Jaké jsou druhy kompozice?

Jaké jsou druhy kompozice?

Co vše patří do kompozice

Kompozice v epice Chronologická Chronologický postup neboli chronologická kompozice je velmi důležitou součástí vyprávění určitého děje. Retrospektivní (zpětná) Rámcová (prstencová) Paralelní Roztříštěná (tříštivá) Mozaikovitá Řetězová (katenální)
Archiv

Co to je kompozice v literatuře

Kompozice = způsob členění a spojování textu; uspořádání tematických a jazykově- stylistických prostředků do jednoho systému. V epice jde o syžet = způsob seřazení dějových složek; způsob uspořádání informací o fabuli. Můžeme rozlišit: Kompozici vnější (horizontální) – grafické členění.
Archiv

Co je to kompozice

Slovo kompozice nebo komposice (z lat. compositio = složení, skladba) se užívá ve smyslu skladba, složenina, rozmístění, rozvržení, uspořádání, a to konkrétně: v jazykovědě obrazová kompozice ve výtvarném umění barevná a světelná skladba obrazu, sepětí s tvary obsaženými v obrazu apod.

Co to je rámcová kompozice

Kompozice rámcová: jedná se o vložení několika dalších příběhů do 1 rámcového (Pohádky z 1001 noci, Dekameron apod.) Kompozice stupňovitá: podobná řetězové, pouze stupně/události se liší kvalitativně i kvantitativně (např. události jsou stále závažnější, napínavější či pod.)

Jaká může být kompozice

Kompozice je členění. Rozlišujeme kompozici vnější (na jaké kusy je dílo rozděleno) a vnitřní (jak je časově uspořádáno).

Co to je zrcadlová kompozice

Kompoziční postupy

Chronologická, zrcadlová kompozice = Dílo nese nejen prvky romantismu, tzv. zrcadlová kompozice, obsahující velké množství kontrastů, ale i prvky realismu např. kritizování ruské společnosti, popisování města a vesnice.

Jak poznat literární druh

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Co je kompozice basne

VNĚJŠÍ KOMPOZICE

Poezie se většinou skládá ze slok (neboli strof) a veršů (řádků). Delší díla jako např. básnické skladby mohou mít několik zpěvů (třeba Máj má čtyři zpěvy a dvě intermezza).

Jak poznat kompozici

Kompoziceexpozice – úvod do děje, představení postav.kolize – první konflikt.krize – vyvrcholeníperipetie – řešení problémůkatastrofa – rozuzlení a závěr.

Jaké jsou básně v kytici

KompoziceKytice.Poklad.Svatební košile.Polednice.Zlatý kolovrat.Štědrý den.Holoubek.Záhořovo lože.

Co je to kytice

Kytice je sbírka 13 baladických básní uvedených stejnojmenou básní Kytice. Básně ukazují dávné lidové představy, příběhy ze života, názory a dramata lidí. Dílo obsahuje řadu romantických rysů, ale kritériím romantismu se přesto vymyká nebo dokonce i polemizuje.

Jaké jsou literární formy

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Jak se dělí epika

Jedním z možných pomocných dělení epických žánrů je rozlišování na takzvanou „velkou epiku“ (epos, román), „střední epiku“ (povídka, novela) a „malou či drobnou epiku“ (bajka, anekdota). Někdy bývá rozeznávána ještě „věcná epika“ na pomezí beletrie a publicistiky či odborné literatury (cestopis, reportáž, zpráva).

Co je to zrcadlová kompozice

Kompoziční postupy – chronologická, zrcadlová kompozice = Dílo nese nejen prvky romantismu, tzv. zrcadlová kompozice, obsahující velké množství kontrastů, ale i prvky realismu např. kritizování ruské společnosti, popisování města a vesnice.

Co je Kytice za literární druh

Literární druh: lyrickoepická skladba. Literární žánr: balada – objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože) Literární forma: poezie.

Jaké balady jsou v kytici

Jak už jsem se zmínil Kytice se skládá z 13 balad: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně.

Co je to poezie a próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co je to lyrika a epika

Lyrika od počátků svého vzniku (ve starověkém Řecku) byla spojována s hudbou (verše byly doprovázeny hrou na lyru). Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších.

Co je to lyrika

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.

Co to je Kytice

Kytice – dekorativní uspořádání a naaranžování květin v určitý celek, který je určen k výzdobě domů, veřejných budov nebo k obdarování při zvláštních příležitostech.

Jaké nakladatelství vydalo kytici

Sbírku Kytice z pověstí národních vydal poprvé roku 1853 pražský nakladatel Jaroslav Pospíšil. Sbírka obsahovala 12 básní a nebyla ilustrována. Druhé vydání z roku 1861 (opět nakladatel Jaroslav Pospíšil) bylo rozšířeno o baladu Lilie (a také oddíl Písně).

Kdo zabil dítě v Polednici

“ A hle, ve dveřích se objeví zkřivená postava ženy, která dítě žádá. Matka ve smrtelné křeči tiskne dítě na svůj klín. Dítě nezemře zásahem Polednice, udusí jej vlastní matka: „Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě – zalknuté.

Co je to Anafora

Anafora je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co patří do poezie

Poezie se od prózy liší tím, že je text psán ve verších. Nemusí být vždy pravda, že v básničkách se vlastně nic neděje, do poezie řadíme i básně epické, tedy ty, které mají nějaký děj. Pro poezii je důležitý také rytmus. Jejím úkolem je vyjadřovat především vnitřní svět autora, jeho city, pocity, dojmy a podobně.

Jaké jsou znaky epiky

literární druh, který se vyznačuje dějovostí, obsahuje příběh. Základem je vyprávění, které směřuje ke střízlivosti a objektivitě. Důležitá je úloha vypravěče (ich-forma nebo er-forma). Ve středověku veršované útvary, v současnosti převážně próza.