Jaký je rozdíl mezi uměleckým a Neuměleckým textem?

Jaký je rozdíl mezi uměleckým a Neuměleckým textem?

Jak se pozná umělecký text

Zaměříme-li se tedy na text samotný, můžeme ho z většiny případů poznat podle toho, že se neřídí tolika pravidly jako jiné texty. Protože takový text má působit na rozum o cit, ideálně donutit čtenáře fantazírovat a do děje se vžít, může se v něm vyskytovat jakýkoli obsah, forma i jazyk.
Archiv

Co se určuje u Neuměleckého textu

Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový.
Archiv

Co se určuje u rozborů textu

U prózy si všímáme především rozdělení na odstavce a popřípadě systému, podle kterého jsou děleny. U poezie máme pak mnohem více znaků, na které se můžeme zaměřit. Patří mezi ně například druh rýmu (sdružený, střídavý, volný apod.), druh stopy (trochej, jamb nebo daktyl), počet slok apod.

Co je to zasazení výňatku do kontextu díla

Rozbor Uměleckého A Neuměleckého Textu Charakteristika uměleckého textu Zasazení Výňatku DO Kontextu DÍLA = sdělit, z jaké části knihy úryvek pochází – využít termíny odpovídající dané literární formě (kapitola, sloka, jednání) (např.

Jak poznat umělecký text od Neuměleckého

Text neumělecký: Od uměleckého se liší zejména tím, že postrádá tzv. estetickou funkci – to znamená, že nechce působit na čtenářovy city, nechce si „hrát na umění“

Co je to autorský postoj

Autorský postoj – se do díla promítá tím, jak autor hodnotí skutečnost. Podle vztahu ke skutečnosti se může jednat o postoj humoristický, satirický, idylický, parodický aj.

Jak poznat umělecký a Neumělecký text

Text neumělecký: Od uměleckého se liší zejména tím, že postrádá tzv. estetickou funkci – to znamená, že nechce působit na čtenářovy city, nechce si „hrát na umění“ není u něj potřeba, aby si čtenář řekl „tak tohle se mi moc líbí/tohle se mi teda vůbec nelíbí“ – subjektivní názor čtenáře je zde nepodstatný

Jaké jsou funkce textu

* informativní, naučná, satirická, vzdělávací, zábavná, poučná, estetická, kritická atd.

Jak určit kompozici textu

Když se zaměříme na kompozici díla, pak se díváme hlavně tím směrem, z jakých prvků se dílo skládá a jak se tyto prvky řadí. Všímáme si způsobu vyprávění a osoby vypravěče. Na tyto věci bychom se měli zaměřovat u každého díla.

Jak se dělá rozbor díla

Co určitě vědět u maturity:Rok vydáníDruh, žánr a směr + vědět proč to tak je (často zazní otázka proč je dílo například román)VypravěčDěj ( většinou budete muset velice stručně popsat, ale padnou i konkrétní a detailnější otázky)Slovní zásoba + najít důkazy v ukázce.Co ovlivnilo autora vzhledem k danému dílu.

Co je to Neumělecký text

Text neumělecký: Od uměleckého se liší zejména tím, že postrádá tzv. estetickou funkci – to znamená, že nechce působit na čtenářovy city, nechce si „hrát na umění“ není u něj potřeba, aby si čtenář řekl „tak tohle se mi moc líbí/tohle se mi teda vůbec nelíbí“ – subjektivní názor čtenáře je zde nepodstatný

Co je to typ promluvy

Typy promluvmonolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog")dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Jaké jsou umělecké styly

Umělecký slohrománský sloh.gotika.renesance.baroko.rokoko.klasicismus.

Jaké jsou literární formy

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co je umělecký funkční styl

Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření. Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.

Co vše patří do kompozice

Kompozice v epice Chronologická Chronologický postup neboli chronologická kompozice je velmi důležitou součástí vyprávění určitého děje. Retrospektivní (zpětná) Rámcová (prstencová) Paralelní Roztříštěná (tříštivá) Mozaikovitá Řetězová (katenální)

Jaká může být kompozice

Kompozice je členění. Rozlišujeme kompozici vnější (na jaké kusy je dílo rozděleno) a vnitřní (jak je časově uspořádáno).

Co obsahuje rozbor díla

Jak vytvořit správný rozbor díla Rok vydáníDruh, žánr a směr + vědět proč to tak je (často zazní otázka proč je dílo například román)VypravěčDěj ( většinou budete muset velice stručně popsat, ale padnou i konkrétní a detailnější otázky)Slovní zásoba + najít důkazy v ukázce.

Jak poznat literární druh

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Co je to veršová výstavba

Veršová výstavba – opakuje se 10 či 11 slabik ve verši. Verše se nerýmují, ale opakuje se oslovení Maryčky Magdonové, popř. „děvucho z hor“, tj. v posledním verši každé sloky je Maryčka nějak zmíněna – oslovena přímo, nepřímo; u poslední sloky je řečeno, že leží u zdi.

Jak poznat ER a ich formu

Zatímco ich – forma je jasná, tedy vyprávění z pozice jedné postavy, er- forma má ještě několik možností. je vševědoucí, tedy ví, co si každá postava myslí, co dělá, na co se těší, na co se chystá. stojí mimo příběh, píše jen to, co je vidět či slyšet, je takovým reportérem.

Co je to umělecký sloh

sloh umělecký – charakteristické pojetí, zaměření uměl. projevu, rozeznatelné podle specif. formálních znaků, které jsou vzájemně propojeny v harmonický celek působící svébytným dojmem. S.u. může vytvořit jednotlivý umělec nebo umělecká komunita, může vzniknout v rámci uměl.

Jaké rozlišujeme tři základní literární druhy

Literární druh je genologický termín, který označuje nejvyšší genologickou (žánroslovnou) rovinu: dělí veškerou literaturu na tři, resp. dvě skupiny: epika, lyrika a drama.

Co patří do umělecké literatury

Podle staršího dělení rozlišujeme v umělecké literatuře lyriku, epiku a drama.