistě fiktivní, se pověst váže k určitému místu.

Co znamená být bohatý jako Midas

„Být bohatý jako Midas“ znamená nemít vlastně nic, protože víme, že vše, čeho se tento král dotkl, se proměnilo ve zlato a on, obklopen tunami zlata, se nemohl ani najíst. „Mluvit jako Pýthie“ se používá ve významu mluvit nejasně, dvojsmyslně, nepřímo.

Co podle řeckých bájí skrýval Frýžský Král Midás

Podle některých verzí je skrýval bujnými vlasy, takže o tom věděli pouze jeho holiči, kteří toto tajemství nesměli prozradit. Jeden z nich to nemohl vydržet, v polích vykopal jámu a do ní tajemství pošeptal a zasypal.

Co je typické pro báje

Báje (mýty) vyprávějí o tom, jak si lidé kdysi představovali vznik světa. V bájích se vyskytují zejména postavy bohů a bájných bytostí. Soubor mýtů vztahujících se k určité kultuře se nazývá mytologie. Známá je především řecká mytologie.

Jaký je rozdíl mezi mýtem a pověsti

Jednotlivé mýty postupem času splynuly ve vzájemně spjaté soubory mýtů jednotlivých národních (nebo širších) společenství a tak vznikly mytologie čili bájesloví (řecká, slovanská, germánská atd. mytologie). Pověst je prozaický útvar zachycující lidové vyprávění odehrávající se v minulosti.

Co napsal Petiška

Staré řecké báje a pověsti1958Krtek a autíčko1962Příběhy tisíce a jedné noci1971Jak Krtek ke kalhotkám přišel1960Birlibán1959Anička malířka1985
Eduard Petiška/Knihy

Koho zabil Héraklés

Na venkově se mladý Héraklés proslavil tím, že zabil kithairónského lva, který pustošil tamní stáda. Sám lva vystopoval a zabil ho kyjem, oblékl se do jeho kůže a místo přilby nosil jeho rozevřené čelisti. Toto se stalo v zemi za vlády krále Thespia.

Kdo zabil Bajneho psa

Héraklés se tedy vydal za Hádem, pánem podsvětí a páníčkem Kerbera. Hádés mu dovolil odvézt psa do Mykén, avšak musel ho přemoct holýma rukama. Héraklés tedy složil zbraně a pustil se s psiskem do křížku.

Kdo zachránil Promethea

Po dvanácti generacích Promethea osvobodil hrdina Héraklés: skolil orla šípem. Prometheus se pak vrátil na Olymp, stále však u sebe musel mít skálu, ke které byl přikován, alespoň ve formě prstenu s kamínkem.

Kdo pojmenoval Ječmínka

Při útěku před biřici se schovala v ječném poli a tam se jí narodil synek. Našly je tam místní ženy, vzaly je s sebou do vsi a podle místa, kde se chlapec narodil, ho pojmenovaly Ječmínek. Když se král o události dozvěděl, dal ženu i dítě odvést ze vsi daleko od domova.

Co je typické pro pověst

Pověst známe buď poetickou nebo prozaickou. Obecně se však jedná o literární epický útvar, který pracuje s lidovou tvořivostí a slovesností. Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události.

Kdo měl oslí uši

Apollón mu pak proměnil za jeho drzost uši v oslí uši. Midas o svém tajemství řekl pouze svému služebníkovi, který mu stříhal vlasy. Toho pak tížilo to, že tajemství znal a napadlo ho, jak se té tíhy zbavit.Na jednom místě vyhloubil jamku a zašeptal do ní, že má král Midas oslí uši.

Jak poznat literární žánr

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.