Jaké máme druhy základů?

Jaké máme druhy základů?

Co jsou to základy

Základ či základy jsou základní nosnou konstrukcí, která spojuje stavbu se zemí a přenáší do ní její váhu. Obecně se dělí na dva druhy: plošné (mělké), kdy se stavba zakladá na pásech a patkách, a na hlubinné, kdy stavba stojí na pilotech.

Jak se dělají základy

Dno výkopu musí být vodorovné, a to i v případě zakládání ve svahu. V tom případě musíte základy provádět stupňovitě. U sypké a nesoudržné zeminy si výkop vždy vyztužte bedněním. Beton do základových pasů ukládejte po vrstvách 15-20 cm vysokých, každou vrstvu zhutněte.
Archiv

Jak hluboké základy

Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.

Co je základová patka

Základové patky jsou běžně používány pro plošné zakládání skeletových staveb za účelem přenesení koncentrovaného zatížení z horní do základové spáry. Základové patky bývají zhotoveny z prostého nebo vyztuženého betonu. Patky z prostého betonu bývají vyšší, aby došlo k potřebnému roznosu zatížení.

Co je základová konstrukce

Základové konstrukce přenášejí zatížení z vrchní stavby do základového podloží. Základy musí přenést veškeré zatížení ze stavby na základovou půdu v základové spáře, tj. rovině ve které základ spočívá na základové půdě. Základové konstrukce jsou nedílnou součástí nosných konstrukcí všech typů stavebních objektů.

Jak na základové pásy

Na dno výkopu se nanese vrstva drceného kameniva frakce 16/32 ve vrstvě 100 až 150 mm. V souladu s projektovou dokumentací se uloží zemnicí pásovina, časti kanalizačních potrubí a vodovodních chrániček. Na rozích stavby se vyvede zemnicí drát. Dle doporučení statika se na dno výkopu uloží sítě kari anebo armovací koše.

Jaké Roxory do ztraceného bednění

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Co je pevný základ stavby

Z hlediska stavebního je pevný základ základovou prostorovou konstrukcí geometricky a fyzikálně jednoznačně vymezenou a definovanou, a to pro konkrétní stavební objekt, v konkrétní lokalitě a v konkrétních vnitřních a vnějších podmínkách.

Jaké Roxory do základů

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jak správně vykopat základy

Po skrývce ornice (vrchní vrstva zeminy cca 10 cm, dle návrhu) a vytyčení základů se vykopou tzv. základové rýhy neboli výkopy. Tyto výkopy musí mít skutečně obdélníkový průřez se začištěnými kouty dna výkopu. Výkop nesmí ve své spodní části zůstat „kulatý“ značně to totiž snižuje efektivní šířku základové spáry.

Jak na základy ve svahu

Základové pásy ve svahu

Nejjednodušší a finančně nejvýchodnější je jistě betonování základových pásu ve svahu v provedení se schody. Po sejmutí ornice, vytyčení rohů domu přichází na řadu nejprve bagrování základové spáry. Před tím je však nutné ještě vytyčit v kolika výškách se bude kopat, což zjistíte z projektu.

Co to je bílá vana

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě.

Co je základové pásy

Základový pás tvoří souvislý nosník, jehož průřez může mít tvar obdélníko- vý (pás jednostupňový), stupňovitý (dvou i třístupňový pás), deskový (se zešikmenou horní plochou) nebo žebrový (ve tvaru obráceného T – výhod- ný zejména při menším přípustném namáhání základové půdy a větší výšce pásu).

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak Armovat věnec

Armatura je vedena ve věnci po celém obvodě stropu a nad vnitřním nosným zdivem. Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla – ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše.

Jaké stavby se evidují v katastru nemovitostí

V katastru se po 1. lednu 2014 nově neevidují rozestavěné budovy. [32] Mohou v něm však „dožívat“ rozestavěné budovy, o jejichž zápis bylo požádáno do 31. prosince 2013, a to až do té doby, než jejich vlastníci katastrálnímu úřadu ohlásí změnu z budovy rozestavěné na budovu dokončenou.

Jaké stavby se nezapisují do katastru nemovitostí

5) Ne všechny stavby se zapisují do katastru nemovitostí.

Do katastru nemovitostí se zapisují budovy větší jak 16 m2, nezapisují se bazény, různé konstrukce, sloupy, zpevněné plochy apod.

Jak davat Roxory do bednění

Roxory rozmístíme mezi první a druhou řadu ztraceného bednění po obvodu a současně je přivážeme ke svislé výztuži vedoucí ze zabetonovaných základů.

Jak ukončit ztracené bednění

Základovou desku je vhodné ukončit podélně rozpůlenou věncovkou, která nám vytvoří jednoduché bednění při vylití desky na zhutněný pevný podklad. Rovněž doporučujeme vytáhnout v rozích stavby svislou armaturu nad úroveň základové desky pro ukotvení rohových skořepinových tvárnic při zdění ze systému neico.

Jak hluboko Roxory

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak na základovou desku

Zhotovení základové desky

Před zhutněním podloží musí být položeny všechny inženýrské sítě, které budou vyvedeny skrze základovou desku do prostoru stavby domu. Prostor mezi pasy vyplňte vrstvou zeminy a následně štěrkem, který ovšem musí být dokonale zhutněný. Následně je na řadě položení ocelové výztuže – kari sítí.

Jak udělat vodotěsný beton

Pro výrobu vodotěsného betonu by měla být použita alespoň plastifikační přísada na bázi lignosulfonátu. Vhodnější je použít ztekucující přísadu, která má podstatně vyšší plastifikační účinky. Pokud je žádána velmi vysoká odolnost proti průniku vody, je třeba použít utěsňující přísadu.

Co je Vodostavební beton

Tento beton je určen pro betonové konstrukce, které jsou dlouhodobě jednostranně vystaveny vodnímu tlaku. Jedná se o vodní díla, gravitační přehrady, úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod. Klasifikace vodostavebního betonu je určena v technické normě SVB ČR 01 – 2004.

Jak dlouho musí žrát věnec

Zdivo a věnec

Vyzdíme obvodové zdi, nosné zdivo a zhotovíme betonový věnec, který je zpevní. Realizace zdiva trvá většinou od 2 do 4 týdnů. Věnec necháme 3 týdny vyzrát.

Jaké třmínky do věnce

Armatura je vedena ve věnci po celém obvodě stropu a nad vnitřním nosným zdivem. Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla – ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše.